ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                             Nghệ An, ngày 02 tháng 8 năm 2022

                Số 118-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 7 năm 2022

-----

 

Ngày 01/8/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 7 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2022

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 7 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 7 năm 2022.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1.     Kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận Khoa Xây dựng và Chi bộ Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể kết nạp 3 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Bùi Quang Huy,

Sinh viên lớp 60K1 Kỹ thuật xây dựng, Khoa Xây dựng,

2.      

Trần Văn Công,

Sinh viên lớp 60K2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Khoa Xây dựng.

3.      

Nguyễn Thị Thanh Hiền,

Cán bộ Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

2. Chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Trường Kinh tế, Khoa Xây dựng và Chi bộ Trường Thực hành Sư phạm chuyển chính thức cho 4 đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh,

Sinh viên lớp 62B6 Kế toán, Trường Kinh tế,

2.      

Nguyễn Thị Kim Ngọc,

Sinh viên lớp 62B1 Tài chính ngân hàng, Trường Kinh tế,

3.      

Dương Đặng Minh Nguyên,

Sinh viên lớp 58K Công trình giao thông, Khoa Xây dựng,

4.      

Trần Thị Minh Thúy,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm.

          III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 1223-CV/BTCTU ngày 08/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về xin ý kiến góp ý quy chế làm việc mẫu.

- Quyết định số 441-QĐ/BTCTU ngày 18/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về giám sát thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 05/7/2017 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Đại học Vinh.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 758-CV/BTGTU ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW.

- Công văn số 765-CV/BTGTU ngày 24/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công.

- Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 27/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phổ biến, tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Công văn số 771-CV/BTGTU ngày 29/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022.

- Công văn số 774-CV/BTGTU ngày 01/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sao gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

- Báo cáo số 272-BC/BTGTU ngày 01/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 6/2022.

- Công văn số 776-CV/BTGTU ngày 04/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia bảo vệ nn tảng tư tưởng của Đảng.

- Công văn số 780-CV/BTGTU ngày 06/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đôn đốc tham gia cuộc thi trực tuyến Tổ quốc bên bờ sóng năm 2022.

- Công văn số 783-CV/BTGTU ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Hướng dẫn các chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảng viên mới, bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

- Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Công văn số 787-CV/BTGTU ngày 11/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh.

- Công văn số 791-CV/BTGTU ngày 13/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

- Công văn số 795-CV/BTGTU ngày 14/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

- Công văn số 796-CV/BTGTU ngày 15/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo cáo tự giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị của Trung ương.

- Công văn số 799-CV/BTGTU ngày 18/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đôn đốc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

3. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

- Báo cáo số 268-BC/BCĐ ngày 20/6/2022 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại về công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022.

- Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

- Quyết định số 1150-QĐ/TU ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Công văn số 4182-CV/VPTW ngày 30/6/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 30/6/2022.

- Báo cáo số 191-BC/TU ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

- Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường s lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

- Báo cáo số 192-BC/TU ngày 04/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo 6 tháng đầu năm 2022.

- Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

- Công văn số 01-CV/TBT ngày 06/7/2022 của Tổ Biên tập tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW.

- Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022).

- Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 07/7/2022 của Ban Chỉ đạo Tỉnh về phòng, chống tham những, tiêu cực về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Quy chế số 01-QĐ/BCĐ ngày 07/7/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham những, tiêu cực về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Thông báo số 592-TB/TU ngày 08/7/2022 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

- Công văn số 1221-CV/TU ngày 11/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo ngày 27/4/2022.

- Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 13/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Báo cáo số 199-BC/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Công văn số 833-CV/TU ngày 19/7/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy đăng ký danh sách tham gia lớp tập huấn văn phòng cấp ủy.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của Trường Trung học phổ thông Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm; kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học và sau đại học năm 2022 của Nhà trường; nghe báo cáo về kết quả năm học 2021 - 2022 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 của Nhà trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐT ngày 23/3/2022 và Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường; đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét Tờ trình số 50/TTr-ĐHV và Tờ trình số 51/TTr-ĐHV ngày 29/7/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác tổ chức và cán bộ; Báo cáo số 30-BC/BTCĐU và Báo cáo số 31-BC/BTCĐU ngày 01/8/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường về kết quả thẩm định Tờ trình số 50 và Tờ trình số 51 của Hiệu trưởng Nhà trường. Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo và đề nghị của Hiệu trưởng Nhà trường tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và biểu quyết thống nhất các nội dung sau đây:

2.1. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức quản lý cho các đơn vị:

- Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hà Giang, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Trường, Phó Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Hoàng Hữu Việt, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

2.2. Thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường nghiên cứu, đề xuất bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Quý, Phó Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức vụ quản lý phù hợp.

2.3. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến, về công tác tổ chức và cán bộ, cụ thể:

- Xem xét, cho ý kiến để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017 - 2022, giữ chức vụ Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Xem xét, cho ý kiến để Hiệu trưởng Nhà trường tổ chức lại Trường Thực hành Sư phạm theo đúng quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền, gồm: Trường Mầm non Thực hành; Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm.

- Xem xét, cho ý kiến về việc tổ chức lại Chi bộ Trường Thực hành Sư phạm để phù hợp với quyết định thành lập đơn vị của cấp có thẩm quyền.

- Xem xét, cho ý kiến để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Phan Xuân Phồn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm (theo quy trình bổ nhiệm lại).

- Xem xét, cho ý kiến để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong quy hoạch chức danh Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành (theo quy trình bổ nhiệm).

- Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho chủ trương để Hội đồng Trường thực hiện quy trình thay thế, bổ sung nhân sự Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe báo cáo nhanh kết quả đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của một số chi bộ và cho ý kiến định hướng nhân sự của một số chi bộ để duyệt và chỉ đạo đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất điều chỉnh thời gian duyệt và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 của một số chi bộ vào tháng 8/2022 để phù hợp với thực tiễn của đơn vị, gồm: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Quản trị và Đầu tư, Trường Thực hành Sư phạm.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất thời gian, định hướng nội dung làm việc với Đảng bộ bộ phận các Trường thuộc: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao các Ban của Đảng ủy và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể hướng dẫn Đảng ủy bộ phận các Trường thuộc chuẩn bị nội dung; phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan để chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt buổi làm việc.

5. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất thời gian, nội dung tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên chuyên đề. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ hội nghị.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tích cực hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh"; "Tổ quốc bên bờ sóng". Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Tổ chức hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường; tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm của các đơn vị; ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường; hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và Đề án xây dựng Cơ sở II Trường Đại học Vinh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Trường Đại học Vinh theo hình thức trực tuyến. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022; hoạt động đào tạo đại học theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                               BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền