ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                           Nghệ An, ngày 23 tháng 2 năm 2023

                  Số 158-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII

phiên chuyên đề quý I năm 2023

-----

 

Ngày 23/2/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên chuyên đề quý I năm 2023. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, cho ý kiến và thống nhất những nội dung chính sau đây:

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, thảo luận và nhất trí cao ban hành Quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về luân chuyển cán bộ của Trường Đại học Vinh với mục đích nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch, cán bộ trẻ được rèn luyện trong môi trường thực tiễn để phát triển năng lực và phẩm chất; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tạo sự đồng đều về công tác quản lý của các đơn vị trong toàn Trường, kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những đơn vị khó khăn, bất cập về cán bộ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy; thực hiện tốt quy định viên chức không giữ một chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp và quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cấp, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và triển khai thực hiện Quy định về luân chuyển cán bộ của Trường Đại học Vinh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến về Tờ trình số 13-TTr/ĐHV ngày 21/2/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác quy hoạch xây dựng. Sau khi thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thống nhất cao để Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cơ sở II - Trường Đại học Vinh sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tại hội nghị.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến về Tờ trình số 12/TTr-ĐHV ngày 20/2/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ. Sau khi xem xét, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Bích Lê, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành.

Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.      

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền