ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                                    *                                                TP. Vinh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

                 Số 112 - TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

về công tác tổ chức và cán bộ

 

          Ngày 15/6/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XXXI) đã tiến hành hội nghị để nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác tổ chức và cán bộ. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã quyết nghị:

          1. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình thành lập Viện Sư phạm Xã hội và Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn trên cơ sở sáp nhập và tái cấu trúc 04 khoa đào tạo: Sư phạm Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý - Quản lý tài nguyên và Giáo dục chính trị theo Đề án số 04/ĐA-ĐHV ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về tái cấu trúc Trường Đại học Vinh và Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 08/1/2018 của Hội đồng Trường, Trường Đại học Vinh.

2. Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Xã hội gồm 02 chi bộ trực thuộc là Chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội và Chi bộ học viên, sinh viên Viện Sư phạm Xã hội; thành lập Đảng bộ bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm 02 chi bộ trực thuộc là Chi bộ cán bộ Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn và Chi bộ học viên, sinh viên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

3. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Trần Vũ Tài, Trưởng khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2013 - 2018, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên liên kết của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN và là thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế, góp phần quan trọng đưa Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

Nơi nhận:

T/M BAN CHẤP HÀNH

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

BÍ THƯ

- Hội đồng Trường;

 

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;

 

- Các đơn vị, các đoàn thể;

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.         

 

 

Đinh Xuân Khoa