ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                             Nghệ An, ngày 02 tháng 10 năm 2019

                Số 152-TB/ĐU

 

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 09 năm 2019

-----

 

Ngày 02/10/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 09/2019

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 09/2019. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Thúy Hà, giảng viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước khi Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận Khoa Kinh tế chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.     

Nghiêm Thị Quế,

Sinh viên lớp 56B3 Kế toán, Khoa Kinh tế,

2.     

Mai Thị Dung,

Sinh viên lớp 59B1Kế toán, Khoa Kinh tế,

3.     

Sử Thị Út Loan,

Sinh viên lớp 59B2 Kế toán, Khoa Kinh tế.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm lại 02 Phó Trưởng khoa Luật nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với các đồng chí:

- Tiến sĩ Phạm Thị Huyền Sang, sinh năm 1984, Phó Trưởng khoa Luật nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Tiến sĩ Đinh Văn Liêm, sinh năm 1984, Phó Trưởng khoa Luật nhiệm kỳ 2014 - 2019.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm lại 03 Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với các đồng chí:

- Tiến sĩ Lê Xuân Sơn, sinh năm 1972, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Tiến sĩ Nguyễn Ánh Dương, sinh năm 1972, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1972, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

          3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm tiến sĩ Lê Minh Hải, sinh năm 1979, Phó Trưởng bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Khoa Sư phạm Ngoại ngữ thực hiện quy trình kiện toàn bộ môn và bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng bộ môn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Đồng ý để tiến sĩ Nguyễn Hữu Quyết, Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ, thôi kiêm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Văn học - Dịch Tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Đồng ý đổi tên bộ môn Văn học - Dịch Tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, thành bộ môn Biên - Phiên dịch.

- Đồng ý điều động tiến sĩ Nguyễn Duy Bình, Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, sang công tác tại Bộ môn Biên - Phiên dịch và bổ nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn Biên - Phiên dịch nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Đồng ý để Khoa Sư phạm Ngoại ngữ thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn và Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành từ nguồn nhân sự tại chỗ.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Khoa Kinh tế thực hiện quy trình bổ nhiệm thêm 01 Phó Trưởng khoa từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa nhiệm kỳ 2017 - 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 2382-QĐ/ĐU ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

          6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Văn phòng Đảng - Đoàn thể thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Chánh Văn phòng từ nguồn nhân sự trong quy hoạch chức danh Phó Chánh Văn phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 2382-QĐ/ĐU ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. 

          7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý bổ sung đồng chí Phạm Đình Mạnh, chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ vào Ban Tổ chức Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 10 NĂM 2019

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: Ngày truyền thống của các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2019), Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019), Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2019) và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2019); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019). Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Nghệ An. Hoàn thành học tập chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức đợt hoạt động "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" năm 2019 - 2020. Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; triển khai hoạt động của Bộ phận Truyền thông. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo hoàn thành các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001:2015; xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh; triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành xét các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm học 2018 - 2019. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo hoàn thành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; tổ chức lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2019; hoàn thiện Hệ thống Cổng thông tin học tập trực tuyến (Hệ thống LMS), công tác quản lý người học, đánh giá luận văn, luận án; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản tại cơ sở I, cơ sở II. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo mở rộng địa bàn tuyển sinh, đổi mới công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP; tăng cường công tác an ninh, trật tự; triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; triển khai xin giấy phép hoạt động của Phòng Khám Đa khoa, tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh; Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa