Ngày 09/11/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, cho ý kiến và thống nhất những nội dung chính sau đây:

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU, ngày 15/09/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các văn bản hiện hành của Đảng, Nhà nước; các kết luận kiểm tra của cấp trên vào thực tiễn của Đảng bộ và Nhà trường. Thời gian hoàn thành dự thảo trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trong tháng 11/2023; trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trong tháng 12/2023.

2. Căn cứ Kế hoạch số 208-KH/TU, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất gợi ý kiểm điểm năm 2023 đối với 4 tập thể và một số cá nhân thuộc diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường quản lý. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tập thể, cá nhân trong quá trình kiểm điểm phải bảo đảm nghiêm túc, thẳng thắn, làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cá nhân có liên quan; đồng thời xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục, chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trong thời gian tới. Khi tổ chức hội nghị kiểm điểm cần báo cáo và mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách đơn vị tham dự.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị các Ban của Đảng ủy Trường tiến hành tổng kết, đánh giá, đề nghị xếp loại năm 2023 và xây dựng chương trình công tác năm 2024 theo đúng hướng dẫn, kế hoạch của các Ban của Tỉnh ủy Nghệ An. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các Ban của Đảng ủy Trường cần đánh giá toàn diện, khách quan về kết quả, tình hình công tác năm 2023; nhấn mạnh những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế,; đồng thời chỉ ra được nguyên nhân của hạn chế trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024 đạt chất lượng, hiệu quả.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến một số nội dung để thực hiện Thông báo số 128-TB/UBKTTU, ngày 23/08/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An và Quyết định số 281-QĐ/UBKTTU, ngày 17/10/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các Ban của Đảng ủy Trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết và tổ chức thực hiện.