ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                            *                                        TP. Vinh, ngày 02 tháng 6 năm 2016

                  Số 38-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng

 

 

Ngày 02 tháng 6 năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tổ chức hội nghị mở rộng để nghe và cho ý kiến về chủ trương tái cơ cấu Trường Đại học Vinh. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu Nhà trường; thành viên Hội đồng Trường đang công tác tại Trường; Trưởng các khoa đào tạo; Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên, Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm; Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Thanh tra Giáo dục, Phòng Quản trị và Đầu tư, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Sau khi nghe trình bày đề cương Đề án tái cơ cấu Trường Đại học Vinh, đa số các ý kiến phát biểu thảo luận đều nhất trí việc tái cơ cấu Nhà trường là cụ thể hóa các quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ và phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Điều lệ trường đại học, Nghị định số 73/2005/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học; Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng đã biểu quyết thông qua những nội dung chính sau đây:

1. Hội nghị đã biểu quyết thông qua chủ trương tái cơ cấu Trường Đại học Vinh với sự đồng ý của 42/42 đồng chí dự họp (đạt tỷ lệ 100%). Hội nghị khẳng định việc tái cơ cấu Trường Đại học Vinh là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

2. Hội nghị đã thống nhất lộ trình thời gian thực hiện tái cơ cấu Trường Đại học Vinh qua 2 giai đoạn.

- Giai đoạn 1: Thực hiện tái cơ cấu các khoa để phù hợp với các khối ngành đào tạo được quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đồng ý của 35/42 đồng chí dự họp (đạt tỷ lệ 83,33%). Hội nghị đề nghị các thành viên Ban xây dựng Đề án tái cơ cấu Trường Đại học Vinh tiếp thu các ý kiến góp ý vào Đề cương Đề án tái cơ cấu Trường Đại học Vinh như: cấu trúc của đề án; cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để xây dựng Đề án; cơ cấu các khoa đào tạo khi thực hiện tái cơ cấu. Hội nghị giao Phòng Đào tạo, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án tuyển sinh và tổ chức đào tạo, quản lý sinh viên đại học hệ chính quy khóa 57. Việc tái cơ cấu các khoa ở giai đoạn 1 phải hoàn thành trước ngày 30/8/2016.

- Giai đoạn 2: Ban Tổ chức Đảng ủy, Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ban xây dựng Đề án tái cơ cấu Trường Đại học Vinh nghiên cứu, viết Đề án đề nghị thành lập các trường đại học trực thuộc Trường Đại học Vinh theo mô hình Trường trong Trường, mà trước hết là ưu tiên mọi nguồn lực để thành lập Trường Đại học Sư phạm để kế thừa và phát triển thương hiệu đào tạo sư phạm đã được tạo dựng; thực hiện tốt nhiệm vụ của 1 trong 8 trung tâm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên của cả nước; hướng tới đạt những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực Đông Nam Á (AUN-QA). Việc tái cơ cấu ở giai đoạn 2 phải hoàn thành trước khi tuyển sinh khóa 58.

3. Hội nghị giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, trưởng các đoàn thể trực thuộc Trường quán triệt thông báo kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng để khai thông thông tin, tạo sự đồng thuận nhằm hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Trường Đại học Vinh để trình Hội đồng Trường xem xét, cho ý kiến và Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo thực hiện quy trình tái cơ cấu theo quy định.

Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), góp phần quan trọng đưa Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Ban giám hiệu,

- Các ban của Đảng uỷ,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa