ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                            *                                      TP. Vinh, ngày 01 tháng 06 năm 2015

               Số 05-TB/ĐU                            

THÔNG BÁO

Phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường

khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách các lĩnh vực công tác

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 6332-QĐ/TU ngày 27/05/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Vinh khoá XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Ngày 01/06/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXI đã thống nhất phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

1. Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường: phụ trách chung và phụ trách các lĩnh vực công tác: bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức cán bộ; kế hoạch - tài chính; thi đua, khen thưởng; công tác chuyên môn của Nhà trường; giải quyết các vấn đề thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ Trường.

2. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường: phụ trách các lĩnh vực công tác: xây dựng Đảng của Đảng bộ; chính trị, tư tưởng; cơ sở vật chất; phụ trách Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; phụ trách nhiệm vụ phát ngôn của Đảng bộ; giải quyết các vấn đề thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ khi được đồng chí Bí thư Đảng ủy ủy quyền.

3. Đồng chí Ngô Đình Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phụ trách các lĩnh vực công tác: tổ chức xây dựng Đảng của Đảng ủy, nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; khảo thí, đảm bảo chất lượng; an ninh, quốc phòng.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường: phụ trách các lĩnh vực công tác: dân vận của Đảng ủy; phụ trách Công đoàn Trường.

5. Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ, phụ trách các lĩnh vực công tác: kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng ủy Trường.

6. Đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, phụ trách các lĩnh vực công tác: tuyên giáo, lễ tân, khánh tiết của Đảng ủy; phụ trách Hội Cựu chiến binh; Cựu Giáo chức Trường.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công này bắt đầu từ ngày 01/06/2015.

 

Nơi nhận:                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ;                                                BÍ THƯ

- Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

- Các đơn vị, các đoàn thể;

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.                                               

                                                                                  Đinh Xuân Khoa