ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

*

Số 04-QĐ/ĐU

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 


Nghệ An, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

 

QUY ĐỊNH

về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,

trước hết là các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Trường Đại học Vinh

-----

 

 

           - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

     - Căn cứ Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

     - Căn cứ Quy định số 2993-QĐ/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An;

          - Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

          - Căn cứ vào thực tế của Đảng bộ Trường Đại học Vinh;

Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Trường Đại học Vinh,

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG QUY ĐỊNH

 

Điều 1. Cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường phải gương mẫu chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương nhiều hơn. Nêu gương là việc làm cụ thể, thường xuyên, ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên với ý thức trách nhiệm, tự giác cao.

           Điều 2. Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, y viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn Đảng bộ Trường Đại học Vinh phải gương mẫu đi đầu thực hiện:

           1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan đim xuyên tạc, sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

           2. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân, của quốc gia, dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Nỗ lực để xây dựng Trường Đại học Vinh ngày càng phát triển.

           3. Có phong cách lãnh đạolàm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; tích cực học tập lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ. Tạo môi trường dân chủ, công khai, minh bạch tại đơn vị mình lãnh đạo, quản lý.

           4. Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tụy với công việc. Quyết liệt chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài trong phạm vi đơn vị, lĩnh vực mình được phân công phụ trách.

           5. Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh Nghệ An; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả phát huy tiềm năng, thế mạnh của đơn vị, lĩnh vực do mình phụ trách. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển bền vững của Trường Đại học Vinh.

           6. Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến.

           7. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, gương mẫu trong việc học và tự học để không ngừng cập nhật nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Mu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; kế thừa những tinh hoa văn hoá, truyền thống, cốt cách của con người Việt Nam.

           8. Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công, đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín, sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

           9. Nắm chắc, hiểu sâu về tình hình của đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách. Lãnh đạo có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ.

           10. Tôn trọng cán bộ, viên chức, người lao động và người học, lắng nghe và có trách nhiệm với ý kiến của cán bộ, viên chức, người lao động và người học; tích cực bám sát đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách; tham gia chỉ đạo đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, đối thoại với cán bộ, viên chức, người lao động và người học định kỳ theo quy định; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Điều 3. y viên Ban Thường vụ Đảng ủy, y viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn Đảng bộ Trường Đại học Vinh phải nghiêm khắc vi bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện:

           1. Nắm không chắc Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực mình được phân công phụ trách. Không tự giác hoặc thiếu nghiêm túc trong học tập lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới.

           2. Chấp hành không nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Thiếu ý chí phấn đấu; không gương mẫu trong công tác; làm việc kém hiệu quả, thái độ làm việc qua loa, thiếu trách nhiệm; không sâu sát cơ sở. Thiếu kiểm tra đôn đốc hoặc chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ được giao chậm trễ, kém hiệu quả. Có tư tưởng, biểu hiện lựa chọn công việc, nhiệm vụ khi tổ chức phân công.

           3. Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. Có tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Không mạnh dạn nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc cho người khác. Trong phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Không đấu tranh, phản bác, thậm chí phát tán các quan điểm sai trái trên mạng xã hội.

           4. Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của cán bộ, viên chức, người lao động và người học. Định kiến với người góp ý, phê bình. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

           5. Chủ trì tham mưu hoặc ban hành cơ chế, chính sách trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, của Nhà trường, tập thể và công dân.

           6. Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm. Can thiệp không đúng thm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân.

           7. Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đối với việc đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án.

           8. Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định.

           9. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí. Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

          10. Tham dự các hội nghị, các cuộc họp không nghiêm túc, vắng họp không có lý do hoặc chưa được sự đồng ý của chủ trì; cử người đi công tác, tham dự hội nghị không đúng thành phần quy định; không chuẩn bị nội dung tham gia hội nghị; phát ngôn trước, trong và sau hội nghị chưa nhất quán; đi muộn, về sớm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định; từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường phải gương mẫu thực hiện, nêu gương thường xuyên, nêu gương ở từng việc làm, hành động, mọi nơi, mọi lúc.

           Định kỳ 6 tháng (đối với Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường), 1 năm (đối với Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường) tự kiểm tra, đánh giá việc nêu gương của mình, báo cáo kết quả việc thực hiện nêu gương cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Trường).

Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường sơ kết, đánh giá việc nêu gương trong toàn Đảng bộ.

           2. Các Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ căn cứ Quy định này để cụ thể hóa, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở cấp mình. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên ngay từ đầu mỗi năm, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải đăng ký việc nêu gương của cá nhân.

Định kỳ hàng năm, các Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ xây dựng chương trình giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện việc nêu gương; 6 tháng, 1 năm, cấp ủy tiến hành đánh giá việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; cuối năm, cấp ủy tiến hành lấy ý kiến của tổ chức đảng nơi đồng chí cấp uỷ viên các cấp, cán bộ chủ chốt sinh hoạt và cư trú về kết quả thực hiện việc nêu gương.

Các Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ gắn việc thực hiện Quy định nêu gương với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm hàng năm theo quy định. Biểu dương cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc nêu gương.

          3. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp với y ban Kiểm tra Đảng ủy Trường định kỳ hàng năm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định, báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

           4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy định này trong toàn Đảng bộ Trường.

           5. Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quy định trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; xây dựng chương trình giám sát hàng năm và báo cáo kết quả giám sát cho cấp ủy cùng cấp.

Điều 5. Khen thưởng, xử lý vi phạm

Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Quy định này sẽ được khen thưởng; cán bộ, đảng viên vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cấp ủy đảng các cấp căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành, phối hợp với các đơn vị liên quan đề nghị xử lý kịp thời, nghiêm túc.

Quy định này được phổ biến đến chi bộ./.

 

Nơi nhận:                                                 

- Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                

- Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Các Ban của Đảng ủy Trường,

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.                                                   

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền