ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

*

Số 06-QĐ/ĐU

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 


Nghệ An, ngày 27 tháng 2 năm 2023

 

QUY ĐỊNH

về luân chuyển cán bộ của Trường Đại học Vinh

-----

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ;

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác luân chuyển cán bộ và công tác cán bộ;

- Căn cứ Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng Trường Trường Đại học Vinh và các văn bản về công tác cán bộ của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường quy định về luân chuyển cán bộ của Trường Đại học Vinh như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quan điểm, nguyên tắc

1. Công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp uỷ, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

2. Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, đơn vị, tổ chức; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ. Cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển.

3. Giải quyết hài hoà giữa luân chuyển cán bộ để đào tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài.

4. Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Có cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá cán bộ luân chuyển và chính sách, chế độ phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch, cán bộ trẻ được rèn luyện trong môi trường thực tiễn để phát triển năng lực và phẩm chất; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

2. Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ.

3. Tạo sự đồng đều về công tác quản lý của các đơn vị trong toàn Trường, kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những đơn vị khó khăn, bất cập về cán bộ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy; thực hiện quy định viên chức không giữ một chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp và quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

4. Chủ động tạo nguồn cán bộ, thực hiện chuẩn hóa cán bộ, đảm bảo yêu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả công tác, sử dụng đúng người, đúng việc.

5. Giúp cho cán bộ thích ứng với nhiều loại công việc, nhiều đối tượng quản lý, nhằm đào tạo cán bộ từng bước nắm bắt toàn diện các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cán bộ được hiểu là viên chức được tuyển dụng qua thi tuyển hoặc xét tuyển theo vị trí việc làm, làm việc theo chế độ hợp đồng; là người được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ.

2. Luân chuyển cán bộ là việc phân công hoặc bổ nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc yêu cầu của chức danh được quy hoạch.

3. Cán bộ giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp là người giữ một chức vụ quản lý liên tục từ 8 năm trở lên ở cùng một đơn vị.

4. Đơn vị nơi có cán bộ luân chuyển đi là đơn vị có cán bộ được luân chuyển (gọi chung là đơn vị nơi đi).

5. Đơn vị nơi có cán bộ luân chuyển đến là đơn vị tiếp nhận cán bộ luân chuyển (gọi chung là đơn vị nơi đến).

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển

1. Phạm vi

Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các đơn vị, tổ chức trong cơ cấu tổ chức và thuộc thẩm quyền quyết định của Trường Đại học Vinh.

2. Đối tượng

- Cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Cán bộ được luân chuyển để thực hiện quy định cán bộ không giữ một chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một đơn vị và quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

- Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Nguyên tắc bố trí chức danh khi luân chuyển

Cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí.

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện

1. Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển.

2. Có đủ sức khoẻ và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm tính từ thời điểm luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 6. Thẩm quyền, trách nhiệm

1. Thẩm quyền

Thực hiện theo Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định của Tỉnh ủy Nghệ An và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh.

2. Trách nhiệm

- Cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ chịu trách nhiệm lãnh đạo xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ và bố trí, phân công công tác đối với cán bộ sau luân chuyển; thực hiện quy trình, thủ tục bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản lý, đánh giá, nhận xét hằng năm đối với cán bộ luân chuyển; sơ kết, tổng kết công tác luân chuyển cán bộ.

- Đơn vị nơi đi chịu trách nhiệm nhận xét, đánh giá cán bộ được đề xuất đi luân chuyển; phối hợp với đơn vị liên quan trong công tác quản lý, giám sát và giữ mối liên hệ thường xuyên với cán bộ luân chuyển…

- Đơn vị nơi đến phải chấp hành nghiêm quyết định về luân chuyển cán bộ của cấp có thẩm quyền; quản lý, đánh giá cán bộ trong thời gian luân chuyển; phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất hướng bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển...

- Cán bộ luân chuyển phải chấp hành nghiêm các quy định, quy chế, phân công của cấp có thẩm quyền, đơn vị nơi đi và nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chịu sự kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị liên quan giúp cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch luân chuyển, nhận xét, đánh giá, đề xuất bố trí, sắp xếp cán bộ trước và sau luân chuyển; tham mưu sơ kết, tổng kết về công tác luân chuyển cán bộ.

- Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tham gia thẩm định, thẩm tra, rà soát đối với nhân sự luân chuyển theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của cấp có thẩm quyền; phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phòng Tổ chức Cán bộ trong công tác kiểm tra, giám sát và tham gia ý kiến trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau luân chuyển,...

Điều 7. Kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển

1. Kế hoạch

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường căn cứ quy định hiện hành, danh sách cán bộ trong quy hoạch, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và năng lực, sở trường của cán bộ để chỉ đạo xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc phạm vi quản lý. Kế hoạch phải xác định các nội dung cơ bản: Số lượng, nhu cầu, vị trí, chức danh, hình thức luân chuyển; chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển; dự kiến phương án bố trí cán bộ sau luân chuyển (nếu có)...

Căn cứ kế hoạch luân chuyển để lập danh sách cán bộ luân chuyển và kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng cán bộ.

2. Quy trình

Bước 1: Đề xuất chủ trương, vị trí và chuẩn bị nhân sự luân chuyển (thực hiện các nội dung bước 1, bước 2, bước 3 trong Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ)

Căn cứ vào quy định luân chuyển cán bộ và nhu cầu luân chuyển cán bộ của Nhà trường, Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đề xuất nhân sự; trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường (theo phân cấp quản lý cán bộ) xem xét, quyết định cho chủ trương về số lượng, vị trí, chức danh và dự kiến nhân sự bố trí luân chuyển.

Bước 2: Trao đổi với các đơn vị liên quan cán bộ dự kiến luân chuyển

Căn cứ vào chủ trương, vị trí luân chuyển được Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường (theo phân cấp quản lý cán bộ) quyết định tại bước 1, Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường (theo phân cấp quản lý cán bộ) tiến hành thực hiện một số nội dung công việc sau: a) Trao đi ý kiến với cấp ủy, tập thlãnh đạo của đơn vị nơi đến; b) Trao đổi ý kiến với cấp ủy, tập thlãnh đạo đơn vị nơi đi và lấy nhận xét, đánh giá của cấp ủy tập thể lãnh đạo; c) Gặp gỡ cán bộ luân chuyển để quán triệt mục đích, yêu cầu luân chuyển; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với cán bộ luân chuyển; d) Thẩm định về nhân sự theo đúng quy định.

Bước 3: Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường (theo phân cấp quản lý cán bộ) xem xét, quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (công bố quyết định, chỉ đạo bầu cử và các công việc cần thiết khác).

3. Hồ sơ cán bộ luân chuyển

Tương tự như hồ sơ bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định hiện hành.

Điều 8. Thời gian luân chuyển

Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 9. Nhận xét, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển

Cấp uỷ, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo đơn vị nơi đi và nơi đến chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về nhận xét, đánh giá và kết luận của mình đối với cán bộ luân chuyển.

Điều 10. Nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển

1. Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ yêu cầu công tác cán bộ của Đảng, nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ của các đơn vị và kết quả công tác, năng lực, sở trường của cán bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp có thẩm quyền.

2. Trường hợp cán bộ luân chuyển được cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục bố trí ổn định công tác ở đơn vị nơi đến thì không còn xem là cán bộ luân chuyển theo quy định.

Điều 11. Chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo điều kiện làm việc đối với cán bộ luân chuyển theo quy định.

Điều 12. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác luân chuyển cán bộ theo quy định; khen thưởng, biểu dương đối với những đơn vị, cá nhân làm tốt và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với những đơn vị, cá nhân vi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường, Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường, Phòng Tổ chức Cán bộ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, cập nhật, bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ.

3. Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

4. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các nội dung quy định về luân chuyển cán bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã ban hành trước đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc các vấn đề chưa được quy định, cấp uỷ, tổ chức Đảng và lãnh đạo đơn vị các cấp báo cáo kịp thời bằng văn bản cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, giải quyết.

 

Nơi nhận:  

- Tỉnh ủy Nghệ An,

- Đảng ủy, Hội đồng Trường,

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường,

- Các Ban của Đảng uỷ Trường,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền