ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                           *                                             Nghệ An, ngày 30 tháng 9 năm 2021

                Số 66-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 9 năm 2021

-----

 

 

Ngày 30/9/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 9 năm 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 9 năm 2021. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 9 năm 2021.

          II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên chuyển đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Trần Thị Thảo Nguyên,

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Toán học,

2.      

Đặng Thị Yến,

Sinh viên lớp 61A3 Sư phạm Toán học,

3.      

Hà Thúy Oanh,

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Hóa học.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất hướng dẫn  việc sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên có thay đổi về đơn vị công tác, làm việc và học tập.

III. CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về việc thành lập tổ chức đảng cho 4 đơn vị mới gồm: Trường Sư phạm; Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Kinh tế; Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến. Thực hiện đồng bộ giữa thành lập tổ chức đảng và thành lập các đoàn thể để bảo đảm sự thống nhất trong công tác lãnh đạo đối với đoàn thể.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất giao Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường chủ trì nghiên cứu phương án sắp xếp tổ chức đảng thuộc khối hành chính đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

3. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất với Tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về việc bổ nhiệm lại và bổ nhiệm viên chức quản lý cấp Trưởng cho các đơn vị: Khoa Xây dựng; Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo Sau đại học; Văn phòng Đại diện Trường Đại học Vinh tại thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Nhà xuất bản Đại học Vinh. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thống nhất đề nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường xem xét, bổ sung thông tin về đồng chí Đinh Phan Khôi (Phòng Đào tạo Sau đại học) và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiếu (Nhà xuất bản) trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình về công tác cán bộ.

4. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất với Tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Lưu Tiến Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh.

5. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Đây là một chính sách lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về đào tạo nhân lực cho ngành giáo dục, vì vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin cho viên chức, đảng viên và người học hiểu đúng, đầy đủ và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 116.

6. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và cho ý kiến về việc quản lý, vận hành và sử dụng website của Trường Đại học Vinh. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân và tập thể về sự cố của website Nhà trường trong thời gian qua, thống nhất biện pháp giải quyết.

7. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và cho ý kiến về hoạt động của Trại Thực hành Hải sản tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường có các giải pháp tổ chức hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, sử dụng trang, thiết bị, cơ sở vật chất tại Trại Thực hành Hải sản; chấp hành tốt các quy định về an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường.

          IV. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

          - Công văn số 340-CV/UBKTTU ngày 24/8/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền, phổ biến và triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

           - Hướng dấn số 25-HD/BTGTU ngày 06/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư trung hạn 5 năm 2021 - 2025.

          - Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU ngày 07/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

          - Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 07/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

          - Công văn số 567-CV/BTGTU ngày 10/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về báo cáo phục vụ việc xây dựng Đề án công tác báo chí.

          - Công văn số 571-CV/BTGTU ngày 10/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về cập nhật thông tin tình hình dịch COVID-19.

          - Công văn số 653-CV/BTGTU ngày 10/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An về việc kết nạp quần chúng vào Đảng.

          - Công văn số 574-CV/BTGTU ngày 13/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về đôn đốc tuyên truyền phòng, chống COVID-19 trong giai đoạn mới.

          - Công văn số 579-CV/BTGTU ngày 14/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền, phổ biến Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

          - Công văn số 659-CV/BTGTU ngày 13/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về rà soát, báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; xây dựng kế hoạch năm 2022.

          - Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021.

          - Quyết định số 07-QĐ/TU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về quy định mã định danh các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An trên mạng máy tính.

          - Quy định số 50-QĐ/UBKTTU ngày 16/9/2021 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An về quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại, khen thưởng ủy ban kiểm tra các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy.

          - Quy định số 08-QĐ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về luân chuyển cán bộ.

          - Quy định số 09-QĐ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá chất lượng chi bộ.

          - Công văn số 596-CV/BTGTU ngày 22/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền "Ngày Pháp luật Việt Nam" 2021.

          - Công văn số 684-CV/TU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

          - Công văn số 681-CV/BTCTU ngày 23/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An về góp ý dự thảo văn bản kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng năm 2021.

          - Kế hoạch số 04-KH/BTCTU ngày 23/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Kết luận số 97-KH/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/20217 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

          - Công văn số 677-CV/BTCTU ngày 22/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai Quy định số 08-QĐ/TU.

          - Công văn số 619-CV/TU ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

          - Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

          - Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU ngày 24/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/8/2021 của Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam 2030.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 10 NĂM 2021

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: Ngày truyền thống của các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2021), Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021), Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2021); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021). Tuyên truyền, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Triển khai kế hoạch / chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo thành lập và triển khai hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể tại các đơn vị mới thành lập; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; rà soát, điều chỉnh, ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng và ban hành quy trình quản lý chất lượng của Trường Đại học Vinh (đợt 1), xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở I và Cơ sở II. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo hoàn thành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai công tác tuyển sinh và hoạt động đào tạo đại học theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền