ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                           Nghệ An, ngày 05 tháng 10 năm 2022

                Số 132-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 9 năm 2022

-----

 

 

Ngày 04/10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 9 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 9 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 9 năm 2022.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1.     Kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường kết nạp quần chúng Cao Thị Hà Trang, sinh viên lớp 59K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Đảng ủy bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 11/10/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét trước khi ban hành quyết định kết nạp.

2. Chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế, Viện Kỹ thuật và Công nghệ chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Nguyễn Thị Ngọc Huyền,

Sinh viên lớp 59A Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

2.      

Võ Thị Nhung,

Sinh viên lớp 59A Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

3.      

Lê Thị Vân,

Sinh viên lớp 59A Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

4.      

Nguyễn Thanh Dung,

Sinh viên lớp 62A1 Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

5.      

Nguyễn Như Mai Chi,

Sinh viên lớp 62A2 Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

6.      

Phạm Minh Châu,

Sinh viên lớp 62A3 Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

7.      

Nguyễn Tuấn Quang,

Sinh viên lớp 59A Lịch sử, Trường Sư phạm,

8.      

Phan Thị Quỳnh Mai,

Sinh viên lớp 62A Lịch sử, Trường Sư phạm,

9.      

Lang Thị Thảo Phương,

Sinh viên lớp 62A1 Mầm non, Trường Sư phạm,

10.  

Nguyễn Thị Diệu Hà,

Sinh viên lớp 59A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

11.  

Đoàn Thị Ánh Sương,

Sinh viên lớp 59A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

12.  

Phạm Thị Diệu Linh,

Sinh viên lớp 62A1 Tiểu học, Trường Sư phạm,

13.  

Sầm Nữ Vi Na,

Sinh viên lớp 62A1 Tiểu học, Trường Sư phạm,

14.  

Nguyễn Thị Khánh Linh,

Sinh viên lớp 62A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

15.  

Dương Thị Thùy An,

Sinh viên lớp 62A3 Tiểu học, Trường Sư phạm,

16.  

Nguyễn Thị Nhàn,

Sinh viên lớp 62A3 Tiểu học, Trường Sư phạm,

17.  

Nguyễn Thị Hoa,

Sinh viên lớp 62A6 Tiểu học, Trường Sư phạm,

18.  

Trần Thị Thu Loan,

Sinh viên lớp 62A6 Tiểu học, Trường Sư phạm,

19.  

Bùi Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 62A6 Tiểu học, Trường Sư phạm,

20.  

Nguyễn Thị Hiền,

Sinh viên lớp 62A8 Tiểu học, Trường Sư phạm,

21.  

Trần Thị Hương Giang,

Sinh viên lớp 62A9 Tiểu học, Trường Sư phạm,

22.  

Nguyễn Thị Ninh,

Sinh viên lớp 62A9 Tiểu học, Trường Sư phạm,

23.  

Trần Thị Huyền Thương,

Sinh viên lớp 62A10 Tiểu học, Trường Sư phạm,

24.  

Bùi Thị Thùy Trang,

Sinh viên lớp 62A10 Tiểu học, Trường Sư phạm,

25.  

Phan Thị Nhi,

Sinh viên lớp 59B2 Việt Nam học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

26.  

Nguyễn Thị Kim Oanh,

Sinh viên lớp 59B1 Kế toán, Trường Kinh tế,

27.  

Lê Thị Trang,

Sinh viên lớp 59B2 Kế toán, Trường Kinh tế,

28.  

Trần Thị Ngần,

Sinh viên lớp 62B3 Kế toán, Trường Kinh tế,

29.  

Văn Thị Phương Anh,

Sinh viên lớp 62B6 Kế toán, Trường Kinh tế,

30.  

Nguyễn Thị Thúy An,

Sinh viên lớp 62B7 Kế toán, Trường Kinh tế,

31.  

Phan Thị Nhung,

Sinh viên lớp 59B2 Quản trị kinh doanh, Trường Kinh tế,

32.  

Nguyễn Tiến Dũng,

Sinh viên lớp 59B Tài chính ngân hàng, Trường Kinh tế,

33.  

Bùi Thị Mây,

Sinh viên lớp 62B2 Tài chính ngân hàng, Trường Kinh tế,

34.  

Lê Hoài Nam,

Sinh viên lớp 58K Kỹ thuật Điều khiển hóa Tự động hóa, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

 

          III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

          1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

          -  Công văn số 1325-CV/BTCTU ngày 19/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về xây dựng kế hoạch tinh giản và đề xuất biên chế giai đoạn 2023 - 2026.

          - Công văn số 1349-CV/BTCTU ngày 26/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về cử cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị.

          - Công văn số 1353-CV/BTCTU ngày 30/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về rà soát, đề xuất danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương.

          - Công văn số 1355-CV/BTCTU ngày 31/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng.

          - Công văn số 1363-CV/BTCTU ngày 07/9/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về rà soát, báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; xây dựng kế hoạch năm 2023.

          - Công văn số 1377-CV/BTCTU ngày 14/9/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW.

          2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

          - Công văn số 854-CV/BTG5TU ngày 23/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.

          - Công văn số 858-CV/BTGTU ngày 24/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo cáo xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên.

          - Công văn số 872-CV/BTGTU ngày 08/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo cáo công tác thông tin đối ngoại quý III/2022.

          - Công văn số 881-CV/BTGTU ngày 12/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về giới thiệu tập thể, cá nhân khen thưởng về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU.

          - Công văn số 300-BC/BTGTU ngày 12/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo cáo kết quả tự giám sát sau 1 năm triển khai, thực hiện các chỉ thị của Trung ương về công tác Khoa giáo.

          - Công văn số 883-CV/BTGTU ngày 12/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đôn đốc việc triển khai thực hiện Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2022.

          - Công văn số 884-CV/BTGTU ngày 14/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt.

          - Công văn số 886-CV/BTGTU ngày 15/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư.

          - Công văn số 887-CV/BTGTU ngày 15/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư.

          - Công văn số 884-CV/BTGTU ngày 19/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân.

          3. Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

          - Công văn số 632-CV/BDVTU ngày 23/8/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về đôn đốc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW.

          - Kế hoạch số 89-KH/BDVTU ngày 21/9/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022) và 23 năm "Ngày Dân vận cả nước".

          4. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

          - Quyết định số 1269-QĐ/TU ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh quản lý của Đảng ủy Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          - Quyết định số 1346-QĐ/TU ngày 10/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của Đảng ủy Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

          - Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 17/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

          - Đề án số 17-ĐA/TU ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn.

          - Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

          - Báo cáo số 223-BC/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 8/11/1995 của Ban Bí thư về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới.

          - Kế hoạch số 09-KH/TW ngày 23/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          - Báo cáo số 224-BC/TU ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

          - Công văn số 4628-CV/VPTW ngày 29/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm.

          - Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự năm 2030 và những năm tiếp theo.

          - Thông báo số 20-TB/TW ngày 08/9/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật

          - Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 09/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.

          - Công văn số 1356-CV/TU ngày 15/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập tác phẩm "Dân vận"của Bác Hồ.

          - Công văn số 1367-CV/TU ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân khai kinh phí huấn học năm 2022.

          - Công văn số 4796-CV/VPTW ngày 15/9/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kết luận của Bộ Chính trị về tính thời gian để nâng bậc lương chức vụ khi đã hưởng mức lương tương đương.

          - Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

          - Báo cáo số 232-BC/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          - Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX v phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

          - Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát chuyên đề diện rộng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Kế hoạch số-KH/TU ngày 24/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

          - Báo cáo số 233-BC/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

          - Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

          - Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 09/9/2022 của Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam" về hành động thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.

          - Công văn số 1414-CV/TU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề xuất chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét Tờ trình số 60/TTr-ĐHV ngày 16/9/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ và Báo cáo số 34-BC/BTCĐU ngày 30/9/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 60 của Hiệu trưởng Nhà trường. Sau khi xem xét tờ trình, báo cáo, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau đây:

1.1. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý cho một số đơn vị:

- Bổ nhiệm lại có thời hạn (3 năm) đồng chí Lê Văn Quý, Phó Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Hữu Quyết, Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017 - 2022, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Diện, Trưởng bộ môn Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

- Bổ nhiệm đồng chí Tạ Thị Bình, Giảng viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Chăn nuôi - Thú y, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

- Bổ nhiệm đồng chí Phạm Mỹ Dung, Giảng viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Thuỷ sản, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

1.2. Đồng ý chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học theo đúng quy định tại điểm c, mục 3, điều 6 của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

1.3. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường trình Đề án vị trí việc làm của một số đơn vị thuộc và trực thuộc theo thứ tự ưu tiên để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến và cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét Tờ trình số 61/TTr-ĐHV ngày 16/9/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2022 và Báo cáo số 35-BC/BTCĐU ngày 30/9/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 61 của Hiệu trưởng Nhà trường. Sau khi xem xét tờ trình, báo cáo, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2022 theo quy định của Đảng, Nhà nước và Nhà trường. Cụ thể như sau:

- Tổng số lượng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2022 của Nhà trường tối đa là 61 người theo khung số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ cấu giảng viên, giáo viên, viên chức hành chính phù hợp với Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường lập kế hoạch cụ thể về số lượng, cơ cấu tuyển dụng giảng viên, giáo viên, viên chức hành chính, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, giải pháp thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đặc biệt là với giảng viên, báo cáo bằng văn bản để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện quy trình tuyển dụng.

- Thống nhất nguyên tắc tuyển dụng: Dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. Bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển dụng được người tài, có tính đến các đối tượng ưu tiên theo quy định. Những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều có quyền tham gia dự tuyển.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của 3 chi bộ: Chi bộ Khoa Lịch sử thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm; Chi bộ Khoa Kinh tế thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế; Chi bộ Phòng Quản trị và Đầu tư.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất tiếp tục đề nghị đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, báo cáo kế hoạch Đại hội Chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tiếp theo để thực hiện Công văn số 923-CV/TU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý chủ trương, định hướng nhân sự để Đảng ủy bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện quy trình bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020  - 2025.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét tờ trình của Chi bộ Trường Thực hành Sư phạm và đồng ý tách Chi bộ Trường Thực hành Sư phạm thành 2 chi bộ gồm: Chi bộ Trường Mầm non Thực hành và Chi bộ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất với đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ của Chi bộ Trường Mầm non Thực hành và Chi bộ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét tặng Bằng khen cho đồng chí Trần Viết Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/12/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất đăng ký nhu cầu và danh sách đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2023 gửi cho Tỉnh ủy Nghệ An theo Công văn số 1363-CV/BTCTU ngày 07/9/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về rà soát, báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình chuyển công tác cho đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào, đến làm việc tại Trường Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thống nhất phân công Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo giải quyết các nội dung trong Đơn của đồng chí Đinh Đức Tài, Nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường.

11. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, cho ý kiến vào Báo cáo của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Trường theo đề cương kèm theo Quyết định số 163-QĐ/UBKTTU ngày 22/8/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 10 NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2022), Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2022), Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022) và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2022); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022). Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tích cực hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường về chương trình công tác năm học 2022 - 2023. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên quý III năm 2022; ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác cán bộ. Tiếp tục xem xét, cho ý kiến các đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo". Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường. Hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; Đề án xây dựng Cơ sở II Trường Đại học Vinh thành Trung tâm Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; triển khai đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2; chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Chỉ đạo tuyển sinh, nhập học đại học hệ chính quy năm 2022. Triển khai các phương án đảm bảo để tổ chức triển khai các học phần dạy học theo dự án. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                               BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền