ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                         Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2022

                  Số 145-TB/ĐU

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII

phiên chuyên đề quý IV năm 2022

-----

 

Ngày 13/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên chuyên đề quý IV năm 2022. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, cho ý kiến và thống nhất những nội dung chính sau đây:

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung cơ bản của Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045 kèm theo Tờ trình số 37/TTr-ĐHV ngày 09/6/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị đồng chí Phó Bí thư, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị như: xác định mô hình đại học 1 cấp, định hướng nghiên cứu ở một số trường theo lĩnh vực đào tạo; rà soát, đối sánh các tiêu chí, chỉ số trong Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045 với các nghị quyết của Đảng bộ Trường, các văn bản đã ban hành của Nhà trường nhằm đảm bảo tính liên thông và thống nhất, cần thể hiện rõ mức độ đáp ứng của các mục tiêu đặt ra với những tiêu chí, yêu cầu của các bảng xếp hạng mà Trường hướng tới.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị đồng chí Phó Bí thư, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí đảng ủy viên tại hội nghị; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung của Dự thảo trên cơ sở bám sát, cập nhập nội dung, yêu cầu của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Xây dựng, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Kế toán… và phù hợp với thực tiễn của Nhà trường; làm rõ một số thuật ngữ, khái niệm mà trong các văn bản quy phạm pháp luật chưa thống nhất, chưa định nghĩa; thống nhất nguyên tắc quản lý tập trung tài chính, tài sản của Nhà trường, tăng cường phân cấp, phân quyền tối đa cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong việc quản lý tài chính, tài sản theo quy định.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến vào Dự thảo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị các đồng chí đảng ủy viên tiếp tục nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện dự thảo trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị các Ban của Đảng ủy Trường, các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể tiến hành tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 theo Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 04/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn số 12-HD/ĐU ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 và Thông báo số 143-TB/ĐU ngày 02/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về thống nhất nội dung gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân năm 2022.

- Các Ban của Đảng ủy Trường và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xây dựng Báo cáo kiểm điểm năm 2022 theo Công văn số 1569-CV/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về yêu cầu kiểm điểm năm 2022; chuẩn bị và tổ chức tốt hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường năm 2022.

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm tục Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 1566-CV/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán của địa phương và thực tiễn của Nhà trường.

- Các Ban của Đảng ủy Trường và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quản lý năm 2022; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Trường.

Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.      

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền