ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                           Nghệ An, ngày 17 tháng 3 năm 2023

                  Số 164-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên đột xuất tháng 3 năm 2023

-----

 

Ngày 17/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất về công tác cán bộ. Sau khi thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình số 22-TTr/ĐHV ngày 16/3/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường và đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã biểu quyết, thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến để Hiệu trưởng Nhà trường điều động, bổ nhiệm trưởng một số đơn vị, gồm:

1. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

2. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đặng Thị Thu, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế.

3. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học (thực hiện luân chuyển theo Quy định số 06-QĐ/ĐU ngày 27/2/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh về luân chuyển cán bộ của Trường Đại học Vinh).

4. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.      

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền