ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                           *                                             Nghệ An, ngày 07 tháng 9 năm 2021

                Số 64-TB/ĐU

THÔNG BÁO

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

về công tác tổ chức và cán bộ

-----

 

Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh và Tờ trình của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh xin ý kiến về nhân sự bổ nhiệm viên chức quản lý cho một số đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh, ngày 07/9/2021, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất để xem xét và cho ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ.

Sau khi nghe đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, trình bày Báo cáo thẩm định Tờ trình của Hiệu trưởng và ý kiến của các thành phần dự họp, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã biểu quyết và đồng ý để Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý cho các đơn vị sau đây:

1. Bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Giang An, Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sinh học thuộc Trường Sư phạm.

2. Bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Châu Giang, Phó Trưởng khoa Giáo dục, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học thuộc Trường Sư phạm.

3. Bổ nhiệm PGS. TS. Nguyễn Như An, Trưởng bộ môn Quản lý Giáo dục, Khoa Giáo dục, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục thuộc Trường Sư phạm.

4. Bổ nhiệm TS. Lê Duy Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm thuộc Trường Sư phạm.

5. Bổ nhiệm ThS. Lường Hồng Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

6. Bổ nhiệm TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Hoá sinh - Môi trường, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền