ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                             Nghệ An, ngày 08 tháng 5 năm 2023

                Số 171-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 4 năm 2023

-----

 

 

Ngày 05/5/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 4 năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2023

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đồng chí Trưởng các ban của Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2023. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 4 năm 2023.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn và Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng kết nạp 5 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Nguyễn Đình Dũng,

Sinh viên lớp 61B Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

2.      

Nguyễn Trần Chiến,

Sinh viên lớp 60A Giáo dục quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng,

3.      

Lê Thị Quỳnh,

Sinh viên lớp 60A Giáo dục quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng,

4.      

Cao Viết Toàn,

Sinh viên lớp 61A Giáo dục quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng,

5.      

Nguyễn Hoàng An,

Cán bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 12/5/2023 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét trước khi ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Trường Kinh tế, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ chuyển chính thức cho 3 đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Phạm Ngọc Phong,

Sinh viên lớp 63B8 Kế toán, Trường Kinh tế,

2.      

Nguyễn Thị Minh Hằng,

Sinh viên lớp 63A Sư phạm Tiếng Anh Tài năng, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

3.      

Nguyễn Thị Thanh Thiền,

Sinh viên lớp 63A1 Sư phạm Tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

3. Xét kỷ luật đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật 1 đảng viên thuộc Chi bộ cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Đảng bộ bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ bằng hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Báo cáo số 377-BC/BTGTU ngày 30/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 3/2023.

- Công văn số 1173-CV/BTGTU ngày 31/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 2/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin cá nhân trên internet, mạng xã hội.

- Báo cáo số 378-BC/BTGTU ngày 04/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại Quý I, năm 2023.

- Công văn số 1193-CV/BTGTU ngày 13/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và văn hóa đọc.

- Kế hoạch số 68-KH/BTGTU ngày 24/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025.

- Báo cáo số 1217-CV/BTGTU ngày 27/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tham luận tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

2. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Quyết định số 20-QĐ/TU ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Báo cáo số 285-BC/TU ngày 04/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Công văn số 1838-CV/TU ngày 04/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng.

- Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/4/2023 của Ban Chỉ đạo 1838 về triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025.

- Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 13/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 05/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra.

- Chương trình số 49-CTr/TU ngày 13/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Chương trình số 50-CTr/TU ngày 13/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Công văn số 1203-CV/BTGTU ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, xử lý, định hướng thông tin liên quan đến vụ việc tại Trường Đại học Vinh.

- Công văn số 1208-CV/BCĐ ngày 25/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nghệ An về triển khai một số nội dung của Ban Chỉ đạo 35.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An cho ý kiến về nhân sự định hướng giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 theo quy định.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua của Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An cho tập thể Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 - 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HSV ngày 25/4/2023 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường; đồng ý để Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đề nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xem xét tặng Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho tập thể Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 - 2023 theo Tờ trình số 05/TTr-HSV ngày 26/4/2023 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất phê duyệt kết quả quy hoạch chức danh Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với 3 đồng chí theo Tờ trình số 98-TTr/ĐTN ngày 04/4/2023 của Ban Thường vụ Đoàn trường.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Vinh gồm 32 đồng chí theo Công văn số 580-CV/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về yêu cầu kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Vinh có nhiệm vụ chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh thực hiện toàn diện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả; chỉ đạo Nhà trường quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chủ trương của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất chỉ đạo Đảng ủy bộ phận Trường Sư phạm xem xét, giải quyết Đơn xin gia hạn miễn công tác và sinh hoạt Đảng của đồng chí Đinh Thanh Giang, giảng viên Khoa Toán học, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 26/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với đảng viên.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về Tờ trình số 29/TTr-ĐHV ngày 30/3/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Phụ lục bổ sung cho Quy định về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường không đưa định mức chi đầu tư kinh phí cho các sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở phụ lục của Quy định về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường mà đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Trước mắt định mức chi đầu tư kinh phí cho các sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tiếp tục thực hiện theo Quy định về việc đầu tư, khen thưởng, quy đổi giờ chuẩn giảng dạy đối với các sản phẩm khoa học và công nghệ chất lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-ĐHV ngày 10/1/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường; Quy định về việc đổi mới phương thức tổ chức và trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 317/QĐ-ĐHV ngày 15/1/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường và các văn bản có liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật và Nhà trường.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về Tờ trình số 32/TTr-ĐHV ngày 25/4/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Kế hoạch, lộ trình phát triển Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh đến năm 2030. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất về chủ trương phát triển Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh để đáp ứng các tiêu chuẩn, phù hợp với thông lệ quốc tế; nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, phát huy tiềm lực khoa học - công nghệ của Nhà trường, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Trường Đại học Vinh trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường hoàn chỉnh Kế hoạch / Đề án phát triển Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về Tờ trình số 34/TTr-ĐHV ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ. Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã biểu quyết, thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về các nội dung sau đây:

8.1. Cho chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Lê Minh Giang, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

8.2. Cho chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại các Tổ trưởng Tổ chuyên môn của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm, gồm:

- Bổ nhiệm lại đồng chí Hồ Thị Thu Hương, Tổ trưởng Tổ Tiểu học 1, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Tiểu học 1.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Tổ trưởng Tổ Tiểu học 2, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Tiểu học 2.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Hồ Thị Thanh Lịch, Tổ trưởng Tổ Tự nhiên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Tự nhiên.

- Bổ nhiệm lại có thời hạn đồng chí Lê Thị Bích Thuỷ, Tổ trưởng Tổ Xã hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Xã hội.

8.3. Cho chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường cử 1 đồng chí trong ban lãnh đạo Viện Nông nghiệp và Tài nguyên phụ trách bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên cho đến khi bổ nhiệm Trưởng bộ môn, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện nghiêm chủ trương tại Thông báo số 148-TB/ĐU ngày 09/1/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Thông báo số 152-TB/ĐU ngày 12/1/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Thông báo số 153-TB/ĐU ngày 13/1/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về công tác cán bộ tại Trường Mầm non Thực hành; Phòng Đào tạo Sau đại học và Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

10. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo rà soát, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và các điều kiện đảm bảo hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh theo Công văn số 1790/BGDĐT-QLCL ngày 24/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

11. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất về kế hoạch, nội dung làm việc với lãnh đạo Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng và tổ chức hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trong quý II năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể phối hợp với các tổ chức đảng, đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ các hội nghị.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2023

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 và Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo triển khai kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình tập thể và cá nhân năm 2022 và sau kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An. Tiếp tục xem xét, cho ý kiến đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023; Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu năm 2023 của Nhà trường. Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số Trường Đại học Vinh. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh (chu kỳ 2). Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ. Chỉ đạo xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động đào tạo đại học theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch Cơ sở II để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền