ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                            *                                      TP. Vinh, ngày 24 tháng 09 năm 2015

               Số 13-TB/ĐU                            

 

THÔNG BÁO

Phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khóa XXXI)

phụ trách các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc

 

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 6332-QĐ/TU ngày 27/05/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Vinh khoá XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020;

Ngày 24/09/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khoá XXXI) đã thống nhất phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phụ trách các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc như sau:

 

TT

Tên đảng bộ bộ phận,

chi bộ trực thuộc

Uỷ viên

Ban Thường vụ

phụ trách

Uỷ viên

Ban Chấp hành

phụ trách

1.     

ĐBBP Khoa Sư phạm Toán học

Đinh Xuân Khoa

Kiều Phương Chi

2.     

ĐBBP Khoa Xây dựng

Đinh Xuân Khoa

Lưu Tiến Hưng

3.     

ĐBBP Khoa Kinh tế

Đinh Xuân Khoa

Bùi Văn Dũng

4.     

CB Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

5.     

CB Phòng Hành chính Tổng hợp

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

6.     

CB Tổ chuyên trách

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

7.     

ĐBBP Khoa Giáo dục chính trị

Thái Văn Thành

Trần Viết Quang

8.     

ĐBBP Khoa Sinh học

Thái Văn Thành

Cao Tiến Trung

9.     

ĐBBP Khoa Lịch sử

Thái Văn Thành

Nguyễn Anh Chương

10.  

ĐBBP Khoa Luật

Thái Văn Thành

Đinh Ngọc Thắng

11.  

CB Phòng Đào tạo

Thái Văn Thành

Lưu Tiến Hưng

12.  

CB Phòng Quản trị

Thái Văn Thành

Nguyễn Anh Dũng

13.  

CB Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Đào tạo từ xa

Thái Văn Thành

Nguyễn Ngọc Hiền

14.  

ĐBBP Khoa Nông Lâm Ngư

Ngô Đình Phương

Nguyễn Thị Thanh

15.  

CB Trung tâm Giáo dục quốc phòng

Ngô Đình Phương

Nguyễn Thị Thanh

16.  

CB Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Ngô Đình Phương

Trần Bá Tiến

17.  

CB Thanh tra Giáo dục - Đảm bảo chất lượng

Ngô Đình Phương

Trần Bá Tiến

18.  

ĐBBP Khoa Sư phạm Ngữ văn

Ngô Đình Phương

Đinh Trí Dũng

19.  

CB Khoa Địa lý - Quản lý Tài nguyên

Ngô Đình Phương

Đinh Trí Dũng

20.  

CB Tổ chức - Khoa học - Đối ngoại

Ngô Đình Phương

Nguyễn Anh Dũng

21.  

CB Phòng Bảo vệ

Ngô Đình Phương

Nguyễn Anh Dũng

22.  

CB Trung tâm Đào tạo liên tục

Ngô Đình Phương

Trần Bá Tiến

23.  

CB Khoa Giáo dục

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Ngọc Hiền

24.  

CB Trường Thực hành Sư phạm

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Ngọc Hiền

25.  

ĐBBP Khoa Vật lý và Công nghệ

Nguyễn Huy Bằng

Lưu Tiến Hưng

26.  

ĐBBP Khoa Hóa học

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Hoa Du

27.  

CB Khoa Công nghệ thông tin

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Dũng

28.  

CB Khoa Điện tử Viễn thông

Nguyễn Huy Bằng

Lưu Tiến Hưng

29.  

CB Trường Trung học phổ thông Chuyên

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Văn Thuận

30.  

CB Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Nguyễn Huy Bằng

Lưu Tiến Hưng

31.  

CB Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Văn Thuận

32.  

CB Khoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Ngọc Hiền

33.  

CB Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Anh Chương

34.  

CB Nội trú - Y tế

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Ngọc Hiền

 

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công này bắt đầu từ ngày 24/09/2015.

 

 

Nơi nhận:                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ;                                                BÍ THƯ

- Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

- Các đơn vị, các đoàn thể;

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.                

                                        

                                                                                  Đinh Xuân Khoa