ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                           Nghệ An, ngày 11 tháng 7 năm 2022

                  Số 106-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII

phiên quý II năm 2022

-----

 

Ngày 08/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên quý II năm 2022. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

          I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2022 VÀ NHỮNG NỘI DUNG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỮA HAI KỲ HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác trên các lĩnh vực, tình hình hoạt động của các Ban của Đảng uỷ, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách trong quý II năm 2022 và những nội dung Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chỉ đạo thực hiện giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác quý II năm 2022.

II. NGHE BÁO CÁO, XEM XÉT VÀ CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

          1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về Dự thảo Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh. Sau khi nghe Đảng ủy Trường báo cáo về Dự thảo Đề án và các ý kiến thảo luận tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã kết luận thống nhất chủ trương tái cấu trúc nội bộ Trường Đại học Vinh để chuyển thành Đại học Vinh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Nhà trường quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: Quá trình triển khai thực hiện tái cấu trúc phải đảm bảo đúng quy định; tăng cường xây dựng khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn trường. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Trường Đại học Vinh để trở thành trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

          2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 14/TTr-ĐHV ngày 29/3/2022; Báo cáo số 74/BC-ĐHV ngày 06/7/2022 và Tờ trình số 45/TTr-ĐHV ngày 07/7/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác tổ chức và cán bộ; Báo cáo số 21-BC/BTCĐU ngày 31/3/2022, Báo cáo số 27-BC/BTCĐU ngày 06/7/2022 và Báo cáo số 28-BC/BTCĐU ngày 07/7/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường về kết quả thẩm định các Tờ trình số 14, Báo cáo số 74 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác tổ chức và cán bộ.

          Sau khi thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thống nhất các nội dung sau đây:

          - Đồng ý với đề nghị của Hiệu trưởng Nhà trường về việc lùi thời gian trình cấp có thẩm quyền xem xét các đề án về công tác tổ chức vào tháng 9/2022 (gồm: Đề án sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo vào Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thành Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Đề án thành lập Văn phòng Trường Đại học Vinh; Đề án thành lập Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Vinh; Đề án thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết của Nhà trường đang triển khai thực hiện.

          - Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, kiêm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học, khi đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định.

          - Thống nhất chủ trương không duy trì chức danh Trưởng đại diện Trường Đại học Vinh tại nước ngoài; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường nghiên cứu để có quy định về chế độ, chính sách phù hợp cho những viên chức, người lao động của Nhà trường đang học tập, công tác ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho Nhà trường trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế…

- Đồng ý chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo chuẩn bị báo cáo về hoạt động liên kết hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với Quỹ King Sejong và Trường Đại học Kunjang (Hàn Quốc) để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến.

- Đồng ý chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017 - 2022, giữ chức vụ Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất về chủ trương xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thống nhất phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị quyết trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất về chủ trương xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thống nhất phân công đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với các Ban của Đảng ủy Trường xây dựng Dự thảo Nghị quyết trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.

6. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên chuyên đề. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ hội nghị.

7. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất rà soát, xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ, Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

8. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị các Ban của Đảng uỷ, các đảng bộ bộ phận, chi bộ cần quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Đổi mới việc sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; chú trọng sơ kết, tổng kết theo chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm. Cấp uỷ các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ phải trực tiếp chỉ đạo tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đối với cấp uỷ cấp mình; các tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường tiến hành sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

          III. THỐNG NHẤT VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); 71 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2022); 93 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022); 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9; 92 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022); 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022); 112 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2022)... Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tích cực hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường; chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường; rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch công tác rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường; tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm của các đơn vị; ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường; hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và Đề án xây dựng Cơ sở II Trường Đại học Vinh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Trường Đại học Vinh theo hình thức trực tuyến. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai Đề án tuyển sinh năm 2022; hoạt động đào tạo đại học theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

          Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.     

 

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền