Ngày 25/01/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 01 năm 2024. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2024

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đồng chí Trưởng các Ban của Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 01 năm 2024. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 02 năm 2024.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn và các Chi bộ: Khoa Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh kết nạp 6 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:                                                                                                                       

1.      

Bùi Hạnh Phúc,

Cán bộ Khoa Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

2.      

Nguyễn Thị Hồng Nhật,

Cán bộ Khoa Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

3.      

Bùi Thị Cẩm Trúc,

Sinh viên lớp 61A Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất,

4.      

Đinh Thị Hải,

Cán bộ Khoa Giáo dục quốc phòng,

5.      

Nguyễn Thị Duyên,

Sinh viên lớp 61A Giáo dục quốc phòng An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng,

6.      

Nguyễn Thị Phương Lam,

Sinh viên lớp 62A Giáo dục quốc phòng An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng.

 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 31/01/2024 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2024 cho các đảng bộ bộ phận, chi bộ thuộc Đảng bộ Trường

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 132-NQ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Công văn số 2458-CV/TU, ngày 17/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất giao 300 chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2024 cho các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng bộ phận, chi bộ căn cứ chỉ tiêu được giao để xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp phát triển đảng viên, vừa chú trọng về số lượng, vừa coi trọng chất lượng. Các tổ chức đảng chưa được giao chỉ tiêu thì căn cứ vào tình hình thực tế của tổ chức đảng để thực hiện công tác phát triển đảng viên khi có nguồn. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường được phân công phụ trách các đảng bộ bộ phận, chi bộ thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới của từng tổ chức đảng; có giải pháp quyết liệt để đôn đốc thực hiện chỉ tiêu kết nạp của từng đơn vị. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường đưa kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các đảng bộ bộ phận, chi bộ.

III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 29/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác khoa giáo năm 2024.

- Công văn số 1678-CV/BTGTU, ngày 29/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.

- Báo cáo số 482-BC/BTGTU, ngày 29/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 12/2023.

- Báo cáo số 483-BC/BTGTU, ngày 02/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại tháng 12/2023, định hướng tuyên truyền tháng 01/2024.

- Công văn số 1703-CV/BTGTU, ngày 12/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

- Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU, ngày 15/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024.

- Công văn số 1704-CV/BTGTU, ngày 15/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU, ngày 17/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 20/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Chương trình số 08-CTr/BTCTU, ngày 26/12/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2024.

- Báo cáo số 2629-BC/BTCTU, ngày 05/01/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả 1 năm thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Chương trình số 05-CTr/UBKTTU, ngày 28/12/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

Chương trình số 50-CTr/BDVTU, ngày 10/01/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

5. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 20/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030.

- Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

- Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2024.

- Công văn số 2429-CV/TU, ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tham dự sinh hoạt chi bộ.

- Kế hoạch số 214-KH/TU, ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các hệ thống thông tin do Văn phòng Trung ương Đảng chuyển giao.

- Chương trình số 74-CTr/TU, ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tháng 01 năm 2024.

- Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024.

- Kế hoạch số 217-KH/TU, ngày 02/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21/TW, ngày 04/05/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Quyết định số 2267-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao kế hoạch thu, nộp đảng phí năm 2024.

- Quyết định số 2261-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xếp loại đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy năm 2023.

- Công văn số 2444-CV/TU, ngày 09/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị.

- Quyết định số 2270-QĐ/TU, ngày 09/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

- Thông báo số 1193-TB/TU, ngày 10/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh.

- Báo cáo số 394-BC/TU, ngày 12/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

- Báo cáo số 395-BC/TU, ngày 12/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

- Công văn số 2458-CV/TU, ngày 17/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2024.

- Báo cáo số 06-BC/BCĐ, ngày 03/01/2024 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” về tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

- Chương trình số 04-CTr/BCĐ, ngày 03/01/2024 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh Nghệ An về công tác của Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2024.

- Chương trình số 03-CTr/BCĐ, ngày 16/01/2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công tác năm 2024.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, thảo luận và thống nhất các nội dung sau đây:

1. Thống nhất chủ trương để Đảng ủy bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường thực hiện quy trình bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong quy hoạch theo Tờ trình ngày 31/11/2023 của Đảng ủy bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

2. Thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Vinh xem xét, phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các Trưởng bộ môn Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Tờ trình ngày 27/12/2023 của cấp ủy, tập thể lãnh đạo Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

3. Thống nhất định hướng để các Ban của Đảng ủy Trường, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tham mưu xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU, ngày 15/09/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về các tiêu chí xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 theo Công văn số 1625/ĐHV-TCCB, ngày 27/12/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để hoàn thiện tiêu chí xét nâng bậc lương trước thời hạn theo đúng Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 03/2021/TT-BNV, ngày 29/06/2021 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và các quy định hiện hành.

5. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ của Khoa Giáo dục thể chất theo Tờ trình số 96/TTr-ĐHV, ngày 29/12/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường.

6. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 07/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030 và Dự thảo Quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHV, ngày 16/01/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường.

7. Thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHV, ngày 22/01/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cho ý kiến về việc tạm dừng việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý ở các đơn vị có liên quan đến Dự thảo đề án tổ chức lại, chia tách, sáp nhập và Dự thảo Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

8. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến để Hội đồng Trường phê duyệt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 của Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHV, ngày 22/01/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường. Riêng 3 nội dung chưa xem xét, cho ý kiến, gồm: (1) Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trực thuộc; (2) Chỉ tiêu tuyển mới viên chức, người lao động; (3) Kinh phí chi cho công tác xây dựng cơ bản (sử dụng nguồn kinh phí của Nhà trường từ Quỹ đầu tư phát triển) để Hiệu trưởng Nhà trường bổ sung cơ sở pháp lý và thực tiễn.

9. Thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về Dự thảo Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Vinh.

10. Thống nhất ban hành Thông báo kết luận giám sát theo chuyên đề đối với Đảng ủy bộ phận Trường Sư phạm và đồng chí Lưu Tiến Hưng, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Hiệu trưởng Trường Sư phạm.

11. Thống nhất ban hành Thông báo kết luận giám sát theo chuyên đề đối với Đảng ủy bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn và đồng chí Đinh Ngọc Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

12. Thống nhất ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

13. Thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh năm 2024.

14. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, giải quyết đề nghị của đồng chí Trần Đình Quang, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh theo quy định.

15. Thống nhất chủ trương để Ban Thường vụ Đảng ủy và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, giải quyết một số vấn đề được dư luận xã hội trong và ngoài Nhà trường quan tâm, phản ánh trong thời gian gần đây.

16. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đảng viên, viên chức, người lao động và người học toàn Trường. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường, các đoàn thể cấp Trường, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, tổ chức các hoạt động xã hội. Bố trí viên chức, người lao động trực bảo đảm các hoạt động và xử lý kịp thời công việc phát sinh trong những ngày Tết, không để bị động, bất ngờ; ổn định công tác, học tập, làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để tình trạng đón Tết, du Xuân kéo dài, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2024; chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động nắm chắc, tổng hợp thông tin, báo cáo chính xác, kịp thời về tình hình trước, trong và sau Tết cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để báo cáo cấp trên theo quy định.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02 NĂM 2024

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024) và mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 lành mạnh, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tiếp tục khắc phục các vi phạm, hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp trên và kiểm điểm, tự phê bình năm 2023. Xem xét, cho ý kiến các đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường.

3. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT, ngày 23/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Công văn số 5155/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/09/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/07/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phối hợp xây dựng Đề án đầu tư, phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới theo nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 162/NQ-CP, ngày 04/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/07/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo nghị quyết của Hội đồng Trường và quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Hoàng Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động đào tạo theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.