ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                    VĂN PHÒNG                                 

                                   *                                           TP. Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

                 Số 01-TB/VPĐU

        

THÔNG BÁO

 phân công nhiệm vụ của cán bộ, viên chức Văn phòng Đảng ủy Trường

 

 

- Căn cứ Quy định số 515-QĐ/ĐU ngày 05/5/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng ủy Trường;

- Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh;

- Căn cứ kết quả cuộc họp của cán bộ, viên chức Văn phòng Đảng ủy Trường tổ chức ngày 22/5/2016;

Văn phòng Đảng ủy Trường thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức Văn phòng Đảng ủy Trường như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn

1.1. Chức vụ

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Chánh Văn phòng Đảng ủy

1.2. Điện thoại liên hệ

- Điện thoại cơ quan 0383.855452, số máy nội bộ 333

- Điện thoại di động: 0915099255

1.3. Địa chỉ thư điện tử

- Email 1: tuandhv@gmail.com

- Email 2: tuannq@vinhuni.edu.vn

1.4. Các lĩnh vực, công việc được giao phụ trách

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường về việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Văn phòng Đảng ủy.

- Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, các chương trình làm việc định kỳ và đột xuất của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

- Chịu trách nhiệm thẩm định lần cuối báo cáo xây dựng Đảng, báo cáo chuyên đề, đột xuất, báo cáo kiểm điểm hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy và các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy (công văn, quy định, chương trình, quy chế, kế hoạch, thông báo, kết luận, thông tri, chỉ thị, nghị quyết...) trước khi trình Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường cho ý kiến phát hành.

- Điều hòa các hoạt động đối nội và đối ngoại của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và các ban của Đảng ủy.

- Trực tiếp xử lý các tài liệu, công văn theo thẩm quyền hoặc được đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ủy quyền.

- Xây dựng chương trình làm việc hằng tuần, hằng tháng của Ban Thường vụ Đảng ủy. Thừa lệnh Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường lên lịch công tác, lịch các hội nghị định kỳ và đột xuất, các buổi làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường; làm thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy tại các hội nghị, cuộc họp, làm việc có nội dung quan trọng; ký các báo cáo, công văn, tờ trình... của Văn phòng Đảng uỷ gửi Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực cơ yếu, công nghệ thông tin; thông tin liên lạc; công tác tổ chức và cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tài chính, tài sản của Văn phòng Đảng ủy.

- Được ủy quyền của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường làm hồ sơ dự toán, tạm ứng, thanh, quyết toán kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban của Đảng ủy.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện công tác thu, chi, quản lý và sử dụng Đảng phí của tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí theo quy định.

- Chủ trì giao ban công tác của Văn phòng Đảng ủy hằng tuần, hằng tháng, hằng quý.

- Thay mặt Văn phòng Đảng ủy tham dự và ghi chép nội dung các cuộc họp do Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban của Đảng ủy, Nhà trường tổ chức... theo thông tri triệu tập và giấy mời.

- Tiếp nhận, phản ánh tình hình của các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên về những việc liên quan đến Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để giải quyết hoặc trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giải quyết.

- Giúp các ban của Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác.

- Bảo quản, sử dụng các con dấu của Đảng uỷ Trường đúng quy định.

- Chỉ đạo và hỗ trợ đồng chí Đào Việt Hồng, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy, thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Đồng chí Đào Việt Hồng, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy.

2.1. Chức vụ

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

2.2. Điện thoại liên hệ

- Điện thoại cơ quan 0383.855452, số máy nội bộ 333

- Điện thoại di động: 0914372508

2.3. Địa chỉ thư điện tử

Email: viethongdhv@gmail.com

2.4. Các lĩnh vực, công việc được giao phụ trách

- Tham dự và ghi chép nội dung các cuộc họp do Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban của Đảng ủy, Nhà trường... tổ chức theo thông tri triệu tập và giấy mời khi được đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy ủy quyền.

- Giúp Chánh Văn phòng Đảng ủy xử lý các tài liệu, công văn theo thẩm quyền hoặc được đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ủy quyền.

- Tiếp nhận hồ sơ và chuyển sinh hoạt Đảng đến và đi cho đảng viên.

          - Hướng dẫn đảng viên làm hồ sơ, thủ tục đề nghị Tỉnh ủy Nghệ An đổi, cấp mới thẻ đảng viên; cấp lại thẻ đảng viên bị mất, bị hỏng cho đảng viên.

          - Hướng dẫn đảng viên làm hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu Đảng theo quy định của cấp ủy cấp trên.

          - Hướng dẫn người xin vào Đảng viết hồ sơ; hướng dẫn đảng viên dự bị làm hồ sơ chuyển Đảng chính thức. Thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng. Thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển chính thức cho đảng viên dự bị. Làm các quyết định kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ký ban hành.

          - Hướng dẫn đảng viên khai phiếu đảng viên; trực tiếp quét ảnh; nhập phiếu đảng viên, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, các thông tin cập nhật của đảng viên vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trên máy tính.

          - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường tổ chức, quản lý và cấp giấy chứng nhận học lớp đối tượng kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam cho cán bộ, học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường tổ chức, quản lý và cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

- Tiếp nhận, phát hành các công văn đi, đến của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và các ban của Đảng ủy Trường.

- Bảo quản, sử dụng các con dấu của Đảng uỷ Trường đúng quy định.

          - Soạn thảo, in ấn, sao lục công văn, tài liệu chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ và các ban của Đảng ủy theo phân công của đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy.

- Tiếp nhận, phản ánh tình hình của các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên về những việc liên quan đến Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để giải quyết hoặc trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giải quyết.

- Giúp Chánh Văn phòng Đảng ủy làm hồ sơ dự toán, tạm ứng, thanh, quyết toán kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban của Đảng ủy nếu được ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc được ủy quyền của đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy. Hàng tuần báo cáo với Chánh Văn phòng Đảng ủy về tình hình và kết quả thực hiện các công việc được phân công hoặc ủy quyền.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, Văn phòng Đảng uỷ Trường sẽ điều chỉnh, bổ sung phân công cho phù hợp. Thông báo này thay thế các thông báo trước đây về phân công nhiệm vụ của cán bộ Văn phòng Đảng ủy Trường.

 

 

Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An;

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường;

 

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

 

- Các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường.

 

 

Nguyễn Quang Tuấn