ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                             Nghệ An, ngày 09 tháng 6 năm 2022

                Số 101-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 5 năm 2022

-----

 

Ngày 08/6/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 5 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 5 năm 2022.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1.     Kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế kết nạp 42 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Thái Thùy Dung,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

2.      

Nguyễn Hồng Hạnh,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

3.      

Nguyễn Đức Hậu,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

4.      

Hoàng Thị Khánh Linh,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

5.      

Nguyễn Thị Khánh Nương,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

6.      

Trương Mạnh Quyết,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

7.      

Nguyễn Phương Hà,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

8.      

Ngô Thị Hà,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

9.      

Phạm Ngọc Huyền,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

10.  

Nguyễn Thị Điểm,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

11.  

Nguyễn Quỳnh Lương,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

12.  

Chu Thị Thùy Dung,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Hóa, Trường Sư phạm,

13.  

Trần Thị Ngân,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Hóa, Trường Sư phạm,

14.  

Vi Thị May Ngọc,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Hóa, Trường Sư phạm,

15.  

Vi Thị Thuận,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Hóa, Trường Sư phạm,

16.  

Phan Thị Hải Yến,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Hóa, Trường Sư phạm,

17.  

Nguyễn Thị Hương Ly

Sinh viên lớp 59A1 Tiểu học, Trường Sư phạm,

18.  

Nguyễn Thị Thanh Vân

Sinh viên lớp 59A1 Tiểu học, Trường Sư phạm,

19.  

Lang Tuấn Công

Sinh viên lớp 59A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

20.  

Dương Thị Thu Hạ

Sinh viên lớp 59A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

21.  

Nguyễn Nhật Hằng

Sinh viên lớp 59A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

22.  

Hoàng Bảo Long

Sinh viên lớp 59A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

23.  

Lê Thị Hà Trang

Sinh viên lớp 59A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

24.  

Trần Thị Thu Uyên

Sinh viên lớp 59A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

25.  

Nguyễn Tú Uyên

Sinh viên lớp 59A3 Tiểu học, Trường Sư phạm,

26.  

Võ Thị Hiền

Sinh viên lớp 59B Quản lý Giáo dục, Trường Sư phạm,

27.  

Nguyễn Hương Thảo

Sinh viên lớp 59B Quản lý Giáo dục, Trường Sư phạm,

28.  

Đỗ Thị Mỹ,

Sinh viên lớp 59B Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

29.  

Đinh Nữ Diễm My,

Sinh viên lớp 61B Công tác Xã hội - Quản lý nhà nước, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

30.  

Nguyễn Thu Hằng,

Sinh viên lớp 60B1 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

31.  

Nguyễn Thị Ngọc Anh,

Sinh viên lớp 60B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

32.  

Ngụy Trần Nhật Mai,

Sinh viên lớp 60B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

33.  

Trần Thị Tú Anh,

Sinh viên lớp 59B2 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

34.  

Nguyễn Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 59B2 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

35.  

Lê Xuân Linh,

Sinh viên lớp 60B Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

36.  

Nguyễn Thị Ngọc Linh,

Sinh viên lớp 60B4 Kế toán, Trường Kinh tế,

37.  

Trương Thị Oanh,

Sinh viên lớp 60B5 Kế toán, Trường Kinh tế,

38.  

Văn Thị Huyền Chi,

Sinh viên lớp 60B6 Kế toán, Trường Kinh tế,

39.  

Nguyễn Văn Thanh,

Sinh viên lớp 59B3 Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh tế,

40.  

Võ Thị Thùy Linh,

Sinh viên lớp 59B Tài chính Ngân hàng, Trường Kinh tế,

41.  

Nguyễn Thị Quỳnh,

Sinh viên lớp 59B Tài chính Ngân hàng, Trường Kinh tế,

42.  

Thái Doãn Đạt,

Sinh viên lớp 60B Tài chính Ngân hàng, Trường Kinh tế.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 15/6/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét trước khi ban hành quyết định kết nạp.

2. Chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế, Viện Kỹ thuật và Công nghệ và Chi ủy chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh chuyển chính thức cho 11 đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Ngô Thị Kim Chi,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

2.      

Hồ Thị Trà My,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

3.      

Nguyễn Thị Quế,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

4.      

Phan Thị Ngọc Lan,

Sinh viên lớp 62A4 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

5.      

Bùi Lê Ngân Giang,

Sinh viên lớp 62B2 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

6.      

Hoàng Thị Thúy Vân,

Nguyên giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh tế,

7.      

Thái Thị Thanh Huyền,

Sinh viên lớp 59B3 Kế toán, Trường Kinh tế,

8.      

Nguyễn Minh Ngọc,

Sinh viên lớp 61B5 Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh tế,

9.      

Trần Thái Sơn,

Sinh viên lớp 59B3 Tài chính Ngân hàng, Trường Kinh tế,

10.  

Hoàng Thanh Lộc,

Sinh viên lớp 59K Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

11.  

Nguyễn Xuân Tiền,

Sinh viên lớp 59A Giáo dục quốc phòng, Khoa Giáo dục quốc phòng.

          III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 1122-CV/BTCTU ngày 10/5/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo chức danh năm 2022.

- Công văn số 1143-CV/BTCTU ngày 30/5/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về Đề cương báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 675-CV/BTGTU ngày 04/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc tuyên truyền về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

- Công văn số 680-CV/BTGTU ngày 05/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU ngày 20/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư v đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 40-KH/BTGTU ngày 20/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc 6 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo số 251-BC/BTGTU ngày 04/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về công tác thông tin đối ngoại tháng 4/2022.

- Công văn số 702-CV/BTGTU ngày 20/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

- Báo cáo số 257-BC/BTGTU ngày 31/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình dư luận xã hội tháng 5/2022.

- Báo cáo số 716-CV/BTGTU ngày 25/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022.

-  Báo cáo số 718-CV/BTGTU ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

- Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 23/5/2022 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" về xây dựng và công nhận mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2022 - 2025.

- Công văn số 561-CV/BDVTU ngày 03/6/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022.

4. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 658-CV/UBKTTU ngày 29/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

5. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

- Quyết định số 333-QĐ/BKTTW ngày 25/4/2022 của Ban Kinh tế Trung ương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020".

- Kết luận số 160-KL/TU ngày 04/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015

- Báo cáo số 169-BC/TU ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015.

- Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

- Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/5/2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.

- Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Tnh ủy Nghệ An về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Báo cáo số 171-BC/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2021; kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 05 năm thc hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Báo cáo số 172-BC/TU ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ phụ vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện.

- Công văn số 1119-CV/TU ngày 29/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc gửi tài liệu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

- Thông báo số 563-TB/TU ngày 30/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đối với Đảng đoàn Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An; đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Quy chế số 10-QC/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung).

IV. CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, thảo luận và thống nhất một số nội dung sau đây:

1. Tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và thống nhất ban hành Hướng dẫn về đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng quán triệt hướng dẫn của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để xây dựng, thực hiện kế hoạch đại hội chi bộ. Báo cáo với cấp ủy cấp trên việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy theo quy định, khi được cấp ủy cấp trên trực tiếp duyệt và đồng ý mới tiến hành đại hội, hoàn thành trước ngày 30/7/2022.

2. Thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo bằng văn bản về việc điều động viên chức là Bí thư chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Xã hội thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm và Bí thư chi bộ sinh viên, học viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên định kỳ tháng 6 và chỉ đạo xử lý theo quy chế làm việc. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất chỉ định đồng chí Lục Thị Doanh, Phó Bí thư chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Xã hội, Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm, phụ trách chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Xã hội; chỉ định đồng chí Lê Thị Thanh Hiếu, Phó Bí thư chi bộ sinh viên, học viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn phụ trách chi bộ sinh viên, học viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Đảng ủy bộ phận Trường Sư phạm và Đảng ủy bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn phân công đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Trường trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Xã hội và Chi bộ sinh viên, học viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, đảm bảo ổn định tổ chức, đồng thời chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

3. Thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo bằng văn bản về số lượng, tình hình viên chức, người lao động là đảng viên hiện nay đang nghỉ việc tạm thời không hưởng lương để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên định kỳ tháng 6 và chỉ đạo xử lý theo quy chế làm việc. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể chỉ đạo các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thống kê, rà soát để xử lý đảng viên không tham gia sinh hoạt Đảng theo đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTU ngày 17/5/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

4. Thảo luận và thống nhất với đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường về việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Hội đồng Trường tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 23/3/2022 của Hội đồng Trường về kết quả giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý giảng viên các ngành mới và viên chức hành chính theo Thông báo số 93-TB/ĐU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về kết luận hội nghị phiên định kỳ tháng 3/2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường báo cáo bằng văn bản về kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý giảng viên các ngành mới và viên chức hành chính để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên định kỳ tháng 6 theo quy chế làm việc.

5. Cho ý kiến về thời hạn thi hành của Nghị quyết số 04/NQ-ĐHV ngày 02/7/2020 của Hội đồng Trường về công tác tổ chức cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại / không bổ nhiệm lại / bố trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức đối với những viên chức quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 của một số đơn vị đã hết nhiệm kỳ (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp; Phó Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư; Trưởng bộ môn của Khoa Giáo dục quốc phòng; Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học; Trưởng đại diện Trường Đại học Vinh tại Australia, Cộng hòa Liên Bang Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc) để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên định kỳ tháng 6 theo quy chế làm việc.

6. Xem xét và cho ý kiến về Tờ trình số 34/TTr-ĐHV ngày 08/6/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ và Báo cáo số 24-BC/BTCĐU ngày 08/6/2022 của Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường về kết quả thẩm định Tờ trình số 34 của Hiệu trưởng Nhà trường. Sau khi thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thống nhất các nội dung sau đây:

- Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

          - Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình điều động và bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế từ nguồn nhân sự ngoài đơn vị có chức vụ tương đương.

          - Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Trạm Y tế đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Y sĩ, Phó Trưởng Trạm Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          - Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Trưởng Trạm Y tế từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong chức danh quy hoạch.

          - Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình thôi giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ đối với đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          - Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình chuyển công tác cho đồng chí Phạm Thị Huyền, Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non thuộc Trường Sư phạm, đến làm việc tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về Tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Thái Thị Tân, Trưởng Trạm Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng Trạm Y tế.

          7. Xem xét và thống nhất để Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023 theo Tờ trình số 22-TTr/HSV ngày 07/6/2022 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường.

          8. Xem xét và quyết định bổ sung nhân sự vào Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường đối với 2 đồng chí sau đây:

- Đồng chí Nguyễn Thái Dũng, Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh.

- Đồng chí Hoàng Hà Nam, Trưởng bộ phận Truyền thông Trường Đại học Vinh.

9. Tiếp tục đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác quyết toán tài chính, công tác kiểm kê tài sản năm 2021 để Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nghe và cho ý kiến theo Quy chế làm việc theo Thông báo số 93-TB/ĐU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2022.

10. Thống nhất về công tác chuẩn bị cho buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về Dự thảo Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh theo Chương trình số 33-CTr/TU ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chương trình công tác tháng 6 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất phân công đồng chí Phó Bí thư, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường xem xét, cho ý kiến theo quy chế làm việc trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

11. Thống nhất đề nghị Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh gửi toàn văn file Dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông của Trường Đại học Vinh để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến chỉ đạo và góp ý báo cáo tổng kết trước khi ban hành.

12. Thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo về các nội dung để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến theo quy chế làm việc, gồm:

- Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/1/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về phê duyệt Đề án "Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2030" đối với Trường Thực hành Sư phạm trong năm học 2022 - 2023.

- Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh năm 2022.

13. Cho ý kiến về việc thực hiện Công văn số 1493/BGDĐT-KHTC ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/7/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Công văn số 2009/BGDĐT-KHTC ngày 13/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 - 2025.

14. Cho ý kiến về đề nghị của đồng chí Trần Đình Viện, Nguyên Bí thư Đảng uỷ Trường gửi Đảng uỷ Trường và Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị Nhà trường xem xét, kiến nghị với Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An lựa chọn một tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh để mang tên nhà giáo nhân dân Nguyễn Thúc Hào, Nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Vinh, để vinh danh nhà giáo nhân dân Nguyễn Thúc Hào về những cống hiến lớn lao trên lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là việc đào tạo trí thức hàng đầu cho tỉnh Nghệ An nói riêng và đất nước nói chung.

15. Thống nhất kế hoạch tổ chức các hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường, Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường về công tác tổ chức và cán bộ trong tháng 6/2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ hội nghị.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 5/6. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường; rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo; tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm của các đơn vị; ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo Lễ Bế giảng khóa đào tạo thứ 59 và trao bằng kỹ sư, cử nhân năm 2022; tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường; hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Hoàn thành công tác thanh, quyết toán tài chính và kiểm kê tài sản năm 2021 của Nhà trường. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Trường Đại học Vinh theo hình thức trực tuyến. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh năm 2022; hoạt động đào tạo đại học theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                               BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.       

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền