ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                           *                                             Nghệ An, ngày 04 tháng 3 năm 2022

                Số 88-TB/ĐU

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 2 năm 2022

-----

 

 

Ngày 03/3/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 3 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2022

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 2 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 2 năm 2022.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1.     Xét kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Ngọc Hà, Chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng, vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Chi ủy chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 09/3/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Phạm Thị Hiền,

Sinh viên lớp 58A Sư phạm Hóa - Sinh Trường Sư phạm,

2.      

Phùng Nữ Mai Linh,

Sinh viên lớp 58A Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

3.      

Lê Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 58A Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

4.      

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa,

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

5.      

Phan Bá Anh,

Sinh viên lớp 61A2 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

6.      

Nguyễn Thị Hằng,

Sinh viên lớp 61A2 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

7.      

Nguyễn Thị Ngọc Mai,

Sinh viên lớp 61A2 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

8.      

Võ Quỳnh Trang,

Sinh viên lớp 61A2 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm

9.      

Đậu Thị Dung,

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Trường Sư phạm,

10.  

Nguyễn Thị Thúy Hằng,

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Trường Sư phạm

11.  

Cao Thị Thu Trang,

Sinh viên lớp 59B2 Du lịch, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

12.  

Ngô Thị Anh,

Sinh viên lớp 58B2 Kế toán, Trường Kinh tế,

13.  

Lâm Thanh Hiền,

Sinh viên lớp 58B2 Kế toán, Trường Kinh tế,

14.  

Trần Thị Lan Hương,

Sinh viên lớp 58B2 Kế toán, Trường Kinh tế,

15.  

Nguyễn Thị Hải Yến,

Sinh viên lớp 58B4 Kế toán, Trường Kinh tế,

16.  

Phạm Thị Ngọc Anh,

Sinh viên lớp 58B1 Kinh tế, Trường Kinh tế,

17.  

Phan Thị Hồng Vương,

Sinh viên lớp 58B1 Kinh tế, Trường Kinh tế,

18.  

Trần Thị Ngọc Ánh,

Sinh viên lớp 58B1 Tài chính - Ngân hàng, Trường Kinh tế,

19.  

Lỳ Bá Hùng,

Sinh viên lớp 58K Quản lý đất đai - Quản lý môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

20.  

Đinh Thị Mai Anh,

Cán bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

3. Xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 19/5/2022

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn và thống nhất trình cấp ủy cấp trên xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên sau đây:

- Đồng chí Trần Viết Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm.

4. Xét miễn sinh hoạt Đảng cho đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Chi bộ cán bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ về việc miễn sinh hoạt đảng cho 1 đảng viên.

5. Cho ý kiến về việc chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên

Hiện nay có một số đảng viên là viên chức, người lao động đã nghỉ hưu, sinh viên đã tốt nghiệp ra Trường nhưng chưa kịp thời làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể thống kê, rà soát đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Trường; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTU ngày 17/5/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

- Quy định số 14-QĐ/TU ngày 18/1/2022 của Tỉnh ủy Nghệ An về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 17/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2022.

- Đề án số 14-ĐA/TU ngày 25/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU ngày 20/1/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 20/1/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An về công tác thông tin đối ngoại năm 2022.

- Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 24/1/2022 của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Thông báo số 475-TB/TU ngày 26/1/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

- Báo cáo số 148-BC/TU ngày 26/1/2022 của Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

- Báo cáo số 147-BC/TU ngày 24/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

- Thông báo số 73-TB/BTGTU ngày 26/1/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An về phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Ban.

- Kế hoạch số 29-KH/BTGTU ngày 08/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022.

- Thông báo số 481-TB/TU ngày 11/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình Tết Nhâm Dần 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Thông báo số 63-TB/BTCTU ngày 11/2/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về phân công lãnh đạo Ban, cán bộ chuyên quản Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi địa bàn giai đoạn 2022 - 2025.

- Thông báo số 62-TB/BTCTU ngày 11/2/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021.

- Thông báo số 46-TB/VPTU ngày 14/2/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An về phân công nhiệm vụ đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, chuyên viên Phòng Tổng hợp.

- Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.

- Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 15/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An về củng cố, kiện toàn và xây dựng Quy chế hoạt động đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

- Kế hoạch số 30-KH/BTGTU ngày 17/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An về tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh.

- Công văn số 768-CV/BTGTU ngày 22/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu.

- Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU ngày 24/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2022.

- Công văn số 979-CV/BTCTU ngày 24/2/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về xét chọn tập thể và cá nhân có thành tích thực sự xuất sắc, nổi trội trong việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 gắn với Kết luận số 76-KL/TU ngày 12/3/2018 về kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

- Quy định số 15-QĐ/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về công tác quy hoạch cán bộ.

- Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về công tác quy hoạch cán bộ.

- Công văn số 921-CV/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

IV. CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và Phòng Tổ chức Cán bộ dự thảo văn bản hướng dẫn xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Nhà trường theo văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến để triển khai thực hiện đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/3/2022.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất triển khai thực hiện Thông tư số 41/2021/TT-BGTĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng quy định Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với viên chức của Nhà trường trong tháng 3 năm 2022, trình Hội đồng Trường thẩm định, đánh giá và thông qua trong tháng 4 năm 2022.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện Công văn số 624/BGDĐT-TTr ngày 28/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Đảng ủy Trường, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường quan tâm chỉ đạo rà soát, thực hiện các nội dung còn tồn tại, hạn chế của Nhà trường trong quý I và quý II năm 2022 theo tinh thần Công văn số 624/BGDĐT-TTr của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây: Xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm; kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Nhà trường đã hết nhiệm kỳ và đủ điều kiện xem xét, bổ nhiệm lại và bổ nhiệm; hoàn thành việc xây dựng và triển khai các đề án về công tác tổ chức và kiện toàn nhân sự viên chức quản lý tại các đơn vị như: Trường Thực hành Sư phạm; Phòng Hành chính Tổng hợp; Trạm Y tế; rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành văn bản quản lý, điều hành Nhà trường như Quy chế tài chính; Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Quy định về thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể… các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động; Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác…

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng về các nhân sự được quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn trường khóa XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và thống nhất giới thiệu nhân sự để Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức thực hiện thực hiện quy trình bầu Bí thư Đoàn trường khóa XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn và các quy định hiện hành về công tác cán bộ.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua chủ trương để Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện quy trình kiện toàn và bổ sung cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2022. Định hướng nhân sự như sau:

- Bầu đồng chí Hoàng Việt Dũng, Trưởng phòng, Kế toán trưởng, Phó Bí thư chi bộ, giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

- Bầu bổ sung đồng chí Đinh Thế Phú, Kế toán viên, vào Ban Chấp hành chi bộ và giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

- Bầu bổ sung đồng chí Trần Thị Việt Anh, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, vào Ban Chấp hành chi bộ và giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và cho ý kiến về việc kiểm tra, làm rõ một số nội dung Đơn tố cáo và Đơn đề nghị gửi cho đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét cho ý kiến về Tờ trình số 01/ĐHV-HĐT ngày 13/1/2022 của Hội đồng Trường xin ý kiến của Đảng ủy Trường về các nội dung liên quan đến Tờ trình số 78/TTr-ĐHV ngày 30/12/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc phê duyệt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 và Tờ trình số 01/TTr-ĐHV ngày 04/1/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thông qua một số chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về Tờ trình số 07/TTr-ĐHV ngày 19/1/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường xin ý kiến của Đảng ủy, Hội đồng Trường về Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan bổ sung một số hồ sơ cùng với Dự thảo Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến, gồm: Tờ trình kèm theo Dự thảo Đề án với các nội dung theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 120 để tập trung trong việc xem xét góp ý xây dựng Dự thảo Đề án; rà soát sự phù hợp của Dự thảo Đề án với các quy định nội dung Đề án theo Điều 16 của Nghị định số 120, Điều 4 của Nghị định số 99, đặc biệt là cấu trúc nội dung, các thông tin cần thiết theo quy định; Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của đại học; các giải pháp giải quyết rủi ro khi tiến hành chuyển đổi (nếu có); đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản và phương án xử lý; kết quả lấy ý kiến các bên liên quan về Dự thảo Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

9. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và cho ý kiến về Tờ trình số 08/TTr-ĐHV ngày 16/2/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ và Báo cáo số 20-BC/BTCĐU ngày 03/3/2022 của Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường về kết quả thẩm định Tờ trình số 08. Sau khi thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã biểu quyết thống nhất các nội dung sau đây:

9.1. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về đề nghị của Hiệu trưởng Nhà trường đối với các nội dung công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

9.2. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý:

- Bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư chi bộ Khoa Kinh tế, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Kinh tế thuộc Trường Kinh tế.

- Bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Hải, Trưởng bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Mai Xuân Nguyên, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên.

- Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Diệu, Phó Trưởng khoa Toán học thuộc Trường Sư phạm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

10. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình chuyển công tác cho đồng chí Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Thư ký Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, đến làm việc tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và dự kiến bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế theo Công văn số 92/VKHGDVN-TCHC ngày 02/3/2022 của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Đơn xin chuyển công tác của đồng chí Đinh Đức Tài và Tờ trình số 09/TTr-ĐHV ngày 03/3/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ.

          11. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất kế hoạch, thời gian tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên thường kỳ quý I năm 2022.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021), 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và các hoạt động trong Tháng Thanh niên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh. Ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo xây dựng Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Hoàn thành công tác thanh, quyết toán tài chính và kiểm kê tài sản năm 2021 của Nhà trường. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh năm 2022; hoạt động đào tạo đại học theo kế hoạch; xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 1 năm 2022. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.       

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền