ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                           Nghệ An, ngày 17 tháng 3 năm 2023

                  Số 165-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII

phiên đột xuất tháng 3 năm 2023

-----

 

Ngày 17/3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, cho ý kiến và thống nhất những nội dung chính sau đây:

1. Sau khi xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 22-TTr/ĐHV ngày 16/3/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường và đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã biểu quyết, thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường điều động, bổ nhiệm trưởng một số đơn vị sau đây:

- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đặng Thị Thu, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế.

- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học (thực hiện luân chuyển theo Quy định số 06-QĐ/ĐU ngày 27/2/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh về luân chuyển cán bộ của Trường Đại học Vinh).

- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất những nội dung cơ bản của Tờ trình số 14-TTr-ĐHV ngày 06/2/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về số lượng người làm việc và kế hoạch tuyển dụng năm 2023. Cụ thể:

- Thống nhất số lượng người làm việc và hợp đồng lao động của Trường Đại học Vinh trong năm 2023 là 1.052 người; bằng với số lượng đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 theo Công văn số 23/ĐHV-HĐT ngày 14/11/2022 của Hội đồng Trường. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức tuyển dụng và hợp đồng lao động theo quy định.

- Thống nhất số lượng tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2023 của Trường Đại học Vinh là 61 người. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường làm rõ số lượng tuyển viên chức và số lượng hợp đồng lao động.

- Thống nhất kế hoạch tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2023 của Trường Đại học Vinh thực hiện theo 2 đợt.

+ Số lượng tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động đợt 1 là 30 người. Trong đó chỉ tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động cho đối tượng là giảng viên và cán bộ hành chính của Nhà xuất bản, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục) để đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Số lượng tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động đợt 2 là 31 người (cộng thêm chỉ tiêu của đợt 1 nếu chưa tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động đủ số lượng). Trong đó, ưu tiên tuyển viên chức và hợp đồng lao động cho đối tượng là giảng viên, giáo viên và cán bộ hành chính của các đơn vị thật sự cần thiết hoặc thiếu so với Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị đồng chí Phó Bí thư, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tại hội nghị để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến và cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương để Nhà trường chuyển từ vận hành thử nghiệm sang vận hành chính thức đối với Học viện King Sejong Vinh theo đúng quy định của pháp luật. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường cử đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phụ trách các hoạt động của Học viện King Sejong Vinh.

Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.      

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền