Xem file đính kèm

1_mau_bao_cao_de_nghi_duyet_dai_hoi_dang_bo_bo_phan.doc

2_mau_bao_cao_de_nghi_duyet_dai_hoi_chi_bo.doc

3_de_cuong_bao_cao_tong_ket_nhiem_ky_cua_dang_bo_bo_phan.doc

4_de_cuong_bao_cao_tong_ket_nhiem_ky_cua_chi_bo.doc

5_de_cuong_bao_cao_kiem_diem_su_lanh_dao_cua_dang_uy_bo_phan.doc

6_de_cuong_bao_cao_kiem_diem_su_lanh_dao_cua_chi_bo.doc

7_du_kien_nhan_su_ban_chap_hanh_dang_bo_bo_phan.doc

8_du_kien_nhan_su_ban_chap_hanh_chi_bo.doc

9_mau_giay_de_nghi_tam_ung_kinh_phi_dai_hoi_dbbp.doc

10_mau_giay_de_nghi_tam_ung_kinh_phi_dai_hoi_chi_bo.doc

11_danh_sach_ky_nhan_kinh_phi_dai_hoi_dbbp.doc

12_danh_sach_ky_nhan_kinh_phi_dai_hoi_cb.doc

13_mau_giay_de_nghi_thanh_toan_kinh_phi_dai_hoi_dbbp.doc

14_mau_giay_de_nghi_thanh_toan_kinh_phi_dai_hoi_cb.doc

15_mau_giay_de_nghi_thanh_toan_kinh_phi_dai_hoi_dbbp_diem.doc

16_mau_giay_de_nghi_thanh_toan_kinh_phi_dai_hoi_chi_bo_diem.doc

17_mau_phieu_bau_ban_chap_hanh_dbbp_nhiem_ky_20202025_mau_1.doc

18_mau_phieu_bau_ban_chap_hanh_dbbp_nhiem_ky_20202025_mau_2.doc

19_mau_phieu_bau_ban_chap_hanh_chi_bo_nhiem_ky_20202022_mau_1.doc

20_mau_phieu_bau_ban_chap_hanh_chi_bo_nhiem_ky_20202022_mau_2.doc

21_mau_phieu_bau_bi_thu_dbbp_nhiem_ky_20202025_mau_1.doc

22_mau_phieu_bau_bi_thu_dbbp_nhiem_ky_20202025_mau_2.doc

23_mau_phieu_bau_bi_thu_chi_bo_nhiem_ky_20202022_mau_1.doc

24_mau_phieu_bau_bi_thu_chi_bo_nhiem_ky_20202022_mau_2.doc

25_mau_phieu_bau_pho_bi_thu_dbbp_nhiem_ky_20202025_mau_1.doc

26_mau_phieu_bau_pho_bi_thu_dbbp_nhiem_ky_20202025_mau_2.doc

27_mau_phieu_bau_pho_bi_thu_chi_bo_nhiem_ky_20202022_mau_1.doc

28_mau_phieu_bau_pho_bi_thu_chi_bo_nhiem_ky_20202022_mau_2.doc

29_bien_ban_bau_cu_ban_chap_hanh_dbbp_20202025.doc

30_bien_ban_bau_cu_ban_chap_hanh_chi_bo_20202022.doc

31_bien_ban_bau_cu_bi_thu_dbbp_20202025.doc

32_bien_ban_bau_cu_bi_thu_chi_bo_20202022.doc

33_bien_ban_bau_cu_pho_bi_thu_dbbp_20202025.doc

34_bien_ban_bau_cu_pho_bi_thu_chi_bo_20202022.doc

35_bien_ban_kiem_phieu_xin_y_kien_ve_nhan_su_bch_dbbp_20202025.doc

36_bien_ban_kiem_phieu_xin_y_kien_ve_nhan_su_bch_chi_bo_20202022.doc

37_phieu_xin_y_kien_ve_nhan_su_bch_dbbp_20202025.doc

38_phieu_xin_y_kien_ve_nhan_su_bch_chi_bo_20202022.doc

39_mau_phieu_bau_dai_bieu_du_dai_hoi_dang_bo_truong_cua_dbbp_mau_1.doc

40_mau_phieu_bau_dai_bieu_du_dai_hoi_dang_bo_truong_cua_dbbp_mau_2.doc

41_mau_phieu_bau_dai_bieu_du_dai_hoi_dang_bo_truong_cua_chi_bo_mau_1.doc

42_mau_phieu_bau_dai_bieu_du_dai_hoi_dang_bo_truong_cua_chi_bo_mau_2.doc

43_bien_ban_kiem_phieu_bau_dai_bieu_du_dai_hoi_dang_bo_truong_cua_dbbp.doc

44_bien_ban_kiem_phieu_bau_dai_bieu_du_dai_hoi_dang_bo_truong_cua_chi_bo.doc

45_to_trinh_de_nghi_chuan_y_ket_qua_bau_cu_dbbp_20202025.doc

46_to_trinh_de_nghi_chuan_y_ket_qua_bau_cu_chi_bo_20202022.doc

47_danh_sach_ban_chap_hanh_dbbp_nhiem_ky_20202025.doc

48_danh_sach_ban_chap_hanh_chi_bo_nhiem_ky_20202022.doc

49_danh_sach_dai_bieu_du_dai_hoi_dang_bo_truong_cua_dbbp.doc

50_danh_sach_dai_bieu_du_dai_hoi_dang_bo_truong_cua_chi_bo.doc

51_mau_nghi_quyet_dai_hoi_dang_bo_bo_phan_20202025.doc

52_mau_nghi_quyet_dai_hoi_chi_bo_20202022.doc

53_ma_ket_dai_hoi_dang_bo_bo_phan_2020.ppt

54_ma_ket_dai_hoi_chi_bo_2020_thuoc_dbbp.ppt

55_ma_ket_dai_hoi_chi_bo_2020_truc_thuoc_truong.ppt

56_bien_ban_dai_hoi_dang_bo_bo_phan_20202025.doc

57_bien_ban_dai_hoi_chi_bo_20202025.doc

58_kich_ban_dieu_hanh_dai_hoi_dang_bo_bo_phan_20202025.doc

59_kich_ban_dieu_hanh_dai_hoi_chi_bo_20202022.doc

60_bao_cao_tinh_hinh_dang_vien_du_dai_hoi_dang_bo_bo_phan_20202025.doc

61_bao_cao_tinh_hinh_dang_vien_du_dai_hoi_chi_bo_2020_2022.doc

62_quy_che_dai_hoi_dang_bo_bo_phan_20202025.doc

63_quy_che_dai_hoi_chi_bo_20202022.doc

64_huong_dan_cong_tac_bau_cu_tai_dai_hoi_2020.doc

65_trang_tri_dai_hoi_tai_phong_hop.doc

66_chuong_trinh_dai_hoi_dang_bo_bo_phan_20202025.doc

67_chuong_trinh_dai_hoi_chi_bo_20202022.doc

68_de_an_nhan_su_cap_uy_chi_bo_2020_2022.doc

69_de_an_nhan_su_cap_uy_dang_bo_bo_phan_20202025.doc

70_de_an_nhan_su_dai_bieu_dbbp_du_dai_hoi_dang_bo_truong_20202025.doc

71_de_an_nhan_su_dai_bieu_chi_bo_du_dai_hoi_dang_bo_truong_20202025.doc

72_dien_van_khai_mac_dai_hoi_dbbp_20202025.doc

73_dien_van_khai_mac_dai_hoi_chi_bo_20202022.doc

74_dien_van_be_mac_dai_hoi_dbbp_20202025.doc

75_dien_van_be_mac_dai_hoi_chi_bo_20202022.doc

76_chuong_trinh_hanh_dong_thuc_hien_nghi_quyet_dh_dbbp_20202025.doc

77_chuong_trinh_hanh_dong_thuc_hien_nghi_quyet_dh_chi_bo_20202022.doc