ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                             Nghệ An, ngày 29 tháng 8 năm 2022

                Số 125-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 8 năm 2022

-----

 

 

Ngày 25/8/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 8 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2022

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 8 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 8 năm 2022.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1.     Kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến kết nạp quần chúng Phan Quốc Trường vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Xây dựng chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Đinh Thị Xuân Quỳnh,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

2.      

Dương Hoài Thương,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

3.      

Nguyễn Thị Kiều Oanh,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

4.      

Trần Thị Hương Thủy,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

5.      

Lê Khánh Linh,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

6.      

Nguyễn Thị Vân Anh,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

7.      

Trần Cẩm Vân,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

8.      

Võ Thị Khánh Vy,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

9.      

Nguyễn Thị Xuân,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

10.  

Nguyễn Trí Hoàng,

Sinh viên lớp 62A3 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

11.  

Võ Thị Thanh Huyền,

Sinh viên lớp 62A3 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

12.  

Thái Thu Phương,

Sinh viên lớp 62A4 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

13.  

Trịnh Thị Minh Thư,

Sinh viên lớp 62A4 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

14.  

Lê Thị Hằng,

Sinh viên lớp 59A Sư phạm Hóa, Trường Sư phạm,

15.  

Nguyễn Thị Linh,

Cán bộ Khoa Kế toán, Trường Kinh tế,

16.  

Nguyễn Thị Hiền,

Sinh viên lớp 59K2 Nông Lâm Ngư và Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

17.  

Phạm Thị Huyền Nhi,

Sinh viên lớp 59K2 Nông Lâm Ngư và Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

18.  

Nguyễn Xuân Hiệu,

Cán bộ Khoa Xây dựng.

         

          III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Chương trình số 04-CTr/BCTTU ngày 19/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai phần mềm thống kê ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

- Công văn số 1243-CV/BTCTU ngày 20/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

          - Công văn số 1257-CV/BTCTU ngày 28/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

          - Kế hoạch số 119-KH/BTCTU ngày 11/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

- Thông báo số 77-TB/BTCTU  ngày 15/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả giám sát thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 05/7/2017 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng ủy Trường Đại học Vinh.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 758-CV/BTGTU ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW.

- Chương trình số 05-CTr/BTGTU ngày 05/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Báo cáo số 286-BC/BTGTU ngày 02/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 7/2022.

- Báo cáo số 290-BC/BTGTU ngày 05/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại tháng 7/2022.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

- Báo cáo số 01-BC/BCĐ ngày 28/7/2022 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" về sơ kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

- Công văn số 632-CV/BDVTU ngày 23/8/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về đôn đốc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW.

4. Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

Công văn số 867-CV/VPTU ngày 11/8/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng các sản phẩm mật mã.

5. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Kết luận số 173-KL/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

- Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

- Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

          - Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030.

          - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

- Báo cáo số 211-BC/TU ngày 03/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

          - Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          - Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị một số vấn đề v bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

          - Công văn số 1279-CV/TU ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

          - Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

          - Báo cáo số 216-BC/TU ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/1/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

          - Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

          - Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 17/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

          - Báo cáo số 220-BC/TU ngày 19/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

          - Báo cáo số 221-BC/TU ngày 19/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.

          - Báo cáo số 222-BC/TU ngày 19/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

          - Công điện số 03-CĐ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét Tờ trình số 48/TTr-ĐHV ngày 15/7/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về Danh mục vị trí việc làm của Trường Đại học Vinh; Tờ trình số 54/TTr-ĐHV ngày 18/8/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về Đề án điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc của Trường Đại học Vinh năm 2022 và Báo cáo số 32-BC/BTCĐU ngày 24/8/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường về kết quả thẩm định Tờ trình số 48 và Tờ trình số 54 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và biểu quyết thống nhất về Danh mục vị trí việc làm của Trường Đại học Vinh theo Tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường hoàn thiện danh mục về tiêu chuẩn, điều kiện đối với vị trí việc làm theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Nhà trường. Đối với Đề án điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc của Trường Đại học Vinh năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan làm rõ căn cứ, nguyên tắc xây dựng Đề án, đảm bảo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường dự họp và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tại phiên họp tiếp theo.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét Tờ trình số 55/TTr-ĐHV ngày 18/8/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ; Báo cáo số 33-BC/BTCĐU ngày 24/8/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường về kết quả thẩm định Tờ trình số 55 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Sau khi xem xét tờ trình, báo cáo, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình về công tác cán bộ cho một số đơn vị sau đây:

- Bổ nhiệm lại có thời hạn (3 năm) đối với đồng chí Lê Văn Quý, Phó Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư.

- Thôi giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ đối với đồng chí Phan Thị Hương, Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ do hết nhiệm kỳ 2017 - 2022 và theo nguyện vọng cá nhân.

- Bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Tiến, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh sau khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học theo quy định.

- Bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Chăn nuôi - Thú y và Trưởng Bộ môn Thuỷ sản thuộc Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 cho 49 chi bộ.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất đề nghị đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo giải quyết nội dung liên quan đến Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên đã thảo luận tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ngày 01/8/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, phê duyệt phương án nhân sự Đại hội chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên đảm bảo thời gian theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe báo cáo, xem xét và cho ý kiến về kết quả đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ Khoa Lịch sử thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm và Chi bộ Khoa Kinh tế thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thống nhất phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo giải quyết các nội dung trong email ngày 23/8/2022 của đồng chí Đinh Đức Tài, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, gửi cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường và đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tiếp theo.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét Công văn số 171/ĐTN ngày 24/8/2022 của Ban Thường vụ Đoàn trường về công tác khen thưởng. Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã biểu quyết thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An xét khen thưởng cho 1 tập thể và 10 cá nhân thuộc Trường Đại học Vinh đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2022.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên chuyên đề vào chiều ngày 29/8/2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ hội nghị.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thống nhất triển khai Quyết định số 163-QĐ/UBKTTU ngày 22/8/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9 NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022); 92 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022); 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022); 112 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2022). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tích cực hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh"; "Tổ quốc bên bờ sóng". Làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường về chương trình công tác năm học 2022 - 2023. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm của các đơn vị; ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo tổng kết năm học 2021 - 2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường; hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và Đề án xây dựng Cơ sở II Trường Đại học Vinh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Trường Đại học Vinh theo hình thức trực tuyến. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022; tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 cho Trường Thực hành Sư phạm và Trường Trung học phổ thông Chuyên; hoạt động đào tạo đại học theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                               BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền