ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                       

                             *                                         Nghệ An, ngày 02 tháng 11 năm 2022

                 Số 138-TB/ĐU

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

về công tác khen thưởng của Hội Sinh viên Trường

-----

 

Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Tờ trình số 27/HSV-ĐHV ngày 31/10/2022 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến đề nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương cho 2 cá nhân,

Ngày 02/11/2022, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín về công tác khen thưởng. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường có ý kiến như sau:

          1. Đồng ý để Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đề nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương cho đồng chí Nguyễn Phương Hà, sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm.

          2. Đồng ý để Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đề nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An xét tặng giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương cho đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

          Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.       

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền