Ngày 04/3/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 02 năm 2024. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2024

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đồng chí Trưởng các Ban của Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 02 năm 2024. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 02 năm 2024.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận Trường Kinh tế, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản kết nạp 15 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:                                                                                                                      

1.      

Nguyễn Cao Trần Phương,

Sinh viên lớp 62B1 Kinh tế đầu tư, Trường Kinh tế,

2.      

Trần Hữu Mạnh,

Sinh viên lớp 61B4 Ngôn ngữ Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

3.      

Thái Nguyễn Phương Thảo,

Sinh viên lớp 61B5 Ngôn ngữ Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

4.      

Nguyễn Thị Hồng Lam,

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

5.      

Phan Thị Khánh Linh,

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

6.      

Nguyễn Ngọc Thành,

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

7.      

Trần Khánh Chi,

Sinh viên lớp 61A5 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

8.      

Lê Hồng Ninh,

Sinh viên lớp 61A5 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

9.      

Mai Thị Tình,

Sinh viên lớp 61A5 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

10.             

Nguyễn Hà Trang,

Sinh viên lớp 62A8 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

11.             

Nguyễn Hà Thanh,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Anh Tài năng, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

12.             

Phan Bá Thông,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Anh Tài năng, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

13.             

Nguyễn Thị Ngọc Linh,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Anh Tài năng, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

14.             

Nguyễn Thị Huyền Thương,

Sinh viên lớp 62A3 Sư phạm Anh Tài năng, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

15.             

Lê Tuấn Dũng,

Cán bộ Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 11/3/2024 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho đồng chí Lê Xuân Chính, sinh viên lớp 60K Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử.

III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 1722-CV/BTGTU, ngày 22/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; 50 năm Trung Quốc chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa.

- Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU, ngày 25/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác dư luận xã hội năm 2024.

- Báo cáo số 453-BC/BTG, ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 01/2024.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Thông báo số 130-TB/BTCTU, ngày 15/01/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.

- Báo cáo số 2684-CV/BTCTU, ngày 30/01/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023.

- Công văn số 2691-CV/BTCTU, ngày 02/02/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về góp ý vào dự thảo hướng dẫn khung quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cơ sở.

- Công văn số 2729-CV/BTCTU, ngày 26/02/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về lập danh sách cử cán bộ tham gia đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị năm 2024.

3. Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An

Báo cáo số 2681-CV/BNCTU-P3, ngày 05/02/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Quyết định số 2434-QĐ/TU, ngày 02/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Quy định số 46-QĐ/TU, ngày 02/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Kế hoạch số 04-KH/BCĐ, ngày 16/02/2024 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung sau đây:

1. Thống nhất cử 6 viên chức tham gia xét tuyển đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị năm 2024 theo Công văn số 2729-CV/BTCTU, ngày 26/02/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

2. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn ở Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 06-TT/BTCĐU, ngày 04/3/2024 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường.

3. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về Dự thảo Quy định danh mục và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác của Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 85/TTr-ĐHV, ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường.

4. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến Dự thảo Quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHV, ngày 16/01/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường.

5. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về Dự thảo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh theo Công văn số 1625/ĐHV-TCCB, ngày 27/12/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường.

6. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường công nhận tốt nghiệp cho 28 sinh viên của Lớp K59 Báo chí Đắk Lắk (trong đó có 6 sinh viên thuộc đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông; 8 sinh viên thuộc đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung cấp; 14 sinh viên thuộc đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp cao đẳng) theo Tờ trình số 18/TTr-ĐHV, ngày 04/3/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường.

7. Thống nhất giao các Ban của Đảng uỷ Trường phối hợp lấy ý kiến góp ý của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và các bên liên quan về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; Dự thảo Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị và Dự thảo Quy chế làm việc của Trường Đại học Vinh theo các Tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường để tổng hợp trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến.

8. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận, cho ý kiến về chủ trương kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường giao Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường tiếp tục nghiên cứu và báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến.

9. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường giao Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng uỷ, xin ý kiến các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, các đơn vị có liên quan để tổng hợp, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến.

10. Thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên chuyên đề trong tháng 3/2024 để xem xét, cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 03 NĂM 2024

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và các hoạt động trong Tháng Thanh niên. Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Trường về Tháng Thanh niên năm 2024. Tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng lớp thứ nhất năm 2024. Chỉ đạo Hội thi "Giảng viên giỏi" cấp Trường năm học 2023 - 2024. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tiếp tục khắc phục các vi phạm, hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp trên và kiểm điểm, tự phê bình năm 2023. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành một số quy chế, quy định, đề án… của Đảng ủy và Nhà trường; thực hiện các chủ trương, quy trình về công tác tổ chức và cán bộ. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT, ngày 23/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Công văn số 5155/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/09/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/07/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ đạo xây dựng Đề án Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học vùng của khu vực Bắc Trung Bộ, là cơ sở giáo dục đại học uy tín trong khu vực và thế giới theo nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 162/NQ-CP, ngày 04/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/07/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo nghị quyết của Hội đồng Trường và quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Hoàng Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động đào tạo theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.