ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                             Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2023

                Số 169-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 3 năm 2023

-----

 

Ngày 06/4/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 3 năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2023

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đồng chí Trưởng các ban của Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 3 năm 2023. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 3 năm 2023.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường kết nạp 6 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Nguyễn Thị Huyền Trang,

Sinh viên lớp 61B Công tác xã hội - Quản lý nhà nước, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

2.      

Hoàng Thị Hải Yến,

Sinh viên lớp 61B Luật kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

3.      

Hồ Hữu Đức,

Sinh viên lớp 59K3 Công nghệ thông tin, Viện kỹ thuật và Công nghệ,

4.      

Phạm Hồ Vinh,

Sinh viên lớp 60K Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

5.      

Nguyễn Thị Thanh Thùy,

Sinh viên lớp 59K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

6.      

Nguyễn Thị Thùy Dung,

Sinh viên lớp 60K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 13/4/2023 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét trước khi ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét kỷ luật đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật 1 đảng viên thuộc Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế, bằng hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 1719-CV/BTCTU ngày 03/3/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...).

- Công văn số 1792-CV/BTCTU ngày 21/3/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy cấp huyện.

- Công văn số 1763-CV/BTCTU ngày 22/3/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về báo cáo và cung cấp số liệu phục vụ Hội thảo về phát triển đảng trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Kế hoạch số 63-KH/BTGTU ngày 02/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức điều tra dư luận xã hội về kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Công văn số 1133-CV/BTGTU ngày 13/3/2023 của  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Công văn số 1153-CV/BTGTU ngày 23/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng.

3.  Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nghệ An

Báo cáo số 200-BC/BNCTU.P3 ngày 27/3/2023 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023

4. Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An

Công văn số 1167-CV/VPTU ngày 06/3/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc triển khai nâng cấp hệ thống bảo mật cơ sở dữ liệu đảng viên.

5. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 20/2/2023 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nghệ An về công tác của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Nghệ An trong năm 2023.

- Thông báo số 01-TB/BCĐ ngày 20/2/2023 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nghệ An về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Nghệ An.

- Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

- Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Quyết định số 1830-QĐ/TU ngày 06/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An.

- Báo cáo số 276-BC/TU ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

- Công văn số 1760-CV/TU ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân khai kinh phí huấn học năm 2023.

- Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng đến mục tiêu xây dựng các huyện, thành phố, thị xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn minh đô thị.

- Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 08/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

- Công văn số 1763-CV/TU ngày 08/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Công văn số 1768-CV/TU ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư.

- Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 10/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng.

- Công văn số 1734-CV/BTCTU ngày 10/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thống kê số liệu đảng viên.

- Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát chuyên đề diện rộng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, đề án trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

- Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 14/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Báo cáo số 274-BC/TU ngày 15/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân năm 2022.

- Báo cáo số 278-BC/TU ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Quyết định số 1838-QĐ/TU ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

- Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 23/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 35 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng Bản thông tin Thông báo nội bộ và 12 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 17/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng Bản tin Thông báo nội bộ.

- Chương trình số 48-CTr/TU ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tháng 4 năm 2023.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất phân công phụ trách lĩnh vực công tác, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy trường đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể cần thường xuyên theo dõi, nắm tình hình các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách và báo cáo trực tiếp cho đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để có sự chỉ đạo kịp thời đối với từng đơn vị; đồng thời thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ trước khi Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Trường Đại học Vinh) gồm 15 đồng chí theo Hướng dẫn số 02-HD/BCĐTW ngày 10/10/2022 của Ban Chỉ đạo 35 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định kiện toàn Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường gồm 10 đồng chí, Ban Dân vận Đảng ủy Trường gồm 8 đồng chí.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét tặng Bằng khen cho Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Vinh.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về lãnh đạo đại hội công đoàn các Trường thuộc và công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo ban chấp hành công đoàn cùng cấp chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công đại hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quan tâm chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, viên chức, người lao động và người học chấp hành nghiêm Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 4 NĂM 2023

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 153 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023), 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2023). Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Chỉ đạo Đại hội Công đoàn các Trường thuộc và công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo triển khai kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình tập thể và cá nhân năm 2022. Tiếp tục xem xét, cho ý kiến đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên các cấp năm 2023. Tổ chức làm việc với Chi ủy chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023; Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu năm 2023 của Nhà trường. Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết và Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh (chu kỳ 2). Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ. Chỉ đạo xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động đào tạo đại học theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch Cơ sở II để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền