mau 1 don xin vao dang.doc

mau 3 giay gioi thieu nguoi vao dang.doc

mau 5 tong hop y kien nhan xet nguoi vao dang.doc

mau 6 nghi quyet chi bo ket nap dang.doc

mau 7 bao cao dang uy bo phan ket nap dang.doc

mau bien ban sinh hoat cong doan xet ket nap.doc

mau xin y kien dia phuong ket nap.doc

khai ly lich xin vao dang.doc