BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 28 /TT-ĐHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG TRI

Triệu tập đại biểu tham dự các hội nghị thực hiện quy trình

bổ nhiệm mới 01 Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020

-----

 

Ngày 16/10/2018, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 517-CV/BCSĐ về việc đồng ý để Trường Đại học Vinh thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 01 Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch đã được Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 52-QĐ/BCSĐ, ngày 16/2/2017.

Trên cơ sở các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ yêu cầu thực tế, nhiệm vụ của Nhà trường và nguồn nhân sự quy hoạch, Nhà trường quyết định triệu tập đại biểu để tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 01 Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. Nội dung

Thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 01 Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo Công văn số 517-CV/BCSĐ ngày 16/10/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ; các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước và Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thành phần tham dự

2.1. Hội nghị tập thể lãnh đạo

- Thời gian: 07 giờ 30', ngày 24/10/2018

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

- Thành phần:

+ Ban Thường vụ Đảng ủy;

+ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

+ Chủ tịch Hội đồng trường.

2.2. Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

- Thời gian: 08 giờ 00', ngày 24/10/2018

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

- Thành phần:

+ Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;

+ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

+ Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

2.3. Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2)

- Thời gian: 08 giờ 45', ngày 24/10/2018

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

- Thành phần:

+ Ban Thường vụ Đảng ủy;

+ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

+ Chủ tịch Hội đồng trường.

2.4. Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường

- Thời gian: 09 giờ 00', ngày 24/10/2018

- Địa điểm: Hội trường A

- Thành phần:

+ Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;

+ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

+ Các thành viên Hội đồng Trường là cán bộ, viên chức của Trường;

+ Ban Chấp hành Công đoàn Trường;

+ Bí thư Đoàn trường;

+ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường;

+ Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường;

+ Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ trực thuộc;

+ Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc;

+ Trưởng, Phó Trưởng bộ môn;

+ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp và tương đương.

3. Các vấn đề cần lưu ý

3.1. Yêu cầu Bí thư cấp ủy, Trưởng các đơn vị, Thư ký Hội đồng Trường, Trưởng các đoàn thể cấp Trường lập danh sách đại biểu theo thành phần tại các hội nghị (có mẫu kèm theo) gửi về Văn phòng Đảng - Đoàn thể Trường trước 17 giờ 00', ngày 22/10/2018 để Ban Tổ chức bố trí chỗ ngồi.

3.2. Các đại biểu cần chuẩn bị trang phục lịch sự, mang theo bút và sổ để ghi chép các nội dung của hội nghị; đồng thời sắp xếp công việc để tham dự các hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định.

3.3. Phân công các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ hội nghị, cụ thể như sau:

- Phòng Tổ chức Cán bộ: Phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các đơn vị có liên quan lập danh sách đại biểu; chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, văn phòng phẩm cho các hội nghị.

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể: Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị có liên quan lập danh sách đại biểu; chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, văn phòng phẩm cho các hội nghị. Gửi giấy mời các đại biểu ngoài Trường tham dự hội nghị. Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị.

- Phòng Hành chính Tổng hợp: Trang trí Hội trường A và phòng họp tầng 2 Nhà điều hành; làm maket, chụp ảnh tư liệu về hội nghị. Chuẩn bị nước uống, hoa tươi để bàn; cử lễ tân phục vụ hội nghị. Bố trí chỗ ngồi cho đại biểu theo danh sách đăng ký của các đơn vị. Chuẩn bị 02 thùng phiếu: 01 thùng phiếu để tại Hội trường A, 01 thùng phiếu để tại phòng họp tầng 2 Nhà điều hành. Cử cán bộ trực đóng dấu mẫu phiếu và photocopy. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị.

- Phòng Quản trị và Đầu tư: Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu tại Hội trường A phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện. Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong toàn Trường.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Cấp kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan sau khi đã được Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt.

- Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp: Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường. Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho đại biểu tham dự các hội nghị.

Nhận được thông tri này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, HĐT;

- Các ĐBBP, chi bộ;

- Các đơn vị trong Trường;

- Các đoàn thể quần chúng;

- Lưu: HCTH, TCCB, VPĐ-ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đơn vị:.......................................

                           

DANH SÁCH

Đại biểu tham dự các hội nghị thực hiện quy trình

bổ nhiệm mới 01 Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

TT

Họ và tên

Ghi chú

1.        

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

2.        

 

Thành viên Hội đồng Trường

3.        

 

Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường

4.        

 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường

5.        

 

Trưởng đơn vị

6.        

 

Phó Trưởng đơn vị

7.        

 

Bí thư đảng bộ bộ phận (đối với ĐBBP)

8.        

 

Bí thư chi bộ (đối với CB trực thuộc)

9.        

 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận

10.    

 

Trưởng bộ môn

11.    

 

Phó Trưởng bộ môn

12.    

 

Giáo sĩ

13.    

 

Phó giáo sư

14.    

 

Tiến sĩ

15.    

 

Giảng viên cao cấp và tương đương

 

II. Danh sách đại biểu không tham dự

TT

Họ và tên

Lý do vắng mặt

1.        

 

 

2.        

 

 

3.        

 

 

4.        

 

 

5.        

 

 

 

Nơi nhận:                                                         TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 - Văn phòng Đảng - Đoàn thể,                                      

- Lưu đơn vị.