ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                             Nghệ An, ngày 10 tháng 5 năm 2022

                Số 96-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 4 năm 2022

-----

 

 

Ngày 06/5/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 4 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 3 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 3 năm 2022.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1.     Kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Nguyễn Thị Ngọc Mai,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

2.      

Trương Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

3.      

Nguyễn Anh Thư,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

4.      

Nguyễn Thị Huyền Vy,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

5.      

Trần Thị Hương Giang,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

6.      

Lương Thị Hảo,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Địa lý, Trường Sư phạm,

7.      

Nguyễn Thị Thùy Linh,

Sinh viên lớp 59B1 Du lịch, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

8.      

Phạm Hồng Quyết,

Sinh viên lớp 58K Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

9.      

Nguyễn Hồng Thăng,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 19/5/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét trước khi ban hành quyết định kết nạp.

2. Chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường và các Chi ủy chi bộ: Trường Trung học phổ thông Chuyên, Phòng Đào tạo chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Nguyễn Thị Mai Anh,

Giảng viên Khoa Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

2.      

Ngô Nguyễn Tiến Quân,

Sinh viên lớp 58K1 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

3.      

Lê Thị Oanh,

Sinh viên lớp 58K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

4.      

Nguyễn Tiến Anh,

Sinh viên lớp 59K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

5.      

Trần Thị Phương Thùy,

Sinh viên lớp 59B Điều dưỡng, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

6.      

Đặng Đình Hùng,

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên,

7.      

Bùi Tuấn An,

Chuyên viên Phòng Đào tạo.

3. Xoá tên đảng viên chính thức trong danh sách đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Chi ủy chi bộ sinh viên, học viên Đảng uỷ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc xóa tên trong danh sách đảng viên đối với 1 đảng viên do bỏ sinh hoạt chi bộ và không đóng đảng phí mà không có lý do chính đáng theo Điều 8 của Điều lệ Đảng.

          III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

- Công văn số 804-CV/BTGTU ngày 30/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về cập nhật thông tin tình hình Nga - Ukraine.

- Báo cáo số 243-BC/BTGTU ngày 30/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình dư luận xã hội tháng 3/2022.

- Thông báo số 75-TB/BTGTU ngày 31/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về phân công nhiệm vụ lãnh đạo và chuyên viên theo dõi cơ sở năm 2022 - 2023.

- Công văn số 808-CV/BTGTU ngày 31/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền Chiến lược và Chương trình lĩnh vực gia đình.

- Thông báo số 520-TB/TU ngày 29/3/2022 về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghê An tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

- Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về lãnh đạo tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022

- Kế hoạch số 35-KH/BTGTU-BHXH ngày 30/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về phối hợp thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022.

- Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Tỉnh ủy Nghệ An về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2022.

- Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030.

- Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2022).

- Kết luận số 32-KL/TW của Ban Bí thư ngày 30/3/2022 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

- Báo cáo số 163-BC/TU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

- Thông báo số 525-TB/TU ngày 07/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

- Công văn số 843-CV/BTGTU ngày 18/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về cung cấp tài liệu thông tin nội bộ.

- Công văn số 848-CV/BTGTU ngày 19/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về gửi tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường.

- Công văn số 852- CV/BTGTU ngày 19/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022).

- Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Công văn số 652-CV/UBKTTU ngày 25/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về việc triển khai phần mềm hệ thống quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo.

- Công văn số 853-CV/BTGTU ngày 21/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022.

- Công văn số 1039-CV/TU ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc hỗ trợ tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

- Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 18/4/2022 của Ban Đối ngoại Trung ương về quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Thông tri số 04-TT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Chương trình số 32-CTr/TU ngày 27/4/2022 của Tỉnh ủy Nghệ An về công tác tháng 5 năm 2022

- Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ngh An về triển khai phần mềm thống kê ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

- Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ngh An về tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

- Công văn số 863-CV/BTGTU ngày 27/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng.

IV. CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, thảo luận và thống nhất một số nội dung sau đây:

1. Nghe Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo về dự kiến thời gian tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ 2017 - 2022.

2. Thảo luận và thống nhất thời gian duyệt Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

3. Thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Hướng dẫn của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường triển khai thực hiện Công văn số 923-CV/TU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

4. Thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Hướng dẫn của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác quy hoạch cán bộ.

5. Quán triệt và thống nhất chỉ đạo thực hiện Công văn số 1340/BGDĐT-TCCB ngày 07/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2022.

6. Thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường triển khai nghiêm túc Công văn số 1718/BGDĐT-GDĐH ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2021 và Công văn số 1868/BGDĐT-GDĐH ngày 04/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ đại học và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; đồng thời báo cáo phương án tuyển sinh của Nhà trường năm 2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến theo quy chế làm việc.

7. Thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo rà soát công tác quyết toán tài chính, công tác kiểm kê tài sản năm 2021 và báo cáo để Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét và cho ý kiến theo quy chế làm việc.

8. Sau khi nghe Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tình hình viên chức là đảng viên đi học tập, thực tập sinh ở nước ngoài quá thời hạn, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận, thống nhất giao Hiệu trưởng Nhà trường rà soát và có phương án giải quyết đối với những đảng viên đi học tập, thực tập sinh ở nước ngoài quá thời hạn theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

9. Thảo luận và thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường rà soát, báo cáo phương án trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về chức danh Trưởng đại diện Trường Đại học Vinh tại Australia, Cộng hòa Liên Bang Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc nhiệm kỳ 2015 - 2020 hiện đã hết thời gian giữ chức vụ quản lý theo quy định.

10. Xem xét và cho ý kiến về Tờ trình số 14/TTr-ĐHV ngày 29/3/2022 và Tờ trình số 26/TTr-ĐHV ngày 05/5/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác tổ chức và cán bộ và Báo cáo số 23-BC/BTCĐU ngày 05/5/2022 của Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường về kết quả thẩm định Tờ trình số 14 và Tờ trình số 26. Sau khi thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thống nhất các nội dung sau đây:

10.1. Thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về Tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế đối với đồng chí Thái Thị Tân, Trưởng Trạm Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

10.2. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo kiện toàn bộ môn của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên theo quy trình, thủ tục thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất các bộ phận, đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh, cụ thể: (1) Sáp nhập bộ phận chăn nuôi, thú y, công nghệ sinh học của bộ môn Thủy sản và chăn nuôi vào bộ môn Khuyến nông và phát triển nông thôn và đổi tên bộ môn Khuyến nông và phát triển nông thôn thành bộ môn Chăn nuôi - Thú y; (2) Đổi tên bộ môn Thủy sản và chăn nuôi thành bộ môn Thủy sản.

10.3. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo kiện toàn các bộ môn của Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường theo quy trình, thủ tục thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất các bộ phận, đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh thành 3 bộ môn, gồm: (1) Điều dưỡng - Hoá dược; (2) Công nghệ Sinh học - Môi trường; (3) Công nghệ thực phẩm.

10.4. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm TS. Dương Xuân Giáp, Giảng viên Khoa Toán học thuộc Trường Sư phạm, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Toán học thuộc Trường Sư phạm.

10.5. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 2 Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ theo quy định.

10.6. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường bổ sung làm rõ các nội dung về công tác tổ chức và cán bộ tại Báo cáo số 23-BC/BTCĐU ngày 05/5/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường về kết quả thẩm định Tờ trình số 14/TTr-ĐHV ngày 29/3/2022 và Tờ trình số 26/TTr-ĐHV ngày 05/5/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác tổ chức và cán bộ để trình hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến tại phiên họp định kỳ (tháng 5/2022).

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm của các đơn vị; ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường; xây dựng Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Hoàn thành công tác thanh, quyết toán tài chính và kiểm kê tài sản năm 2021 của Nhà trường. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Trường Đại học Vinh theo hình thức trực tuyến. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh năm 2022; hoạt động đào tạo đại học theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                               BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.       

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền