ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                            *                                      Nghệ An, ngày 08 tháng 10 năm 2019

                  Số 153-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng

-----

 

 

Ngày 08/10/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tổ chức hội nghị mở rộng để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án tự chủ của Trường Đại học Vinh và Dự thảo Đề án thành lập Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban xây dựng 02 Đề án; Trưởng các viện/khoa có đào tạo sư phạm; Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế.

Sau khi nghe trình bày nội dung Dự thảo Đề án tự chủ của Trường Đại học Vinh và Dự thảo Đề án thành lập Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh, các ý kiến phát biểu thảo luận đều nhất trí việc xây dựng và thực hiện 02 Đề án nói trên là cụ thể hóa các quan điểm, định hướng phát triển đối với giáo dục đại học được nêu tại các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng đã xem xét và biểu quyết những nội dung sau đây:

1. Thông qua nội dung cơ bản của Dự thảo Đề án tự chủ của Trường Đại học Vinh và Dự thảo Đề án thành lập Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh. Hội nghị khẳng định việc xây dựng và thực hiện 02 đề án nêu trên là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của Nhà trường. Đề nghị Ban xây dựng 02 Đề án tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý trực tiếp vào Dự thảo 02 đề án tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng để hoàn thiện Đề án tự chủ của Trường Đại học Vinh và Đề án thành lập Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh.

2. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Phòng Tổ chức Cán bộ chủ trì xin ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân trong và ngoài Trường để hoàn thiện Đề án tự chủ của Trường Đại học Vinh và Đề án thành lập Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trong quý IV năm 2019.

3. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, trưởng các đoàn thể trực thuộc Trường quán triệt thông báo kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng để cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án tự chủ của Trường Đại học Vinh và Đề án thành lập Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh.

Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần quan trọng đưa tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

 

Nơi nhận:    

- Tỉnh uỷ Nghệ An;

- Đảng ủy, Ban giám hiệu;

- Hội đồng Trường;

- Các ban của Đảng uỷ;

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

- Các đơn vị, các đoàn thể;

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa