ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                         Nghệ An, ngày 25 tháng 11 năm 2021

                  Số 75-TB/ĐU

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII

phiên quý III năm 2021

-----

 

 

Ngày 25/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên quý III năm 2021. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

          I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2021 VÀ NHỮNG NỘI DUNG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỮA HAI KỲ HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác trên các lĩnh vực, tình hình hoạt động của các Ban của Đảng uỷ, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách trong quý III năm 2021 và những nội dung Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường chỉ đạo thực hiện giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác quý III năm 2021.

II. XEM XÉT VÀ CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

          1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và cho ý kiến về Công văn số 1199/ĐHV-HCTH ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường đề xuất các nội dung đăng ký Chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An trong năm 2022. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thống nhất với đề nghị của Hiệu trưởng Nhà trường về các nội dung đăng ký Chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chuẩn bị kỹ các nội dung đăng ký làm việc theo quy định và xin ý kiến của các bên liên quan và Đảng uỷ, Hội đồng Trường trước khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An.

          2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất về kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của các đảng bộ bộ phận, chi bộ; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021.

          3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Trần Bá Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, báo cáo kết quả giải quyết nội dung kiến nghị của tập thể Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và cá nhân đồng chí Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế gửi Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường ngày 01/10/2021.

          4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm lại đồng chí Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học.    

          5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình về công tác cán bộ:

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Thái Sơn, Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Cao Tiến Trung, Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Bùi Đình Thuận, Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

          - Bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Thị Thu, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên.

          - Bổ nhiệm lại Thượng tá Trần Văn Thông, Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng.

          - Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Nội trú từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong chức danh quy hoạch.

          - Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong chức danh quy hoạch.

          - Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính.

          6. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường nghiên cứu và trình Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ:

          - Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ nhân sự Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020; lựa chọn, giới thiệu nhân sự phụ trách Tạp chí Khoa học cho đến khi thực hiện xong quy trình bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học nhiệm kỳ mới.

          - Xem xét, cho ý kiến về Đơn của đồng chí Phạm Tiến Đông, Trưởng Văn phòng đại diện Trường Đại học Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

          7. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thống nhất một số nội dung đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và trình Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến. Cụ thể như sau:

          - Xem xét thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức và cán bộ sau khi có văn bản trả lời của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

          - Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 - 2020, hết thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư theo quy định.

          - Đồng chí Thái Thị Tân, Trưởng Trạm Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020, hết thời gian giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế theo quy định.

          - Tiếp tục rà soát các điều kiện để Phòng khám Đa khoa Trường Đại học được cấp giấy phép hoạt động và trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến.

          - Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, cán bộ của Trường Thực hành Sư phạm.

          8. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến về Tờ trình số 66/TTr-ĐHV ngày 24/11/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường xin ý kiến về chủ trương thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng Trường Đại học Vinh. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường tiến hành thẩm định Tờ trình số 66 của Hiệu trưởng Nhà trường để trình Ban Thường vụ Đảng uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tiếp theo.

          III. THỐNG NHẤT VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN HẾT NĂM 2021

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2021); 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021), 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021). Tuyên truyền, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XV. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Chỉ đạo Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2021 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của các đảng bộ bộ phận, chi bộ; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh. Ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng và ban hành Quy trình quản lý chất lượng của Trường Đại học Vinh; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua - khen thưởng. Chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các đơn vị, viên chức và người lao động năm 2021; tổ chức Hội nghị viên chức và duyệt kế hoạch năm 2022 của các đơn vị và Nhà trường. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở I và Cơ sở II. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; tổ chức Tháng rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2021 - 2022; triển khai hoạt động đào tạo đại học theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP. Chỉ đạo công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

          Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền