ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                       

                             *                                           Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2022

                 Số 94-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

về công tác cán bộ

-----

 

 

Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-ĐHV ngày 05/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ;

Căn cứ Báo cáo số 22-BC/BTCĐU ngày 06/4/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường về kết quả thẩm định Tờ trình số 21/TTr-ĐHV ngày 05/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường xin ý kiến về công tác cán bộ,

Ngày 06/4/2022, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín về công tác cán bộ. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường có ý kiến như sau:

          1. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tân Thành, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Bí thư Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

          2. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

          Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.       

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền