ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                             

                             *                                         Nghệ An, ngày 08 tháng 12 năm 2021

                  Số 77-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

về công tác cán bộ

-----

 

Ngày 08/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến một cách thẳng thắn, xây dựng, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu biểu quyết thống nhất các nội dung sau đây:

          1. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý cấp Trưởng cho các đơn vị sau:

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Thái Sơn, Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Cao Tiến Trung, Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Bùi Đình Thuận, Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Thị Thu, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên.

          - Bổ nhiệm lại Thượng tá Trần Văn Thông, Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng (Sau khi thống nhất về nhân sự với đơn vị cử sĩ quan biệt phái theo quy định tại Thông tư liên tịch số 65/2004/TTLT-BQP-BNV ngày 13/5/2004 của Bộ Quốc phòng - Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về biệt phái Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam).

          - Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Hoài Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nội trú nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nội trú.

          - Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

          2. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường trình Hội đồng trường, Trường Đại học Vinh xem xét bổ nhiệm đồng chí Hoàng Việt Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, giữ chức vụ Kế toán trưởng Trường Đại học Vinh.

          3. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại có thời hạn đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế cho đến khi hết thời hạn giữ chức vụ quản lý cấp Trưởng tại Phòng Thanh tra - Pháp chế theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh.

          4. Thống nhất về báo cáo kết quả xác minh các nội dung kiến nghị của tập thể Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và cá nhân đồng chí Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế gửi Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường ngày 01/10/2021.

          5. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình về công tác cán bộ theo Công văn số 819-CV/BTCTU ngày 07/12/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An.

          Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền