BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯     

      Số:  16 /TT-ĐHV                                        Nghệ An, ngày 26 tháng 7 năm 2018

 

 

       THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng con người
văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”

 


 


          Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Thông báo số 02-TB/TCTTU ngày 23/7/2018 của Tổ Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Trường Đại học Vinh được Tỉnh ủy Nghệ An phân công chủ trì phối hợp với các ban, ngành của tỉnh và các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội thảo: “Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng con người văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”.

Để hội nghị đạt kết quả tốt, Nhà trường triệu tập đại biểu tham dự hội thảo và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan như sau:

1. Thành phần tham dự

- Ban Chp hành Đảng b Trường;

- Hiu trưởng, các Phó Hiu trưởng Nhà trường;

- Các thành viên Hi đồng Trường (là cán b ca Trường);

- Trưởng, Phó các đoàn th cp Trường;

- Bí thư, Phó Bí thư các đảng b b phn, các chi b;

- Trưởng, Phó các đơn v trc thuc Trường;

- Trưởng, Phó Trưởng bộ môn; Tổ trưởng Tổ chuyên môn; Tổ trưởng Tổ công tác;

- Các cán bộ có bài viết gửi tham gia hội thảo.

2. Thi gian

Một bui, bt đầu t 7 gi 30 phút th Bảy ngày 04/8/2018.

3. Địa đim            

Hi trường A, Trường Đại hc Vinh.

4. Phân công chuẩn bị hội thảo

4.1. GS.TS Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

- Chủ trì chuẩn bị Báo cáo Đề dẫn và Dự thảo Kết luận hội thảo.

- Duyệt nội dung các báo cáo, tham luận gửi đến hội thảo.

- Quyết định và lựa chọn các bài viết để in kỷ yếu hội thảo.

4.2. Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp đón tiếp đại biểu; chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ hội thảo.

- Làm, gửi giấy mời và thông tri triệu tập đại biểu tham dự hội thảo.

- Mời các cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin về hội thảo.

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp và Phòng Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội thảo.

4.3. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể đón tiếp đại biểu; chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ hội thảo.

- Trang trí Hội trường A, làm ma két hội thảo.

- Chụp ảnh tư liệu và đưa tin về hội thảo trên website của Nhà trường.

- Chuẩn bị nước uống, hoa tươi để bàn cho hội thảo.

- Chuẩn bị lễ tân, điểm tâm giữa buổi, giao lưu đại biểu khách mời sau khi kết thúc hội thảo.

- Bố trí chỗ ngồi cho đại biểu theo danh sách đăng ký của các đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể lập dự toán kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội thảo.

4.4. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu tại Hội trường A phục vụ cho hội thảo.

- Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong toàn Trường.

4.5. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.

- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu tham dự hội thảo.

4.6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Thm định kế hoch kinh phí và b trí kinh phí t chc Hi thảo.

- Hướng dn các th tc thanh, quyết toán kinh phí t chc Hi thảo.

4.7. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Nhà Xuất bản

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể biên tập, hiệu đính, chế bản kỷ yếu hội thảo.

4.8. Các đơn vị trong Trường

- Chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội thảo. Thời gian phát biểu không quá 10 phút.

- Lập danh sách đại biểu tham dự hội thảo (có mẫu kèm theo) gửi về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 02/8/2018 để Ban Tổ chức bố trí chỗ ngồi.

- Thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để dự hội thảo đầy đủ, đúng giờ. Đại biểu dự hội nghị mặc trang phục gọn gàng, nghiêm chỉnh.

Nhận được Thông tri này, Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian, chất lượng.

                                                                                               

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

- Như mục 1;

- BBT website Trường;

- Lưu: HCTH, VP Đảng - Đoàn thể.

                               

 

 

                                                                              GS.TS. Đinh Xuân Khoa