ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                           *                                           Nghệ An, ngày 08 tháng 12 năm 2021

                Số 76-TB/ĐU

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 11 năm 2021

-----

 

 

Ngày 08/12/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 11 năm 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 11 năm 2021. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 11 năm 2021.

          II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

          1. Xét kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và biểu quyết thông qua đề nghị của các đảng bộ bộ phận: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Xây dựng kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Lê Thị Lý,

Cán bộ Khoa Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

2.      

Trần Bảo Yến,

Sinh viên lớp 59B Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

3.      

Phạm Thị Hòa,

Sinh viên lớp 59B1 Du lịch, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

4.      

Nguyễn Thị Thanh Huyền,

Sinh viên lớp 59B1 Du lịch, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

5.      

Trần Hải Vân,

Sinh viên lớp 59B1 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

6.      

Nguyễn Thị Mai Anh,

Sinh viên lớp 59B1 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

7.      

Nguyễn Văn Phương,

Sinh viên lớp 59B1 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

8.      

Trần Việt Cường,

Sinh viên lớp 59B2 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

9.      

Trương Minh Hoàng,

Sinh viên lớp 59B2 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

10.  

Lê Trung Huy,

Sinh viên lớp 59B2 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

11.  

Nguyễn Tuấn Anh,

Sinh viên lớp 58K1 Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Xây dựng,

12.  

Nguyễn Huy Thắng,

Sinh viên lớp 58K2 Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Xây dựng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các chi ủy chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến gì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 15/12/2021 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và biểu quyết thông qua đề nghị của các các đảng uỷ bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Khoa Xây dựng và Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Lô Thị Lý Hương,

Sinh viên lớp 58A1 Mầm non, Trường Sư phạm,

2.      

Trần Thị Hồng,

Sinh viên lớp 58A2 Mầm non, Trường Sư phạm,

3.      

Lê Thị Thùy Trang,

Sinh viên lớp 61A2 Mầm non, Trường Sư phạm,

4.      

Nguyễn Thị Duyên,

Học viên cao học 28 Giáo dục học bậc Tiểu học, Trường Sư phạm,

5.      

Lữ Huyền Trang,

Học viên cao học 28 Giáo dục học bậc Tiểu học, Trường Sư phạm,

6.      

Kha Thị Thảo Nguyên,

Sinh viên lớp 58A1 Tiểu học, Trường Sư phạm,

7.      

Phạm Quỳnh Mai,

Sinh viên lớp 58A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

8.      

Ngô Thị Khuyên,

Sinh viên lớp 61A4 Tiểu học, Trường Sư phạm,

9.      

Nguyễn Thị Thu Hà,

Sinh viên lớp 61A5 Tiểu học, Trường Sư phạm,

10.  

Trần Hà My,

Sinh viên lớp 61A5 Tiểu học, Trường Sư phạm,

11.  

Lô Thị Tú Anh,

Sinh viên lớp 61A6 Tiểu học, Trường Sư phạm,

12.  

Nguyễn Thị Thanh Xuân,

Sinh viên lớp 61A6 Tiểu học, Trường Sư phạm,

13.  

Phan Hạnh Huyền,

Sinh viên lớp 58B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

14.  

Phạm Thị Thúy Quyên,

Sinh viên lớp 58B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

15.  

Nguyễn Thị Thương,

Sinh viên lớp 58B5 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

16.  

Lê Huyền Trang,

Sinh viên lớp 58B1 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

17.  

Nguyễn Văn Trung,

Sinh viên lớp 58B4 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

18.  

Trần Thị Việt Hà,

Sinh viên lớp 60B Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

19.  

Chử Thị Hà,

Sinh viên lớp 58B6 Kế toán, Trường Kinh tế,

20.  

Nguyễn Thị Chi Kim,

Sinh viên lớp 61B8 Kế toán, Trường Kinh tế,

21.  

Võ Thảo Linh,

Sinh viên lớp 61B2 Kinh tế, Trường Kinh tế,

22.  

Nguyễn Thị Thùy Phương,

Sinh viên lớp 61B2 Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh tế,

23.  

Trương Ngọc Anh,

Sinh viên lớp 61B2 Ngôn ngữ Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

24.  

Nguyễn Thị Thu Hương,

Sinh viên lớp 61B2 Ngôn ngữ Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

25.  

Lê Thị Kiều Trinh,

Sinh viên lớp 61B3 Ngôn ngữ Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

26.  

Nguyễn Danh Tuấn Anh,

Sinh viên lớp 61B5 Ngôn ngữ Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

27.  

Chu Văn Phong,

Sinh viên lớp 61K Kỹ thuật xây dựng, Khoa Xây dựng,

28.  

Nguyễn Ngọc Duy,

Sinh viên lớp 58A Giáo dục quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng,

29.  

Phạm Minh Trung,

Sinh viên lớp 58A Giáo dục quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng.

III. CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ theo đề nghị của đồng chí Bí thư Đoàn trường. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thống nhất giao Ban Thường vụ Đoàn trường chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường trước ngày 20/12/2021 để báo cáo công tác nhân sự chủ chốt của Đoàn trường, từng bước chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo Kế hoạch số 3699-KH/TĐTN-TCKT ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An; Hướng dẫn số 2195-HD/TĐTN-TCKT ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về quy trình, thủ tục đề nghị bổ sung, kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện; Thông báo số 65-TB/ĐU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường về kết luận tại phiên làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường về chương trình công tác năm học 2021 - 2022.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung về công tác cán bộ gồm:

- Chuẩn y đồng chí Thiều Đình Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Bí thư Đoàn Trường, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản nhiệm kỳ 2020 - 2022 và giữ chức Bí thư chi bộ.

- Chuẩn y đồng chí Đinh Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên nhiệm kỳ 2020 - 2022 và giữ chức Bí thư chi bộ.

- Chuẩn y đồng chí Ngô Đức Nhàn, Chuyên viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên nhiệm kỳ 2020 - 2022 và giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ.

- Chuẩn y đồng chí Vũ Duy Hiệp, Trưởng ban Quản lý Cơ sở II, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II nhiệm kỳ 2020 - 2022 và giữ chức Bí thư chi bộ.

3. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã dành nhiều thời gian để xem xét và cho ý kiến về Tờ trình số 67/TTr-ĐHV của Hiệu trưởng Nhà trường xin ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ và Báo cáo số 15-BC/BTCĐU ngày 07/12/2021 của Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường thẩm định Tờ trình số 67/TTr-ĐHV. Sau khi thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã biểu quyết thống nhất các nội dung sau đây:

3.1. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý cấp Trưởng cho một số đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh.

3.2. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét để Hiệu trưởng Nhà trường trình Hội đồng Trường xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường Đại học Vinh.

3.3. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét cho chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại có thời hạn đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế cho đến khi hết thời hạn giữ chức vụ quản lý cấp Trưởng tại Phòng Thanh tra - Pháp chế theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh.

3.4. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý cho các đơn vị sau đây:

- Điều động và bổ nhiệm đồng chí Đậu Đăng Tuấn, Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến làm việc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban quản lý Cơ sở II nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban quản lý Cơ sở II.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Lê Quang, Phó Trưởng Ban quản lý Cơ sở II nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban quản lý Cơ sở II.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Phan Văn Tiến, Phó Trưởng khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Xây dựng.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Xây dựng.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Phó Trưởng phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Xuân Lộc, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Như An, Phó Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, giữ chức vụ Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Toán học, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Toán học thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Diệu, Giảng viên Khoa Toán học, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Toán học thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Nhị, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Vật lý, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Vật lý thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Lê Cảnh Trung, Giảng viên Khoa Vật lý, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Vật lý thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Cao Cự Giác, Giảng viên cao cấp Khoa Hoá học, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Hoá học thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Đinh Thị Trường Giang, Chi uỷ viên, Giảng viên cao cấp Khoa Hoá học, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Hoá học thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Giảng viên chính Khoa Sinh học, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sinh học thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Bùi Thị Cần, Phó Bí thư chi bộ, Giảng viên chính Khoa Giáo dục chính trị, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục chính trị thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Trần Cao Nguyên, Chi uỷ viên, Giảng viên Khoa Giáo dục chính trị, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục chính trị thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư chi bộ, Giảng viên chính Khoa Ngữ Văn, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Ngữ Văn thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Biện Thị Quỳnh Nga, Giảng viên Khoa Ngữ Văn, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Ngữ Văn thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư chi bộ, Giảng viên chính Khoa Lịch sử, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Lịch sử thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Mai Phương Ngọc, Chi uỷ viên, Giảng viên chính Khoa Lịch sử, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Lịch sử thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Phó Bí thư chi bộ, Giảng viên chính Khoa Địa lý, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Địa lý thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Giảng viên chính Khoa Địa lý, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Địa lý thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Chu Thị Hà Thanh, Giảng viên chính Khoa Giáo dục Tiểu học, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Huyền, Phó Bí thư chi bộ, Giảng viên chính Khoa Giáo dục Mầm non, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh, Chi uỷ viên, Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non thuộc Trường Sư phạm.

- Bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Tuấn, Phó Bí thư chi bộ, Giảng viên Khoa Chính trị và Báo chí, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Chính trị và Báo chí thuộc Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Giảng viên Khoa Du lịch và Công tác xã hội, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Du lịch và Công tác xã hội thuộc Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Đại, Phó Bí thư chi bộ, Giảng viên Khoa Luật học, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Luật học thuộc Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Giảng viên Khoa Luật học, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Luật học thuộc Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thuý Liễu, Phó Bí thư chi bộ, Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Luật Kinh tế thuộc Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Bổ nhiệm đồng chí Hồ Thị Duyên, Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Luật Kinh tế thuộc Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phó Bí thư chi bộ, Giảng viên chính Khoa Kế toán, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Kế toán thuộc Trường Kinh tế.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Phó Bí thư chi bộ, Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng thuộc Trường Kinh tế.

- Bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Lê Na, Phó Bí thư chi bộ, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh thuộc Trường Kinh tế.

- Bổ nhiệm đồng chí Trần Quang Bách, Chi uỷ viên, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh thuộc Trường Kinh tế.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Lâm Đức, Giảng viên Trung tâm Quản lý và Phát triển học liệu số, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển học liệu số thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến.

- Bổ nhiệm đồng chí Cao Thanh Sơn, Giảng viên Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ giáo dục số, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ giáo dục số thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến.

- Bổ nhiệm đồng chí Trần Xuân Sang, Giảng viên Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ giáo dục số, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ giáo dục số thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Bá Hoành, Giảng viên Khoa Đào tạo Trực tuyến, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Đào tạo Trực tuyến thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng, Giảng viên Khoa Đào tạo Trực tuyến, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Đào tạo Trực tuyến thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến.

3.5. Thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Hương Trà, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Hoài Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên cho đến khi hết thời hạn giữ chức vụ quản lý cấp Phó tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Thị Thu Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thế Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú.

- Điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Châu Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến làm việc tại Trung tâm Nội trú và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Đậu Đức Anh, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Danh Bình, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Đình Lưu, Phó Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Đậu Khắc Tài, Phó Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

- Bổ nhiệm lại 2 Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công nghệ từ nguồn nhân sự tại chỗ là Phó Viện trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bổ nhiệm 1 Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong chức danh quy hoạch Phó Viện trưởng.

- Điều động và bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng từ nguồn nhân sự ngoài đơn vị có chức vụ tương đương hoặc trong chức danh quy hoạch Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng hoặc có chức danh quy hoạch tương đương.

- Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Viện nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào hoặc nguồn nhân sự ngoài đơn vị có chức vụ tương đương hoặc có chức danh quy hoạch tương đương.

- Bổ nhiệm 01 Phó Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục thuộc Trường Sư phạm từ nguồn nhân sự tại chỗ, ưu tiên các viên chức quản lý của các đơn vị được sắp xếp, tổ chức lại thành Trường Sư phạm.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề khó khăn, phức tạp, đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường xem xét, cho ý kiến.

3.6. Thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường rà soát, bố trí số lượng viên chức, người lao động của các đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Phòng Đào tạo Sau đại học; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế… phù hợp với nhu cầu công tác và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

3.7. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất với đề nghị của Hiệu trưởng Nhà trường về tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm 1 Phó Trưởng khoa Kinh tế thuộc Trường Kinh tế từ nguồn nhân sự tại chỗ, ưu tiên các viên chức quản lý của các đơn vị được sắp xếp, tổ chức lại thành Trường Kinh tế.

3.8. Thống nhất tiếp tục nghiên cứu, rà soát để thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ như: trình tự thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm viên chức quản lý; thời hạn bổ nhiệm để thực hiện quy định tại mục 2, điều 36 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh: "Nhiệm kỳ của viên chức giữ một chức vụ quản lý là 5 năm được tính từ thời điểm bổ nhiệm và không bổ nhiệm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp".

4. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về báo cáo kết quả xác minh các nội dung kiến nghị của tập thể Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và cá nhân đồng chí Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế gửi Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường ngày 01/10/2021.

5. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến thực hiện Công văn số 819-CV/BTCTU ngày 07/12/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An về công tác cán bộ.

          IV. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

- Công văn số 740-CV/BTGTU ngày 01/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021.

- Công văn số 670-CV/BTGTU ngày 29/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi".

- Công văn số 671-CV/BTGTU ngày 01/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng với tình hình mới.

- Công văn số 672-CV/BTGTU ngày 01/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021.

- Công văn số 674-CV/BTGTU ngày 03/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19".

- Công văn số 382 CV/BDVTU ngày 08/11/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về bổ sung thành viên giao ban công tác dân vận năm 2021.

- Công văn số 2103-CV/BTCTW ngày 05/11/2021 Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021.

- Công văn số 683-CV/BTGTU ngày 09/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị.

- Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08/11/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An.

- Công văn số 684-CV/BTGTU ngày 09/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về phổ biến, quán triệt Kết luận số 20-KL/TW và Kết luận số 21-KL/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Công văn số 178-BC/BTGTU ngày 10/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về báo cáo kết quả hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021.

- Công văn số 775-CV/BTCTU ngày 11/11/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân 2021.

- Công văn số 776-CV/BTCTU ngày 11/11/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về việc nhận xét, đánh giá công tác phối hợp.

- Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

- Công văn số 541-CV/VPTU ngày 15/11/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về gửi báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021.

- Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 15/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị năm 2022.

- Công văn số 781-CV/BTCTU ngày 17/11/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về việc bổ sung biểu phụ lục theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6.

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm năng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Công văn số 690-CV/BTGTU ngày 26/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư.

- Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 24/11/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Kết luận số 13, ngày 16/08/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

- Công văn số 810-CV/BTCTU ngày 30/11/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU.

- Quy định số 11-QĐ/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 12 NĂM 2021

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2021); 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021), 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021). Tuyên truyền, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XV. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng lớp thứ hai năm 2021. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Triển khai Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các đơn vị, viên chức và người lao động năm 2021 và xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị rà soát, điều chỉnh; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh. Ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo xây dựng Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ. Hoàn thành việc xây dựng và ban hành Quy trình quản lý chất lượng của Trường Đại học Vinh (đợt 1); Kế hoạch thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Nhà trường. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở I và Cơ sở II. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai hoạt động đào tạo đại học theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP. Chỉ đạo công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền