ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

*

Số 03-TB/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Nghệ An, ngày 21 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

tại hội nghị Ban Chỉ đạo ngày 21/10/2021

-----

 

Ngày 21/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Vinh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức hội nghị để đánh giá công tác chỉ đạo trong thời gian qua; thảo luận và thống nhất định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện một số đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Báo cáo tình hình phòng, chống COVID-19 trên thế giới, trong nước, tỉnh Nghệ An và kết quả công tác phòng, chống dịch COVID của Nhà trường trong thời gian qua; quán triệt một số văn bản, định hướng chỉ đạo về công tác phòng, chống COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự quyết tâm, vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường; sự cố gắng, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động và người học toàn Trường; sự tận tâm, tích cực, chủ động của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Nhà trường đã triển khai tốt các hoạt động làm việc, giảng dạy, học tập theo tinh thần phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh.

2. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn bùng phát đợt dịch mới. Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự, an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Vì vậy, Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường, các Ban của Đảng uỷ Trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, nhất là: Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời các biện pháp chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; Công văn số 4808/BGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập; Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An…

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, chủ động, tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19 của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, viên chức, người lao động và người học. Phối hợp chặt chẽ với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe của người học để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời theo hướng dẫn tại Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế.

- Đẩy mạnh áp dụng đồng bộ các nền tảng, giải pháp công nghệ, chuyển đổi số phục vụ đắc lực cho công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19 và quản lý, điều hành Nhà trường trong tình hình mới. Đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có thể kéo dài, triển khai thực hiện với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

3. Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường:

- Ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An… phù hợp thực tiễn của Nhà trường. Đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn này (trực tiếp hoặc trực tuyến) cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, viên chức, người lao động và người học biết; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Hoàn thiện các điều kiện để từng bước đưa Nhà trường chuyển sang trạng thái bình thường mới, trước mắt là chuẩn bị đón học sinh, sinh viên trở lại Trường vào đầu tháng 11/2021 theo tinh thần Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 và Công văn số 4808/BGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, kịch bản tổ chức hoạt động dạy học và các giải pháp ứng phó khi các cấp độ của dịch thay đổi, bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi và phổ biến công khai để các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, viên chức, người lao động và người học biết và triển khai thực hiện.

+ Có kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm vắc-xin đầy đủ cho viên chức người lao động và người học đăng ký tiêm vắc-xin tại Trường;

+ Bổ sung cơ sở vật chất theo yêu cầu an toàn trường học trong tình hình mới. Tiếp tục có các giải pháp để thực hiện tốt yêu cầu 5K; hỗ trợ cho viên chức, người lao động, người học trong công tác phòng, chống dịch để có điều kiện thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và các đơn vị.

Trên đây là kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Vinh, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường biết và tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

BÍ THƯ

- Tỉnh uỷ Nghệ An,

Kiêm

- Đảng uỷ, Hội đồng Trường,

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

 

- Các ban của Đảng uỷ Trường,

 

- Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền