Ngày 14/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ quý IV năm 2023. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

          I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2023 VÀ NHỮNG NỘI DUNG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỮA HAI KỲ HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác trên các lĩnh vực, tình hình hoạt động của các Ban của Đảng uỷ, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách trong quý IV năm 2023 và những nội dung Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chỉ đạo thực hiện giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác quý IV năm 2023.

          II. QUÁN TRIỆT VÀ THỐNG NHẤT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện một số văn bản của cấp trên, gồm:

1. Chương trình hành động số 68-CTr/TU, ngày 15/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/07/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Thông báo số 1149-TB/TU, ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc rà soát, bổ sung quy chế làm việc và xử lý các vướng mắc, tồn đọng, vi phạm liên quan đến các dự án đầu tư.

3. Kết luận số 354-KL/TU, ngày 05/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội, cải cách hành chính năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

4. Kế hoạch số 88-KH/BTGTU, ngày 07/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

5. Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

          III. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình chuyển công tác đối với đồng chí Hồ Thị Duyên, sinh năm 1984, Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh đến làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội theo Tờ trình số 92-TTr-ĐHV, ngày 11/12/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thống nhất chủ trương kiện toàn nhân sự Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu cho Đảng ủy Trường triển khai thực hiện.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH XẾP LOẠI, KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN, TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN NĂM 2023

Căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 208-KH/TU, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; Quy định số 25-QĐ/TU, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chế độ khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Công văn số 2462-CV/BTCTU, ngày 15/11/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về bổ sung một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2023; Quy định số 34-QĐ/TU, ngày 17/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tiêu chí, phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 39-QĐ/TU, ngày 17/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tiêu chí, phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại đảng viên; các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 16-HD/ĐU, ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thống nhất biểu quyết xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân thuộc diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường quản lý năm 2023, kết quả cụ thể như sau:

1. Xếp loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường: Có 5/28 đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 17,9%); có 23/28 đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 82,1%); có 2/5 đảng bộ bộ phận được Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu (chiếm tỷ lệ 40% số đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

2. Xếp loại các chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận: Có 6/36 chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 16,7%); có 30/36 chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 83,3%).

3. Xếp loại đảng viên: Có 127/1.072/1.125/1.328 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 11,8% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ); có 29 đảng viên được Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu (chiếm tỷ lệ 22,8% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); có 945/1.125/1.328 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 84%); có 49/1.125/1.328 đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 4,35%); có 4/1.125/1.328 đảng viên được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 0,35%); có 205/1.328 đảng viên không xếp loại (chiếm tỷ lệ 15,4%).

4. Xếp loại tập thể Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường: Có 5/26 Ban Chấp hành đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 19,3%); có 21/26 Ban Chấp hành đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 80,7%); không có Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

5. Xếp loại tập thể Ban Chấp hành các chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận: Có 5/27 Ban Chấp hành chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 18,5%); có 22/27 Ban Chấp hành chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 81,5%).

6. Xếp loại cá nhân Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường: Có 17/88 Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 19,3%); có 71/88 Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 80,7%).

7. Xếp loại cá nhân Ban Chấp hành các chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận: Có 11/57 Ủy viên Ban Chấp hành các chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 19,3%); có 46/57 Ủy viên Ban Chấp hành các chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 80,7%).

          V. THỐNG NHẤT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2024

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2024); 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024); 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024); 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 lành mạnh, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa XV; kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Trường. Xây dựng kế hoạch khắc phục các vi phạm, hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp trên và kiểm điểm, tự phê bình tập thể và cá nhân năm 2023. Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên các cấp. Tiếp tục xem xét, cho ý kiến các đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường.

3. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT, ngày 23/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Công văn số 5155/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/09/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/07/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phối hợp xây dựng Đề án đầu tư, phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới theo nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 162/NQ-CP, ngày 04/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/07/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo nghị quyết của Hội đồng Trường và quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường, nhất là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2024). Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh. Trình định hướng cho đầu tư của Nhà trường giai đoạn 2024 - 2030 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Hoàng Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động đào tạo đại học và thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy, báo cáo dữ liệu năm 2023 và xây dựng kế hoạch quảng bá tuyển sinh năm 2024. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

          Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.