Ngày 28/12/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 12 năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2023

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đồng chí Trưởng các Ban của Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2023. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 12 năm 2023.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Kỹ thuật và Công nghệ và các chi bộ: Khoa Giáo dục thể chất, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm, Nội trú - Y tế kết nạp 10 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Nguyễn Viết Hiệp,

Sinh viên lớp 61B Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

2.      

Trần Thị Thảo,

Sinh viên lớp 62B Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

3.      

Trần Quỳnh Nga,

Sinh viên lớp 61B1 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

4.      

Thò Bá Hải,

Sinh viên lớp 61B Quản lý nhà nước, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

5.      

Nguyễn Vinh Quang,

Sinh viên lớp 61K Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

6.      

Trần Quốc Việt,

Sinh viên lớp 61K Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

7.      

Lưu Hoàng Giang,

Sinh viên lớp 61A Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất,

8.      

Nguyễn Nghi Phương,

Sinh viên lớp 61A Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất,

9.      

Hoàng Thị Thanh Lan,

Cán bộ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm,

10.             

Nguyễn Thị Bích Thủy,

Cán bộ Trung tâm Nội trú.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 04/01/2024 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận Trường Kinh tế và Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên chuyển chính thức cho 2 đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Nguyễn Thị Tiến,

Sinh viên lớp 63B8 Kế toán, Trường Kinh tế,

2.      

Nguyễn Văn Quỳnh,

Cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Kế hoạch số 88-KH/BTGTU, ngày 07/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

- Chương trình số 06-CTr/BTGTU, ngày 13/10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo năm 2024.

- Báo cáo số 475-BC/BTGTU, ngày 13/10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo số 469-BC/BTGTU, ngày 05/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại tháng 11/2023 và định hướng tuyên truyền tháng 12/2023.

- Công văn số 1641-CV/BTGTU, ngày 12/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về chủ đề sinh hoạt chi bộ hằng tháng năm 2024.

- Công văn số 1651-CV/BTGTU, ngày 15/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh.

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An

Báo cáo số 2514-CV/BNCTU.P2, ngày 07/12/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

- Thông báo số 175-TB/UBKTTU, ngày 07/12/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Thông báo số 176-TB/UBKTTU, ngày 07/12/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

4. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Chương trình hành động số 68-CTr/TU, ngày 15/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/07/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan.

- Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

- Công văn số 2353-CV/TU, ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

- Thông báo số 1149-TB/TU, ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, bổ sung quy chế làm việc và xử lý các vướng mắc, tồn đọng, vi phạm liên quan đến các dự án đầu tư.

- Chương trình số 71-CTr/TU, ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

- Công văn số 2358-CV/TU, ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Kết luận số 354-KL/TU, ngày 05/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, cải cách hành chính năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Công văn số 2356-CV/TU, ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng Bản tin Thông báo nội bộ.

- Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hướng tới mục tiêu đưa địa bàn Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

- Thông báo số 1162-TB/TU, ngày 07/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, thảo luận và thống nhất các nội dung sau đây:

1. Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 2353-CV/TU, ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất ban hành Công văn về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024), mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đảng viên, viên chức, người lao động và người học toàn Trường, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần thực hiện sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường, hiện thực hóa mục tiêu chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ, là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế.

2. Thực hiện Quy chế số 02-QC/BTCTU, ngày 25/01/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất nhận xét, đánh giá công tác phối hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cán bộ theo dõi công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy Trường và các đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ hội nghị.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất phân công thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chịu trách nhiệm chính trong việc đôn đốc, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, đề án… của Nhà trường, gồm:

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh. Thời gian: Hoàn thành trong quý I/2024. Phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 1/2024. Phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường.

- Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ và Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 2/2024. Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

- Sửa đổi, bổ sung Quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị và bộ phận. Thời gian: Hoàn thành trong quý I/2024. Phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

- Xây dựng Quy chế làm việc của Trường Đại học Vinh. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 1/2024. Phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

- Xây dựng và ban hành Quy định về chế độ và công tác tổ chức hội, họp, lễ tân, khánh tiết của Nhà trường. Thời gian: Hoàn thành trong quý I/2024. Phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Phân công người phối hợp chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường.

- Xây dựng Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 2/2024. Phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường.

- Xây dựng Quy định về chức vụ và chức danh lãnh đạo, quản lý tương đương. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 2/2024. Phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường.

- Xây dựng Quy định về cơ chế thu hút nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 1/2024. Phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc và trực thuộc và Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Vinh. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 2/2024. Phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình cấp có thẩm quyền xem xét, thăng quân hàm và nâng lương cho sĩ quan biệt phái theo Tờ trình ngày 14/12/2023 của Chi ủy chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp nhận vốn dự án Hỗ trợ chuyển đổi số trong đào tạo giáo viên tại Việt Nam do Trường Đại học Birmingham City, Vương quốc Anh tài trợ cho Trường Đại học Vinh theo Công văn số 1533/ĐHV-KHTC, ngày 12/12/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường, đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, giải quyết một số vấn đề được dư luận xã hội trong và ngoài Nhà trường quan tâm, phản ánh trong thời gian gần đây. Cụ thể:

- Thống nhất phối hợp với cơ quan chức năng và tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm rõ một số nội dung dư luận phản ánh về công tác cán bộ của Nhà trường và một số đơn vị thuộc và trực thuộc Trường trong thời gian gần đây.

- Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện các kết luận của Đảng ủy Trường về công tác tổ chức và cán bộ của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh.

- Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường tiếp tục quan tâm thực hiện Công văn số 1384/BGDĐT-GDĐH, ngày 03/04/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai ngành Báo chí năm 2018 của Trường Đại học Vinh.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và cho ý kiến thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất xem xét thành lập một số Ban chỉ đạo, đội ngũ cộng tác viên, tổ thư ký giúp việc một số Ban chỉ đạo cấp Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy Trường và các đơn vị liên quan để tham mưu các quyết định thành lập trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 1 NĂM 2024

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2024); 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 lành mạnh, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa XV; kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Trường. Xây dựng kế hoạch khắc phục các vi phạm, hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp trên và kiểm điểm, tự phê bình tập thể và cá nhân năm 2023. Tiếp tục xem xét, cho ý kiến các đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường.

3. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT, ngày 23/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Công văn số 5155/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/09/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/07/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phối hợp xây dựng Đề án đầu tư, phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới theo nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 162/NQ-CP, ngày 04/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/07/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo nghị quyết của Hội đồng Trường và quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh. Trình định hướng cho đầu tư của Nhà trường giai đoạn 2024 - 2030 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Hoàng Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động đào tạo đại học và thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy, báo cáo dữ liệu năm 2023 và xây dựng kế hoạch quảng bá tuyển sinh năm 2024. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.