ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                         Nghệ An, ngày 18 tháng 10 năm 2021

                 Số 69-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

về công tác tổ chức và cán bộ

-----

 

 

Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Tờ trình của Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường, ngày 18/10/2021, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất để xem xét và cho ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ.

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường về công tác tổ chức và cán bộ và ý kiến của các thành phần dự họp, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét, thảo luận và thống nhất kết luận:

          1. Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành và giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm, Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế và Chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ sớm đi vào hoạt động, ổn định tổ chức, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để phát huy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị.

          2. Quyết định sửa đổi, bổ sung phân công phụ trách lĩnh vực công tác, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể cần thường xuyên theo dõi, nắm tình hình các đơn vị được phân công phụ trách và báo cáo trực tiếp cho đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để có sự chỉ đạo kịp thời đối với từng đơn vị; đồng thời thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ trước khi Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.

          3. Đồng ý để Chi bộ Phòng Đào tạo thực hiện quy trình bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ và bầu 1 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

          4. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 910/ĐA-ĐHV ngày 19/8/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh; Thông báo số 59-TB/ĐU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Thông báo số 60-TB/ĐU ngày 26/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác tổ chức và cán bộ. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường hoàn thiện Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương và xin ý kiến về nhân sự bổ nhiệm viên chức quản lý của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh để trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng -

            Hội đồng Trường - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền