ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                

                              *                                      TP. Vinh, ngày 24 tháng 5 năm 2018

                  Số 09-TTr/ĐU

 

THÔNG TRI

Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành

Đảng bộ Trường mở rộng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng giữa nhiệm kỳ.

1. Thành phần tham dự:

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Nhà trường;

- Các thành viên Hội đồng Trường (là cán bộ, viên chức của Trường);

- Trưởng, Phó các đoàn thể cấp Trường;

- Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ;

- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường.

2. Nội dung:

Kiểm điểm, đánh giá: 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

3. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 01/6/2018.

4. Địa điểm:             Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

5. Một số vấn đề cần lưu ý đối với đại biểu:

- Các đại biểu là cán bộ có giờ dạy chủ động đổi lịch dạy. Giao Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Mầm non thực hành tạo điều kiện để cán bộ đổi lịch giảng dạy. Các đại biểu là sinh viên, học viên cao học được nghỉ học có lý do và phải báo cáo cho giảng viên biết.

- Đại biểu dự hội nghị mặc trang phục gọn gàng, nghiêm chỉnh. Đại biểu mang theo Thẻ đảng viên, phù hiệu cán bộ, phù hiệu sinh viên, học viên và bút, sổ để ghi chép nội dung hội nghị. Ban Tổ chức đã bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tại Hội trường theo đơn vị vì vậy các đại biểu cần ngồi đúng chỗ quy định.

Nhận được Thông tri này, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường yêu cầu Bí thư cấp ủy, Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể cấp Trường thực hiện các nội dung theo Công văn số 349-CV/ĐU ngày 15/5/2018 và Công văn số 352-CV/ĐU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; lập danh sách đại biểu theo thành phần nói trên tham dự hội nghị (có mẫu kèm theo) gửi về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 30/5/2018 để Ban Tổ chức bố trí chỗ ngồi; đồng thời thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc tham dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ.

 

 

Nơi nhận:                                                    T/M BAN CHẤP HÀNH

- Như mục 1;                                                                              BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

                                                                         Đinh Xuân Khoa


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ .................................................                                                        

                              *                                             TP. Vinh, ngày      tháng 5 năm 2018

               Số          -CV/CB                            

                           

DANH SÁCH

Đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

mở rộng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Ghi chú

1.       

 

 

2.       

 

 

3.       

 

 

4.       

 

 

5.       

 

 

6.       

 

 

 

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do không tham dự

1.       

 

 

2.       

 

 

 

Nơi nhận:                                                                     T/M CHI BỘ

 - Ban Thường vụ Đảng ủy,                                                   BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)