ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                           Nghệ An, ngày 30 tháng 3 năm 2023

                  Số 168-TB/ĐU

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên đột xuất về công tác cán bộ

-----

 

Ngày 30/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất về công tác cán bộ. Sau khi xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 28-TTr/ĐHV ngày 29/3/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường và đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã biểu quyết, thống nhất các nội dung sau đây:

1. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Ngọc Yến, Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

2. Chỉ định đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, giữ chức vụ Bí thư chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025.

3. Chỉ định đồng chí Đặng Thị Thu, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế nhiệm kỳ 2022 - 2025 và giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ Phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế nhiệm kỳ 2022 - 2025.

4. Chỉ định đồng chí Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp và giữ chức vụ Bí thư chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp. Giao Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2022 -2025 trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến.

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.      

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền