ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                        TP. Vinh, ngày 07 tháng 2 năm 2017

                Số 57-TB/ĐU

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 1 năm 2017

 

Ngày 07 tháng 2 năm 2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2017

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trong tháng 1 năm 2016.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Sư phạm Ngữ văn, Vật lý và Công nghệ, Giáo dục chính trị, Luật, Xây dựng và Chi ủy chi bộ Khoa Công nghệ thông tin kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.        

Nguyễn Thị Cẩm,

Sinh viên lớp 54A khoa Sư phạm Ngữ Văn,

2.        

Trần Thị Thùy Linh,

Sinh viên lớp 54A khoa Sư phạm Ngữ Văn,

3.        

Lê Thị Nga,

Sinh viên lớp 54A khoa Sư phạm Ngữ Văn,

4.        

Phạm Thị Trang,

Sinh viên lớp 55B khoa Sư phạm Ngữ Văn,

5.        

Kiều Thị Thảo,

Sinh viên lớp 54A2 khoa Vật lý và Công nghệ,

6.        

Lưu Thị Liên,

Sinh viên lớp 55A1 khoa Vật lý và Công nghệ,

7.        

Nguyễn Thị Thùy Linh,

Sinh viên lớp 55A2 khoa Vật lý và Công nghệ,

8.        

Lê Thị Sen,

Sinh viên lớp 55A2 khoa Vật lý và Công nghệ,

9.        

Đinh Thị Ngọc Hằng,

Sinh viên lớp 55A khoa Giáo dục chính trị,

10.    

Võ Quốc Khánh,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Luật,

11.    

Hà Diệu Thu Thảo,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Luật,

12.    

Hà Thị Thủy,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Luật,

13.    

Nguyễn Thị Thanh Tâm,

Sinh viên lớp 54B2 khoa Luật,

14.    

Trần Thị Thương,

Sinh viên lớp 54B3 khoa Luật,

15.    

Đinh Thế Tú,

Sinh viên lớp 54B3 khoa Luật,

16.    

Trần Mạnh Tú,

Sinh viên lớp 54B3 khoa Luật,

17.    

Nguyễn Thị Trang,

Sinh viên lớp 54B4 khoa Luật,

18.    

Nguyễn Thị Quỳnh Phương,

Sinh viên lớp 54B7 khoa Luật,

19.    

Vũ Thị Thùy,

Sinh viên lớp 55B1 khoa Luật.

20.    

Hồ Nam Long,

Sinh viên lớp 53K3 khoa Xây dựng,

21.    

Nguyễn Duy Luật,

Sinh viên lớp 54K3 khoa Xây dựng,

22.    

Nguyễn Thị Huệ,

Sinh viên lớp 53K2 khoa Công nghệ thông tin,

23.    

Trần Thị Dung,

Sinh viên lớp 54A khoa Công nghệ thông tin.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 14/2/2017 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị Đảng ủy bộ phận khoa Luật, Chi ủy các chi bộ: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và Phòng Quản trị và Đầu tư chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.         

Trần Đức Triều,

Sinh viên lớp 56B10 khoa Luật,

2.         

Bùi Thị Nhâm,

Học viên cao học khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

3.         

Lê Thị Thùy Linh,

Sinh viên lớp 56A2 khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

4.         

Nguyễn Văn Hướng,

Sinh viên lớp 56B khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

5.         

Đinh Hồng Tiến

Cán bộ phòng Quản trị và Đầu tư.

          3. Thông qua kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể tiến hành kiểm điểm, tự phê bình tập thể và cá nhân theo đúng Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 09/1/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, chất lượng, đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu; tiến hành từ trên xuống; cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; ở từng cấp phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, làm đến đâu chắc đến đó, nói ít làm nhiều; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để trù dập, công kích lẫn nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Báo cáo kết quả kiểm điểm và đề ra các giải pháp khắc phục khuyết điểm kịp thời, hiệu quả. 

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất thành lập Bộ phận Thường trực và Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ của Đảng ủy Trường.

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thành lập các đoàn công tác để phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời gợi ý nội dung kiểm điểm cho các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể chủ động liên hệ trực tiếp với đồng chí Trưởng đoàn công tác để thống nhất lịch cụ thể và mời các thành viên đoàn công tác tham dự, theo dõi, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và thời gian quy định.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất về kế hoạch thực hiện Thông báo số 555-TB/TU ngày 03/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị có liên quan hoàn thiện Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh để triển khai thực hiện.

          2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn cho các đơn vị, cụ thể như sau:

          - Bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Đức, Giảng viên Khoa Sư phạm Toán học, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Giải tích, Khoa Sư phạm Toán học nhiệm kỳ 2012 - 2017.

          - Bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Trưởng bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên nhiệm kỳ 2013 - 2018.

          3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về đề nghị của Trường Thực hành Sư phạm xin thực hiện quy trình kiện toàn tổ chuyên môn. Trước mắt, Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất chủ trương để Trường Thực hành Sư phạm thực hiện quy trình tách Tổ Trung học cơ sở thành Tổ Tự nhiên và Tổ Xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ chỉ đạo Trường Thực hành Sư phạm thực hiện theo đúng quy định.

          4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của Khoa Xây dựng xin thực hiện quy trình kiện toàn bộ môn và trưởng, phó bộ môn. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ chỉ đạo Khoa Xây dựng thực hiện theo đúng quy định.

          5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và giao Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổ Quản lý cơ sở vật chất Hưng Bình phù hợp với thực tiễn hoạt động.

          6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các lĩnh vực, đảng bộ bộ phận, chi bộ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các đảng bộ bộ phận, chi bộ cần tham dự các cuộc họp ban chấp hành các đảng bộ bộ phận, ban chấp hành các chi bộ được phân công phụ trách. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình các đơn vị được phân công phụ trách và báo cáo trực tiếp tình hình cho đồng chí Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để có sự chỉ đạo kịp thời đối với đơn vị; đồng thời thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham gia ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ trước khi Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định.

IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, THANH TRA GIÁO DỤC

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục với các nội dung chính như sau: đánh giá kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2016 - 2017 của Trường Trung học phổ thông Chuyên; công tác tổ chức thi và chấm thi kết thúc học kỳ I năm học 2016 - 2017; cho ý kiến về Đề án thành lập Trung tâm Khảo thí trực thuộc Trường; định hướng phê duyệt các đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp Trường năm 2017...

V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ bản với các nội dung cụ thể như: nghe báo cáo quyết toán kinh phí của Nhà trường năm 2016; kết quả triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết nguyên đán Đinh Dậu 2016 của các đơn vị, cán bộ, viên chức và người học...

VI. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:

- Hướng dẫn số 17-HD/VPTW ngày 16/12/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

- Công văn số 233-CV/BTGTU ngày 27/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/2/1907-09/2/2017).

- Công văn số 2045-CV/BTCTW ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc xác định trình độ lý luận chính trị.

- Báo cáo số 94-BC/BTGTU ngày 30/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình tư tưởng và dư luận xã hội tháng 12/2016.

- Chương trình số 25-CTr/TU ngày 03/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

- Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 03/1/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 04/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Hướng dẫn số 21-HD/BTCTU ngày 05/1/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về đề cương báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

- Công văn số 644-CV/BTCTU ngày 05/1/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về tặng, truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng.

- Công văn số 1769-CV/TU ngày 06/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

- Chương trình số 05-CTr/UBKTTU ngày 09/1/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

- Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 11/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017.

- Báo cáo số 99-BC/BTGTU ngày 13/1/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả công tác khoa giáo năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 14/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo.

- Quyết định số 976-QĐ/TU ngày 18/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc giao kế hoạch thu, nộp đảng phí năm 2017.

- Báo cáo số 89-BC/BTCTU ngày 19/1/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Báo cáo số 146-BC/TU ngày 17/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- Báo cáo số 148-BC/TU ngày 20/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Báo cáo số 91-BC/BTCTU ngày 24/1/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả công tác tháng 1/2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2017.

- Báo cáo số 01-BC/BCĐ ngày 25/1/2017 của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu tỉnh Nghệ An về kết quả công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

- Công văn số 1807-CV/TU ngày 26/1/2017 của Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

- Thông báo số 556-TB/TU ngày 03/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 2 NĂM 2017

1. Tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo hoàn thiện và thực hiện Đề án tổng thể tái cấu trúc Nhà trường, xây dựng và phê duyệt Đề án tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2017; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu chất lượng cao Trường Đại học Vinh; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; hoàn thành quyết toán tài chính và kiểm kê tài sản của Nhà trường năm 2016; tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các cơ sở của Trường. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; hoàn thành chấm thi kết thúc học kỳ I năm học 2016 - 2017; mở thêm một số ngành đào tạo trình độ đại học, chương trình đào tạo đại học chất lượng cao, hệ đào tạo trung học phổ thông chất lượng cao; triển khai chương trình tư vấn tuyển sinh các bậc học và loại hình đào tạo năm 2017; xây dựng đề án và chương trình đào tạo văn bằng 2 trong và ngoài Trường. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi và ban hành chương trình đào tạo cao học thạc sĩ của tất cả các chuyên ngành đào tạo; trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án xét tuyển đào tạo thạc sĩ; hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Khảo thí; triển khai Đề án thành lập Phòng khám bệnh đa khoa; thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức của Nhà trường, tổ chức hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2016 - 2017 và chuẩn bị cho hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên; tiếp tục thực hiện Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường đại học giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện kiểm tra tổng thể và hoàn thiện hướng dẫn ra đề thi online theo hướng đánh giá năng lực; thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018; triển khai thực hiện các đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp Trường năm 2017 nhằm nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá các học phần được giảng dạy trong 3 học kỳ đầu của khóa 58. Phân công đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đoàn trường, Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Công đoàn Trường. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

6. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

   - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

   - Các ban của Đảng uỷ;

   - Các đơn vị, các đoàn thể;

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.      

 

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa