Chiều ngày 19/3 và sáng ngày 20/3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ quý I năm 2024. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

          I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2024 VÀ NHỮNG NỘI DUNG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỮA HAI KỲ HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác trên các lĩnh vực, tình hình hoạt động của các Ban của Đảng uỷ, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách trong quý I năm 2024 và những nội dung Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chỉ đạo thực hiện giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác quý I năm 2024.

          II. QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện một số văn bản của cấp trên, gồm:

1. Công văn số 1722-CV/BTGTU, ngày 22/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; 50 năm Trung Quốc chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa.

2. Kế hoạch số 04-KH/BCĐ, ngày 16/02/2024 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

3. Chương trình hành động số 78-CTr/TU, ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

4. Báo cáo số 413-BC/TU, ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia năm 2023.

5. Công văn số 9382-CV/VPTW, ngày 13/3/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự, ngày 13/3/2024.

          III. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác, các dự thảo quy chế, quy định, đề án của Đảng ủy và Nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đánh giá cao đóng góp, nỗ lực của các đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, thẩm định các dự thảo quy chế, quy định, đề án trình hội nghị, nhất là vai trò chủ trì của Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính; vai trò phối hợp của Phòng Hành chính Tổng hợp, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể; vai trò thẩm định của các Ban của Đảng ủy Trường, các Ban của Hội đồng. Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, với kinh nghiệm và thực tiễn phong phú ở các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể đang công tác, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghiên cứu, thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể và nhất trí cao thông qua nội dung sau đây:

1. Sau khi nghe Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường báo cáo về thực trạng công tác nhân sự của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất báo cáo Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, cho ý kiến về công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Tập thể lãnh đạo Trường đã xem xét và phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các Trưởng bộ môn Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Tờ trình ngày 27/12/2023 của cấp ủy, tập thể lãnh đạo Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất ban hành Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương ở Trường Đại học Vinh (dùng cho công tác quy hoạch, bầu cử, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý). Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương ở Trường Đại học Vinh để cụ thể hóa cho việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các chức danh, chức vụ kiêm nhiệm tương đương và chức danh, chức vụ chuyên trách trong Nhà trường.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn ở Trường Đại học Vinh.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường trình Hội đồng Trường ban hành Quy định về danh mục và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác của Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 85/TTr-ĐHV, ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường và trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ban hành văn bản cụ thể hóa việc thực hiện Quy định về danh mục và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác của Trường Đại học Vinh, trong đó làm rõ mục đích, yêu cầu; phương thức, thời gian, quy trình, biện pháp tổ chức thực hiện; thẩm quyền chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị. Đối với vị trí cấp Trưởng của các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương thức, hình thức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trước khi tổ chức thực hiện theo quy định.

6. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường trình Hội đồng Trường ban hành Quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHV, ngày 16/01/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận kỹ về quan điểm và đổi mới tư duy trong nhận thức và tổ chức thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chuyên gia trình độ cao, trọng tâm là xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện, môi trường làm việc, bố trí, sử dụng, đãi ngộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị liên quan bổ sung, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Cụ thể: Cần làm rõ hơn đối tượng áp dụng, chế độ thu hút, phương thức thực hiện, trình tự, thủ tục tuyển dụng; quan tâm đến chính sách thu hút, tạo nguồn từ đối tượng sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại Trường Đại học Vinh; trong trình tự, thủ tục tuyển dụng cần có sự tham gia của các đơn vị có ứng viên dự tuyển vào làm việc; cần bổ sung điều kiện thu hút đối với một số ngành đặc thù như Mỹ thuật, Âm nhạc… và một số ngành khó tuyển như Báo chí, Điều dưỡng, Công nghệ kỹ thuật ô tô…

7. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường trình Hội đồng Trường ban hành Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 09/TTr-ĐHV, ngày 24/01/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường và trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khẳng định xây dựng đề án vị trí việc làm là công việc khó khăn, nhạy cảm, phức tạp nhưng là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải thực hiện, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị liên quan bổ sung, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Cần hoàn thiện Đề án vị trí việc làm theo hướng bám sát các nguyên tắc: Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật của Nhà nước về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động; bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định, những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm; bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của Nhà trường. Cần làm rõ tỷ lệ cơ cấu viên chức theo hạng chức danh: Tỷ lệ đối với các nhóm viên chức chuyên ngành / chuyên môn dùng chung / hỗ trợ phục vụ, ưu tiên tỷ lệ cao cho nhóm viên chức chuyên ngành (giảng dạy, hạng I và II) vì đây là nhóm thực hiện hoạt động sự nghiệp chính của trường đại học, tỷ lệ hạng II với nhóm hỗ trợ, phục vụ chỉ 20%, không có vị trí chuyên viên cao cấp hạng I. Trong quá trình xây dựng Đề án vị trí việc làm cần bảo đảm tính linh hoạt, tinh thần là khó tới đâu gỡ tới đó, không cầu toàn nhưng không được chủ quan, hời hợt, mục tiêu là đạt chất lượng cao nhất, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/3/2024 để làm cơ sở thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

8. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 21/TTr-ĐHV, ngày 15/3/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường và trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị liên quan bổ sung, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Cụ thể: Rà soát các khoản mục, định mức chi theo đúng quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền; hoàn thiện, bổ sung các nguyên tắc đối với các khoản chi chưa có trong quy chế, những khoản chi có tính chất lặp lại của Nhà trường trong những năm qua cần đưa vào trong Quy chế chi tiêu nội bộ; xem xét bổ sung chế độ nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động hàng năm; bổ sung chi học bổng khuyến khích học tập cho học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm; cập nhật, bổ sung vào biểu hệ số chức danh tương ứng với Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương ở Trường Đại học Vinh do Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; xem xét nâng mức chi cho hoạt động biên soạn, nghiệm thu chương trình đào tạo và giáo trình; xem xét là nguồn chi hỗ trợ khối hành chính từ Quỹ phúc lợi của Nhà trường; bổ sung khoản chi điện thoại di động cho cán bộ chuyên trách của Công đoàn, Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành; bổ sung chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ kiêm nhiệm công tác Đảng theo quy định hiện hành của Trung ương; xem xét bổ sung các khoản chi cho công tác Đảng theo Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định số 1889-QĐ/TU, ngày 03/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về một số chế độ chi tiêu hoạt động của các huyện, thành, thị ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An; xem xét các khoản chi cho Công đoàn Trường, Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường trong việc tổ chức gặp mặt, tọa đàm, liên hoan kỷ niệm ngày thành lập, sơ kết 6 tháng, tổng kết cuối năm; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Ban / Hội đồng chế độ, chính sách của Nhà trường đối với việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định… Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường bổ sung báo cáo về mức độ tăng của các khoản chi so với Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành và đánh giá tác động khi thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ mới báo cáo Đảng ủy, Hội đồng Trường biết trước khi ban hành; đồng thời chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác truyền thông về Quy chế chi tiêu nội bộ mới khi tổ chức thực hiện.

9. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường triển khai một số nội dung về công tác tổ chức và cán bộ tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHV, ngày 22/01/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường. Cụ thể:

- Đồng ý chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng Đề án Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học vùng của khu vực Bắc Trung Bộ, là cơ sở giáo dục đại học uy tín trong khu vực và thế giới theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 162/NQ-CP, ngày 04/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Thống nhất chủ trương tái cấu trúc một số đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, ưu tiên sắp xếp lại các đơn vị quản lý đào tạo và phát triển các cơ sở dịch vụ tự chủ bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời cơ cấu lại các ngành đào tạo của Nhà trường để thực hiện mục tiêu chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng Đề án thành lập Phòng Quản lý Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Phòng Đào tạo và Phòng Đào tạo Sau đại học; xây dựng phương án cơ cấu lại ngành đào tạo của các Trường thuộc trình Đảng ủy, Hội đồng Trường xem xét, quyết định.

10. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe Thường trực Hội đồng Trường báo cáo kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025tổ chức kỳ họp của Hội đồng Trường trong tháng 3/2024.

11. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên chuyên đề quý I năm 2023. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy Trường và các đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ hội nghị.

IV. THỐNG NHẤT VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2024

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm: 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024); hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Chỉ đạo Hội thi "Giảng viên giỏi" cấp Trường năm học 2023 - 2024. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; tiếp tục khắc phục các vi phạm, hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp trên và kiểm điểm, tự phê bình năm 2023. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành một số quy chế, quy định, đề án… của Đảng ủy và Nhà trường; thực hiện các chủ trương, quy trình về công tác tổ chức và cán bộ. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT, ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Công văn số 5155/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ đạo xây dựng Đề án Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học vùng theo nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 162/NQ-CP, ngày 04/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo nghị quyết của Hội đồng Trường và quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Hoàng Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động đào tạo theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết và thực hiện.