ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                           Nghệ An, ngày 28 tháng 2 năm 2023

                  Số 159-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường tại phiên làm việc

với Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường

về kế hoạch hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2023

-----

 

 

Ngày 24/2/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường để cho ý kiến về kế hoạch hoạt động của Đoàn trường trong Tháng Thanh niên năm 2023; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và công tác chuẩn bị bước đầu cho Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Cùng dự phiên làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị và Đầu tư, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, Ban Quản lý Cơ sở 2; lãnh đạo và cán bộ chuyên trách Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Bí thư Đoàn trường, đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Trường và các ý kiến phát biểu, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và kết luận như sau:

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường cơ bản đồng ý về kế hoạch hoạt động của Đoàn trường trong Tháng Thanh niên năm 2023; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và công tác chuẩn bị bước đầu cho Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 và lưu ý các nội dung trọng tâm sau đây:

- Thống nhất với chủ đề Tháng Thanh niên năm 2023 của Đoàn trường: "Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh tiên phong chuyển đổi số".

- Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường cần xây dựng các giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chất lượng hoạt động của đoàn trường thuộc, đoàn viện, liên chi đoàn, liên chi hội. Quan tâm xây dựng khung năng lực số cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên của Nhà trường nhằm giúp người học có được năng lực số cần thiết để học tập, nghiên cứu và tham gia một cách chủ động, tích cực và an toàn trong môi trường số.

- Rà soát, xây dựng để đưa một số hoạt động của Đoàn, Hội không chỉ diễn ra trong Tháng Thanh niên năm 2023 mà trở thành những hoạt động sâu, rộng trong năm của tuổi trẻ Nhà trường.

- Kế hoạch, chương trình hoạt động cần bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Vinh.

- Qua hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2023, cần chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tập trung thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Đoàn theo quy định; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường. Đẩy mạnh công tác truyền thông, chuẩn bị tốt văn kiện và nhân sự cho Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Phát động đảng viên trẻ, đoàn viên, sinh viên tham gia hiến kế xây dựng tổ chức đảng, tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên để đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị giải quyết các vấn đề nảy sinh trong người học.

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường cần nghiên cứu các mô hình, đề án, cách thức triển khai các hoạt động theo hướng đổi mới, thích ứng và bám sát chủ trương, định hướng của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường. Tăng cường đối thoại với đoàn viên, sinh viên; đẩy mạnh các hoạt động phối, kết hợp giữa Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên với các đơn vị trong và ngoài Trường.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cơ bản đồng ý với những kiến nghị, đề xuất của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường trong báo cáo tại phiên làm việc. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường thực hiện kế hoạch hoạt động của Đoàn trường trong Tháng Thanh niên năm 2023; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025; đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan quan tâm, tạo điều kiện bổ sung các nguồn lực để Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường tổ chức các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan.

 

Nơi nhận:                                                       

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh đoàn Nghệ An,

- Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An,

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường,

- Các Ban của Đảng ủy,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường

                        - Đoàn thể.

 

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Ngọc Hiền