ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                           Nghệ An, ngày 14 tháng 3 năm 2023

                  Số 163-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII

phiên quý I năm 2023

-----

 

Ngày 14/3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên quý I năm 2023. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

          I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2023 VÀ NHỮNG NỘI DUNG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỮA HAI KỲ HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác trên các lĩnh vực, tình hình hoạt động của các Ban của Đảng uỷ, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách trong quý I năm 2023 và những nội dung Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chỉ đạo thực hiện giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác quý I năm 2023.

          II. QUÁN TRIỆT MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện một số văn bản của cấp trên gồm:

          1. Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 09/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

          2. Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

3. Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

4. Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

5. Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Công văn số 1719-CV/BTGTU ngày 03/3/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư (khóa IX).

          7. Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 08/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

          8. Công văn số 1763-CV/TU ngày 08/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

          III. XEM XÉT, THỐNG NHẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

          1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến về Tờ trình số 16-TTr/ĐHV ngày 08/3/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường và đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Sau khi xem xét, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm trưởng một số đơn vị cấp 2, gồm:

          - Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

          - Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đặng Thị Thu, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế.

          - Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học.

          - Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

          2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, thảo luận và thống nhất những nội dung cơ bản của Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh tại Tờ trình số 84/TTr-ĐHV ngày 05/12/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị đồng chí Phó Bí thư, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tại hội nghị để trình Hội đồng Trường xem xét, quyết định.

          3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, thảo luận và thống nhất một số chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 09-TTr-ĐHV ngày 15/2/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị đồng chí Phó Bí thư, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tại hội nghị để trình Hội đồng Trường xem xét, quyết định.

          IV. THỐNG NHẤT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và các hoạt động trong Tháng Thanh niên; 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Tháng hành động vì Môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 5/6... Tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Trường Đại học Vinh. Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Chỉ đạo đại hội công đoàn các Trường thuộc và các công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên các cấp; triển khai kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình tập thể và cá nhân năm 2022. Tiếp tục xem xét, cho ý kiến đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Tổ chức làm việc với một số đảng bộ bộ phận, chi bộ. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023. Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045; các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu năm 2023 của Nhà trường. Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết và Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh (chu kỳ 2). Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch Cơ sở II để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động tuyển sinh, đào tạo đại học theo kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

          Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.     

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền