ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                             

                             *                                           Nghệ An, ngày 10 tháng 5 năm 2022

                  Số 97-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

về công tác tổ chức và cán bộ

-----

 

 

Ngày 10/5/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất để xem xét, cho ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ. Phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng và biểu quyết thống nhất cao các nội dung sau đây:

          1. Thống nhất chủ trương tổ chức hoạt động của Trường Mầm non thực hành và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thực hành theo quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền, góp phần thực hiện Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/1/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về phê duyệt Đề án "Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2030". Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường nghiên cứu xây dựng phương án hoạt động, cơ cấu tổ chức, cán bộ của Trường Mầm non thực hành và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thực hành và báo cáo để Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến.

          2. Thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình cho thôi giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế đối với đồng chí Thái Thị Tân. Lý do đồng chí Thái Thị Tân đã giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế hai nhiệm kỳ liên tiếp theo quy định tại mục 2, điều 36 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường, Trường Đại học Vinh: "Nhiệm kỳ của viên chức giữ một chức vụ quản lý là 5 năm được tính từ thời điểm bổ nhiệm và không bổ nhiệm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp". Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường cử đồng chí Thái Thị Tân phụ trách việc thành lập và cấp giấy phép hoạt động cho Phòng Khám đa khoa trực thuộc Trường Đại học Vinh theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          3. Thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý của Trạm Y tế từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong chức danh quy hoạch theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề khó khăn, phức tạp, đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường xem xét, cho ý kiến.

          4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận, cơ bản tán thành những nội dung chính trong Dự thảo Hướng dẫn của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Dự thảo, ban hành và triển khai thực hiện.

          5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận, cơ bản tán thành với kết cấu và những nội dung chính của Dự thảo Hướng dẫn của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Dự thảo, ban hành và triển khai thực hiện.

          Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu VP. Đảng - HĐT - ĐT.      

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền