ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                      TP. Vinh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

                 Số 103-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 3 năm 2018

 

 

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 3 năm 2018 với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2018

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả công tác tháng 3 năm 2018. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của các các Đảng ủy bộ phận: Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Lịch sử, Khoa Sư phạm Ngữ Văn, Khoa Luật và các Chi ủy chi bộ: Trường Thực hành Sư phạm, Phòng Công tác chính trị - Học viên, sinh viên, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.    

Chu Thị Giang,

Sinh viên lớp 55B Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

2.    

Nguyễn Thị Thúy Hiền,

Sinh viên lớp 55K Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

3.    

Phạm Thị Ngọc,

Sinh viên lớp 55K Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

4.    

Ngũ Thị Ngọc Bé,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

5.    

Hoàng Phương Giang,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

6.    

Ngô Thị Nhung,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

7.    

Nguyễn Thị Thúy,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

8.    

Nguyễn Thị Thu Thủy,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

9.    

Lê Thị Ngọc Dung,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

10.    

Nguyễn Thị Lành,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

11.    

Nguyễn Thị Hoài Thu,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

12.    

Phan Thị Minh Hồng,

Sinh viên lớp 56A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

13.    

Bùi Thị Mến,

Sinh viên lớp 56A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

14.    

Nguyễn Thị Thời,

Sinh viên lớp 56A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

15.    

Võ Trà Vinh,

Sinh viên lớp 56A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

16.    

Hoàng Thị Hồng,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

17.    

Nguyễn Văn Phấn,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

18.    

Lê Thị Trang,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

19.    

Phạm Thị Hiền,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Lịch sử,

20.    

Nguyễn Thị Hường,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Lịch sử,

21.    

Nguyễn Thị Hồng,

Sinh viên lớp 55B2 Khoa Lịch sử,

22.    

Kha Thị Huyền,

Sinh viên lớp 55B2 Khoa Lịch sử,

23.    

Quang Thị Hậu,

Sinh viên lớp 56B Khoa Lịch sử,

24.    

Nguyễn Thị Trang,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Lịch sử,

25.    

Thái Thị Na,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

26.    

Trần Thị Thanh Nga,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

27.    

Phan Thị Phượng,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

28.    

Phạm Thị Thương,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

29.    

Nguyễn Thị Phương Linh,

Sinh viên lớp 56B9 Khoa Luật,

30.    

Trần Ái Linh,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

31.    

Phạm Thị Nguyệt Minh,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

32.    

Mai Xuân Nguyên,

Cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học viên, sinh viên,

33.    

Chu Thị Ngọc Diệp,

Cán bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.

         

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 06/4/2018 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Sư phạm Ngữ Văn, Khoa Luật, Khoa Kinh tế, Khoa Xây dựng, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và Chi ủy chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.     

Nguyễn Thị Tuyên,

Sinh viên lớp 53K1 Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

2.     

Nguyễn Thị Hà,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

3.     

Lê Thị Minh,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

4.     

Trương Thị Thúy,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

5.     

Dương Thị Thùy,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

6.     

Trần Quốc Tuấn,

Sinh viên lớp 57A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

7.     

Nguyễn Thúy Hiền,

Sinh viên lớp 57B3 Khoa Luật,

8.     

Nguyễn Thanh Huyền,

Cán bộ Khoa Kinh tế,

9.     

Phan Thị Nhật Linh,

Cán bộ Khoa Kinh tế,

10.     

Lê Vũ Sao Mai,

Cán bộ Khoa Kinh tế,

11.     

Nguyễn Thị Bích Thủy,

Cán bộ Khoa Kinh tế,

12.     

Võ Trọng Cường,

Cán bộ Khoa Xây dựng,

13.     

Nguyễn Duy Luật,

Sinh viên lớp 54K3 Khoa Xây dựng

14.     

Lê Thị Lam Trà,

Sinh viên lớp 54A1 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

15.     

Trần Thị Hằng,

Sinh viên lớp 54B1 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

16.     

Bùi Thị Ngọc Ánh,

Sinh viên lớp 54A2 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

17.     

Nguyễn Thị Linh Trà,

Sinh viên lớp 54A2 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

18.     

Bùi Thị Hương,

Sinh viên lớp 57A Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

19.     

Lê Hằng Phương,

Sinh viên lớp 57A Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

20.     

Đặng Thị Trang,

Sinh viên lớp 57B1 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

21.     

Hoàng Thị Nhàn,

Sinh viên lớp 57B2 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

22.     

Đặng Thị Ly,

Sinh viên lớp 57B3 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

23.     

Đinh Thế Phú,

Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

 

3. Ban Thường v Đảng y Trường đã thảo luận và thống nhất đề ngh cp y cp trên tng Huy hiu 30 năm tui Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khoa Sư phạm Ngữ Văn.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của Chi ủy chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh xóa tên đảng viên dự bị Hoàng Văn Tuyên, sinh viên khóa 57, trong danh sách đảng viên của Đảng bộ Trường. Lý do đồng chí Hoàng Văn Tuyên không tham gia sinh hoạt Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện Đề án chuyển đổi hình thức quản lý, điều hành đối với bộ phận bảo vệ tại cơ sở 1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đồng ý để đồng chí Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ, nghỉ lãnh đạo, quản lý và hưởng chế độ tinh giản biên chế theo quy định; đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình điều động đồng chí Trần Châu Thành, Phó Trưởng phòng Bảo vệ, đến làm việc tại Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình thành lập Ban Quản lý cơ sở II trực thuộc Trường trên cơ sở sáp nhập bộ phận hành chính của các đơn vị tại cơ sở II và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Chương, Phó Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý cơ sở II nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đồng ý thực hiện quy trình đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm đồng chí Đậu Đăng Tuấn, Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, giữ chức vụ Kế toán trưởng Trường Đại học Vinh.

          4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường cử đồng chí Trần Viết Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Trưởng khoa Giáo dục chính trị, phụ trách Khoa Giáo dục chính trị thay đồng chí Đinh Thế Định, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khoa Giáo dục chính trị, hết tuổi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ ngày 01/4/2018.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét thông qua chủ trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm trực thuộc Trường.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe báo cáo về kết quả xét duyệt hồ sơ học trung cấp lý luận chính trị - hành chính (lớp thứ nhất) năm 2018 theo Thông báo số 1484-CV/BTCTU ngày 27/3/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thẩm định mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung); nghe báo cáo về tiến độ mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính (lớp thứ hai) năm 2018. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể quán triệt và thông báo cho cán bộ đương chức và trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được Nhà trường cử đi học các lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2018 (có quyết định cử đi học của Hiệu trưởng Nhà trường) tham gia đầy đủ để đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Những cán bộ được Nhà trường cử đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính nhưng không tham gia đi học hoặc đi học nhưng nghỉ học giữa chừng nếu không có lý do chính đáng thì Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Hiệu trưởng Nhà trường sẽ xem xét rút khỏi chức danh lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và chức danh được quy hoạch.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cũng đã thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng khác để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

          IV. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:

- Quyết định số 2233-QĐ/VPTW ngày 27/2/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thực hiện chế độ kế toán đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Đảng.

- Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Kế hoạch số 40-KH/BTCTU ngày 02/3/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2018.

- Báo cáo s 230-BC/BTGTU ngày 02/3/2018 ca Ban Tuyên giáo Tnh y Ngh An v mt s tình hình tư tưởng và dư lun xã hi tháng 2 năm 2018.

- Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 05/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên giao diện Web có tích hợp chữ ký số và giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Quy chế số 07-QC/DVTU ngày 07/3/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về công tác đối với cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi địa bàn về công tác dân vận.

- Kết luận số 76-KH/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015.

- Kế hoạch số 71-KH/DVTU ngày 12/3/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm 2 năm rưỡi công tác dân vận tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Công văn s 1135-CV/BTGTU ngày 12/3/2018 ca Ban Tuyên giáo Tnh y Ngh An tăng cường tuyên truyn v Gii thưởng toàn quc v thông tin đối ngoi năm 2017.

- Thông báo số 40-TB/DVTU ngày 13/3/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về phân công theo dõi công tác dân vận các cơ quan, đơn vị, địa phương; phụ trách các lĩnh vực công tác và tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh.

- Thông báo số 957-KH/TU ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo.

- Ch th s 21-CT/TU ngày 19/3/2018 ca Ban Thường v Tnh y Ngh An v đẩy mnh công tác tuyên truyn v đổi mi, sp xếp t chc b máy ca h thng chính tr.

- Công văn s 1162-CV/BTGTU ngày 19/3/2018 ca Ban Tuyên giáo Tnh y Ngh An v tuyên truyn k nim 1050 năm Nhà nước Đại C Vit.

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 23/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015.

- Quyết định số 1869-QĐ/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Công văn số 66-CV/UBKTTU ngày 23/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về việc cung cấp chương trình công tác, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

- Công văn số 685-CV/DVTU ngày 23/3/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về việc triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo do Ban Dân vận Trung ương phát động.

- Báo cáo s 184-BC/BTCTU ngày 23/3/2018 ca Ban Tổ chức Tnh y Ngh An về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.

- Báo cáo s 238-BC/BTGTU ngày 27/3/2018 ca Ban Tuyên giáo Tnh y Ngh An về kết quả tổng hợp, xử lý thông tin báo chí nêu trong quý I/2018 và những sự việc tồn đọng chưa được xử lý.

- Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 4 NĂM 2018

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 111 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1904-07/4/2018); 148 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018), 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018); xét đề nghị phát thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2018; tiếp tục học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện giai đoạn 2 Đề án tổng thể tái cấu trúc Trường Đại học Vinh; thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Nhà trường năm 2018; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại cơ sở 1, cơ sở 2, quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; tăng cường tư vấn tuyển sinh các bậc học và loại hình đào tạo năm 2018; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" với các nội dung theo hướng dẫn năm học 2017 - 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO theo Kế hoạch số 10/KH-ĐHV ngày 8/3/2016; tổ chức thực hiện các hoạt động trong Chương trình ETEP; tổng kết Tháng rèn nghề năm học 2017 - 2018; mở lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (lớp thứ hai); tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư cấp ủy và cấp ủy viên các cấp. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh; triển khai hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Phân công đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; rà soát, điều chỉnh và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018 phục vụ các bậc học, loại hình đào tạo. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

6. Tiếp tục thực hiện Chương trình số 20-CT/DVTU ngày 30/1/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về công tác dân vận năm 2018. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

  - Hội đồng Trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng ủy.      

 

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa