ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                             Nghệ An, ngày 09 tháng 1 năm 2023

                Số 148-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 12 năm 2022

-----

 

 

Ngày 06/1/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 12 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đồng chí Trưởng các ban của Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 12 năm 2022.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Kinh tế và Chi ủy chi bộ Trường Mầm non Thực hành kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Nguyễn Thị Kim Chi,

Cán bộ Khoa Giáo dục chính trị, Trường Sư phạm,

2.      

Nguyễn Văn Quỳnh,

Cán bộ Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế,

3.      

Nguyễn Thị Thùy Trang,

Sinh viên lớp 60B1 Kế toán, Trường Kinh tế,

4.      

Nguyễn Đức Mạnh,

Sinh viên lớp 60B4 Kế toán, Trường Kinh tế,

5.      

Phạm Thị Hạnh,

Sinh viên lớp 60B8 Kế toán, Trường Kinh tế,

6.      

Phạm Ngọc Ánh,

Sinh viên lớp 60B1 Kinh tế đầu tư, Trường Kinh tế,

7.      

Nguyễn Trung Dũng,

Sinh viên lớp 60B1 Kinh tế đầu tư, Trường Kinh tế,

8.      

Hồ Thị Quỳnh Anh,

Sinh viên lớp 60B2 Quản trị kinh doanh, Trường Kinh tế,

9.      

Tạ Thị Thùy Dung,

Cán bộ Trường Mầm non Thực hành,

10.  

Trương Thị Hướng,

Cán bộ Trường Mầm non Thực hành.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 13/1/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét trước khi ban hành quyết định kết nạp.

2. Chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Kinh tế và Chi ủy chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Trần Thị Vân Anh,

Cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm và Văn phòng, Trường Sư phạm,

2.      

Nguyễn Thị Hương Lam,

Sinh viên lớp 62A2 Mầm non, Trường Sư phạm,

3.      

Phạm Thu Hằng,

Sinh viên lớp 62A4 Mầm non, Trường Sư phạm,

4.      

Trần Thị Thùy Loan,

Sinh viên lớp 62A1 Tiểu học, Trường Sư phạm,

5.      

Nguyễn Thùy Trang,

Sinh viên lớp 62A1 Tiểu học, Trường Sư phạm,

6.      

Đặng Thị Huyền Trang,

Sinh viên lớp 62A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

7.      

Lê Thị Khánh Huyền,

Sinh viên lớp 62A5 Tiểu học, Trường Sư phạm,

8.      

Nguyễn Thị Thanh Huyền,

Sinh viên lớp 62A7 Tiểu học, Trường Sư phạm,

9.      

Phan Thị Trang,

Sinh viên lớp 62A10 Tiểu học, Trường Sư phạm,

10.  

Nguyễn Hồng Mơ,

Sinh viên lớp 62A10 Tiểu học, Trường Sư phạm,

11.  

Nguyễn Kim Chi,

Sinh viên lớp 62B3 Kinh tế đầu tư, Trường Kinh tế,

12.  

Trịnh Thị Dung,

Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính,

13.  

Nguyễn Thị Thu Hiền,

Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính,

14.  

Trần Thị Thanh Xuân,

Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

          III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Báo cáo số 1456-CV/BTCTU ngày 27/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả 10 năm thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW.

- Báo cáo số 1476-CV/BTCTU ngày 08/11/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đánh giá thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Công văn số 1495-CV/BTCTU ngày 21/11/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đôn đốc một số nội dung công tác đảng viên.

- Công văn số 1506-CV/BTCTU ngày 28/11/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện Quy định về nhiệm vụ đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

- Công văn số 1570-CV/BTCTU ngày 15/12/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kê khai phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022.

- Chương trình số 05-CTr/BTCTU ngày 16/12/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác năm 2023.

- Công văn số 1599-CV/BTCTU ngày 30/12/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về xin ý kiến giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Hướng dẫn số 49-CV/BTGTU ngày 08/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

- Công văn số 954-CV/BTGTU ngày 10/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2023.

- Công văn số 953-CV/BTGTU ngày 10/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc.

- Báo cáo số 318-BC/BTGTU ngày 11/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả 1 năm thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Công văn số 967-CV/BTGTU ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phổ biến, quán triệt và thực hiện Kết luận số 42, Chỉ thị số 17-CT/TW và Chỉ thị số 18-CT/TW.

- Công văn số 970-CV/BTGTU ngày 23/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

- Báo cáo số 979-CV/BTGTU ngày 28/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022.

- Báo cáo số 334-BC/BTGTU ngày 30/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo số 337-BC/BTGTU ngày 05/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 11/2022.

- Công văn số 999-CV/BTGTU ngày 09/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin về Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

- Công văn số 1019-CV/BTGTU ngày 20/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin nội bộ về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Báo cáo số 349-BC/BTGTU ngày 28/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 12/2022.

- Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU ngày 28/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác khoa giáo năm 2023.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

- Báo cáo số 207-BC/BDVTU ngày 09/12/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về đánh giá công tác dân vận năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cụm số 5.

- Chương trình số 35-CTr/BCVTU ngày 29/12/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác năm 2023.

4. Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Báo cáo số 972-CV/UBKTTU ngày 05/12/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Đề án số 13-ĐA/TU.

5. Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

- Thông báo số 75-TB/VPTU ngày 03/11/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về phân công nhiệm vụ đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, chuyên viên Phòng Tổng hợp.

- Công văn số 1047-CV/VPTU ngày 16/12/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về tăng cường bảo mật, an toàn, an ninh thông tin.

- Công văn số 1059-CV/VPTU ngày 22/12/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về phổ biến Quy định bảo đảm an ninh, an toàn phòng làm việc của cơ yếu, địa điểm triển khai sản phẩm mật mã.

- Công văn số 1076-CV/VPTU ngày 03/1/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

6. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

- Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Quy định số 18-QĐ/TU ngày 01/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

- Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Công văn số 1495-CV/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

- Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

- Kế hoạch số 13-KH/TW ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Chương trình số 41-CTr/TU ngày 29/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tháng 12 năm 2022.

- Báo cáo số 249-BC/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng biên chế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2026.

- Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.

- Kết luận số 218- KL/TU ngày 02/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Kết luận số 220-KL/TU ngày 02/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Công văn số 1566-CV/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Qúy Mão năm 2023.

- Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

- Báo cáo số 259-BC/TU ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác dân vận năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

- Báo cáo số 260-BC/TU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Công văn số 1619-CV/TU ngày 19/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng biên chế và hợp đồng lao động giai đoạn 2022 - 2026.

- Quyết định số 1528-QĐ/TU ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao kế hoạch thu, nộp đảng phí năm 2023.

- Quy định số 19-QĐ/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uy về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2023.

- Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2023.

- Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023.

- Chương trình số 43-CTr/TU ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tháng 1 năm 2023.

- Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

- Quyết định số 1523-QĐ/TU ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy.

- Quyết định số 1533-QĐ/TU ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2023.

- Quyết định số 1534-QĐ/TU ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xếp loại đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy năm 2022.

- Công văn số 1634-CV/TU ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 18/11/2022.

- Báo cáo số 263-BC/TU ngày 03/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 01/TTr-ĐHV ngày 03/1/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ và Báo cáo số 42-BC/BTCĐU ngày 05/1/2023 đề nghị xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 01. Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình về công tác cán bộ cho một số đơn vị sau đây:

- Bổ nhiệm lại đồng chí Đỗ Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm.

- Bổ nhiệm 1 Phó trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục thuộc Trường Sư phạm từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa.

- Thực hiện quy trình cho đồng chí Trần Thị Tuyến, Trưởng Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, chuyển đến công tác tại Khoa Địa lý thuộc Trường Sư phạm và cho thôi giữ chức vụ quản lý theo nguyện vọng cá nhân.

2. Căn cứ các kết luận hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã ban hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình về công tác cán bộ tại một số đơn vị:

- Sắp xếp công tác phù hợp sau đại hội chi bộ cho đồng chí Đặng Thị Lê Na, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Mầm non Thực hành, đã giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng hai nhiệm kỳ liên tiếp theo quy định.

- Sắp xếp công tác phù hợp sau đại hội chi bộ cho đồng chí Lê Vũ Sao Mai, Trưởng khoa Kinh tế thuộc Trường Kinh tế, theo quy định.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Phó Trưởng Trạm Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng Trạm Y tế (áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thuộc trường hợp đặc biệt theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng Trường) trình Hội đồng Trường xem xét, quyết định.

- Thực hiện luân chuyển 1 Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học do đơn vị có chức danh Phó Trưởng phòng vượt quá số lượng theo quy định.

3. Căn cứ các kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã ban hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình về công tác cán bộ tại một số đơn vị:

- Không bổ nhiệm lại đồng chí Thái Thị Tân, Trưởng Trạm Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đã giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế hai nhiệm kỳ liên tiếp theo quy định.

- Thực hiện luân chuyển đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đã giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp hai nhiệm kỳ liên tiếp theo quy định.

- Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành từ nguồn nhân sự trong quy hoạch hoặc có chức danh quy hoạch tương đương.

- Xây dựng phương án bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

4. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh 2018 - 2023, hoàn thành trước ngày 12/1/2023.

5. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình giới thiệu đồng chí Trần Hằng Ly, giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục thuộc Trường Sư phạm, tham gia Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo Công văn số 317-CV/TĐTN-TTNTH ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An.

6. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá, nhận xét về công tác phối hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và cán bộ theo dõi đơn vị theo Công văn số 1592-CV/BTCTU ngày 27/12/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

7. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thống nhất ban hành thông báo kết luận một số cuộc kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

8. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thống nhất ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

9. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Trường vào ngày 12/1/2023 tại Hội trường A.

10. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất giao Ban Tổ chức Đảng uỷ, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, chi bộ rà soát chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đồng thời rà soát và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đối với những đảng viên nghỉ hưu, đảng viên tốt nghiệp ra trường kịp thời, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 1 NĂM 2023

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 09/1/2023); 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023); 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Trường. Xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình tập thể và cá nhân năm 2022. Tiếp tục xem xét, cho ý kiến các đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo". Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu năm 2023 của Nhà trường. Hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; Đề án xây dựng Cơ sở II Trường Đại học Vinh thành Trung tâm Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Nghị quyết và Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh (chu kỳ 2); chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động đào tạo đại học và thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền