ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                           Nghệ An, ngày 04 tháng 11 năm 2022

                Số 139-TB/ĐU

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 10 năm 2022

-----

 

Ngày 04/11/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 10 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 10 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 10 năm 2022.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1.     Kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II kết nạp quần chúng Phạm Anh Đức vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 11/11/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét trước khi ban hành quyết định kết nạp.

2. Chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Phan Thị Mai Linh,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

2.      

Trần Thanh Ngân,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

3.      

Hồ Thùy Dương,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

4.      

Phạm Minh Trang,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

5.      

Nguyễn Đình Nam,

Sinh viên lớp 62A3 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

6.      

Nguyễn Thị Thanh Quý,

Sinh viên lớp 62A3 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

7.      

Hoàng Thị Phương,

Sinh viên lớp 62A4 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

8.      

Nguyễn Thị Bích Ngọc,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Hóa, Trường Sư phạm,

9.      

Hồ Thị Thắm,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Hóa, Trường Sư phạm,

10.  

Đoàn Thị Ngọc Hân,

Cán bộ Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Kinh tế,

11.  

Hoàng Thị Thanh Huế,

Sinh viên lớp 62B2 Kế toán, Trường Kinh tế,

12.  

Lê Phương Oanh,

Sinh viên lớp 62B9 Kế toán, Trường Kinh tế,

13.  

Trịnh Thị Nhung,

Sinh viên lớp 62B4 Quản trị kinh doanh, Trường Kinh tế,

14.  

Nguyễn Thị Khánh An,

Sinh viên lớp 62B Thương mại điện tử, Trường Kinh tế,

15.  

Nguyễn Thị Tùng Chi,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

16.  

Nguyễn Thị Nhung,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

17.  

Nguyễn Thị Thảo Vy,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

18.  

Từ Thị Minh Ánh,

Sinh viên lớp 62A4 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

19.  

Lê Thị Ngọc Khoa,

Sinh viên lớp 62A5 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

20.  

Nguyễn Thị Kim Oanh,

Sinh viên lớp 62A6 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

21.  

Phan Lê Vân Nhi,

Sinh viên lớp 62A7 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

22.  

Nguyễn Phạm Lê Na,

Sinh viên lớp 62A8 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

23.  

Nguyễn Thị Trà My,

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Anh (Lớp tài năng) Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

24.  

Trần Minh Hằng,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Anh (Lớp tài năng)  Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

25.  

Lê Thị Yến Nhi,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Anh (Lớp tài năng)  Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

26.  

Trần Thị Quỳnh Phương,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Anh (Lớp tài năng)  Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

27.  

Hoàng Thị Thùy,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Anh (Lớp tài năng)  Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

28.  

Nguyễn Thảo Nhi,

Sinh viên lớp 62A3 Sư phạm Anh ((Lớp tài năng) Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

29.  

Trương Thu Uyên,

Sinh viên lớp 60B5 Ngôn ngữ Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

30.  

Lê Thị Thúy Quỳnh,

Sinh viên lớp 62B4 Ngôn ngữ Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

          III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Công văn số 1429-CV/BTCTU ngày 06/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2022.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Báo cáo số 305-BC/BTGTU ngày 30/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 9/2022.

- Công văn số 911-CV/BTGTU ngày 06/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai thăm dò dư luận xã hội.

- Công văn số 913-CV/BTGTU ngày 06/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952.

- Công văn số 914-CV/BTGTU ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

- Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU ngày 12/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU ngày 16/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

- Công văn số 934-CV/BTGTU ngày 27/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 35.

- Báo cáo số 312-BC/BTGTU ngày 28/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 10/2022.

- Báo cáo số 939-CV/BTGTU ngày 31/1/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2022.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

- Chương trình số 33-CTr/BDVTU ngày 31/10/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về công tác tháng 11 năm 2022.

- Công văn số 698-CV/BDVTU ngày 26/10/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

4. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

- Kế hoạch số 10-KH/UBKTTU ngày 31/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thẩm định hồ sơ để đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với ủy ban kiểm tra các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2022.

- Công văn số 928-CV/UBKTTU ngày 31/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc góp ý dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán.

5. Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

- Hướng dẫn số 06-HD/VPTU ngày 02/11/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An về tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua văn phòng các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2022.

6. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

          - Công văn số 4831-CV/VPTW ngày 20/9/2022 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xác định thẩm quyền ban hành quy chế làm việc và thời điểm nghỉ hưu của cán bộ đang nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

- Công văn số 1414-CV/TU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề xuất chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

          - Thông báo số 669-TB/TU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ Thường trực Tỉnh ủy.

          - Thông báo số 674-TB/TU ngày 04/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu chức vụ và chữ ký đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

- Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 05/10/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 39 về ban hành Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

- Báo cáo số 306-BC/BCĐ ngày 05/10/2022 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An về công tác thông tin đối ngoại quý III/2022.

          - Thông báo số 676-TB/TU ngày 06/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các đoàn công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

           - Công văn số 5041-CV/VPTW ngày 09/10/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc gửi đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

- Báo cáo số 240-BC/TU ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Báo cáo số 241-BC/TU ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Báo cáo số 239-BC/TU ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/12/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới.

- Kết luận số 42-KL/TW ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023.

- Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

- Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạnh viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022.

- Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy Nghệ An về triệu tập cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2022.

- Quyết định số 1458-QĐ/TU ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe Ban Tổ chức Đảng ủy Trường và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể báo cáo kết quả tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ban hành Nghị quyết về phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030. Đảng ủy Trường đã xác định quan điểm đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Chăm lo công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ và Nhà trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển là khâu then chốt; đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đối với sự phát triển của Nhà trường. Tập trung xây dựng, quản trị tổng thể nguồn nhân lực; không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Nhà trường trong giai đoạn mới.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét Tờ trình số 72/TTr-ĐHV ngày 14/10/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ và Báo cáo số 37-BC/BTCĐU ngày 28/10/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 72 của Hiệu trưởng Nhà trường. Sau khi xem xét tờ trình, báo cáo, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý cho một số đơn vị:

- Bổ nhiệm 02 Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong chức danh quy hoạch.

- Bổ nhiệm Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

- Bổ nhiệm Trưởng bộ môn Điều dưỡng - Hóa dược, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

- Bổ nhiệm 1 Phó Trưởng bộ môn Điều dưỡng - Hóa dược, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, từ nguồn nhân sự là bác sĩ có trình độ tiến sĩ của các cơ sở y tế tham gia giảng dạy thực hành ngành Điều dưỡng tại Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Cử 1 đồng chí trong ban lãnh đạo Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường phụ trách bộ môn Công nghệ Sinh học - Môi trường, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm nhiệm kỳ 2022 - 2025.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất để Chi bộ Trường Mầm non Thực hành thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến trong tháng 11 năm 2022.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 ở các đơn vị: Khoa Kinh tế thuộc Trường Kinh tế, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trường Mầm non Thực hành theo quy định chung của Đảng, Nhà nước và các quy định cụ thể tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 21/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến tại phiên họp định kỳ tháng 11/2022.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất đề nghị Chi ủy Chi bộ Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2020 - 2022 kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đã thực hiện không đúng điều 37 Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Bộ Chính trị đối với bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2022 - 2025 tổ chức ngày 27/7/2022, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng tại Tờ trình số 12-TTr/CB ngày 31/10/2022 và Tờ trình số 74/TTr-ĐHV ngày 03/11/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tổ chức thực hiện Thông báo số 126-TB/ĐU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về việc đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Thái Thị Tân, Trưởng Trạm Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng Trạm Y tế; đồng thời đề xuất phương án giải quyết Đơn đề nghị của đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Phó Trưởng Trạm Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020, gửi Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường ngày 21/10/2022.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Trường Đại học Vinh) theo Hướng dẫn số 02-HD/BCĐTW ngày 10/10/2022 của Ban Chỉ đạo 35 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Công văn số 934-CV/BTGTU ngày 27/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc kiện toàn Ban chỉ đạo 35 các cấp.

10. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất ban hành Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ, tập thể và cá nhân nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. Thời gian hoàn thành và gửi hồ sơ về Đảng uỷ Trường trước ngày 10/12/2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại đơn vị và viên chức, người lao động năm 2022 và thông báo kết quả cho các đảng bộ bộ phận, chi bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để làm căn cứ xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

11. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất triển khai Công văn số 1414-CV/TU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đề xuất chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

12. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về Tờ trình số 75/TT-ĐHV ngày 04/11/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về đề xuất đầu tư xây dựng các dự án trung hạn 2022 - 2025 và thành lập Ban quản lý các dự án. Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất đề nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng báo cáo, phương án chi tiết để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tiếp theo.

13. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị các Ban của Đảng ủy Trường xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm thuộc lĩnh vực phụ trách; tham gia các cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hoặc chủ trì kiểm tra khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao; giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường theo dõi, đôn đốc tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tham gia ý kiến và giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường kết luận các nội dung kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực được giao theo đúng Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

14. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ động, kịp thời báo cáo bằng văn bản về định hướng hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động liên kết, hợp tác đào tạo của Nhà trường để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến theo quy chế làm việc.

15. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và cho ý kiến về các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) theo Kế hoạch số 90/KH/ĐHV ngày 10/10/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của Nhà trường và các đơn vị, qua đó, giáo dục và phát huy hơn nữa truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc Việt Nam; tri ân những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, người lao động qua các thế hệ cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển Nhà trường; khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11 NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 105 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022); 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XV. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tích cực hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Phối hợp tổ chức Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc năm 2022. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của các Ban của Đảng ủy Trường, các đảng bộ bộ phận, chi bộ; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Tiếp tục xem xét, cho ý kiến các đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các đơn vị, viên chức và người lao động năm 2022; tổ chức Hội nghị viên chức năm 2022 và duyệt kế hoạch năm 2023 của các đơn vị và Nhà trường. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo". Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường. Hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; Đề án xây dựng Cơ sở II Trường Đại học Vinh thành Trung tâm Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; triển khai đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2; chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo hoàn thành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Tổ chức Tháng rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm năm học 2022 - 2023; triển khai hoạt động đào tạo đại học theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                               BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền